RaýatlykImmigrasiýa we raýatlyk kanuny

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/pasaport-.jpg

Immigrasiýa we raýatlyk kanuny Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmadyk adamlar üçin gozgalmaýan emläk arkaly türk raýatlygyny almak hyzmatyny hödürleýär. Munuň bilen çäklenmän,

 1. Mümkin bolan garşylyklary ýatyrmak bilen baglanyşykly işleri dolandyrmak,
 2. Kompaniýalaryň halkara ýolbaşçylarynyň ýaşamak we işlemek üçin rugsatnamalaryny almak,
 3. Türkiýäniň raýatlyk kanuny bilen baglanyşykly kanunlaryň ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly hukuk hyzmatlary 5901, daşary ýurtlular we halkara gorag kanuny 6458,
 4. tanamak we ýerine ýetirmek,
 5. Residenceaşamak üçin rugsatnama, Türkiýede ýaşamak isleýän daşary ýurtlular üçin ýaşamak üçin rugsatnamany uzaltmak, munuň dowamy we netijesi,

Şeýle hyzmatlar berilýär. Bu hyzmatlaryň hemmesi, şahsyýetleriň isleglerini çözmegi üpjün edýän görnüşde amala aşyrylýar. Degişli hukuk maslahatlary başyndan ahyryna çenli berilýär.

Resaşaýyş rugsady almak

Türkiýede bolmak talaplaryna laýyklykda ýaşamak üçin rugsatnamalaryň käbir görnüşleri bar. Bu boşadylmadan başga, ýaşamak üçin rugsatdan boşadylan daşary ýurt raýatlary, wizalary bilen baglanyşykly bolmadyk döwürde daşary ýurt raýatlarynyň ýurtda bolmak talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýaşamak üçin rugsatnama almaly.

Immigrasiýa we raýatlyk kanuny, Bu mowzugy hem öz içine alýar. Arzalary elektron ýaşaýyş jaýy arkaly edip boljakdygyna garamazdan, bu amallar dogry dolandyrylmalydyr. .Alňyş hereket etmek, ret edilmegine sebäp bolup biler.

Şonuň üçin hünär hukuk hyzmatlaryndan peýdalanmak möhümdir. Arza berlenden soň iň azyndan 90 güne çenli yglan edilýär.

Raýatlyk almak

Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmak isleýän daşary ýurt raýatlary üçin dürli ýollar bar. Olaryň arasynda adamlar üçin iň amatlysy ulanylmaly.

Şolaryň biri immigrant hökmünde türk raýatlygyny almakdyr. 5543 belgili hasaplaşyk kanunyna laýyklykda, amallary gutarandan soň immigrant hökmünde kabul edilen şahsyýetleriň raýatlyk faýly welaýat migrasiýa dolandyryş müdirligi tarapyndan taýýarlanýar. Soň bolsa degişli ministrlige iberilýär.

Ondan soň, türk raýatlygyny almak isleýän şahsyýetiň faýly gözden geçirilýär we Ministrler Geňeşine Türk raýatlygyny almak teklip edilýär. Soňra Geňeşiň karary bilen ýeňip bolar.

Nika arkaly raýatlyk almak

Immigrasiýa we raýatlyk kanuny Şeýle hem Türkiýe Respublikasynyň raýatlygyny öz içine alýar. Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmak isleseňiz, zerur maglumatlary has anyk öwrenip bilersiňiz we aklawçylyk hyzmatlary bilen maslahat hyzmatlaryny alyp bilersiňiz.

Raýat bolmak üçin dürli ýollar bar. Olardan biri nika. Şeýle-de bolsa, bir türk raýatyna öýlenmek gönüden-göni raýatlyk berýär. Adamlar azyndan 3 ýyl türk raýaty bilen durmuş guran bolmaly. Bu ýagdaýda ýüz tutmak mümkin bolýar.

Arza berlen senesinden soň türk raýatynyň ýanýoldaşynyň ölümi sebäpli nika gutaran bolsa, maşgala agzybirliginde ýaşamagyň şerti gözlenmeýär. Bulardan başga,

 1. Maşgala agzybirliginde ýaşamak,
 2. Nika birleşmesine gabat gelmeýän haýsydyr bir iş bilen meşgullanmazlyk,
 3. Milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi taýdan päsgelçilik döredip biljek döwletde bolmazlyk

Şeýle şertler bar.

Mundan başga-da Nika arkaly türk raýatlygyny almak Makalamyz sizi gyzyklandyryp biler.

Maýa goýumlary arkaly raýatlyk

Raýatlyk almagyň dürli usullary bar. Maýa goýumlary arkaly raýatlyk şolaryň biridir. Munuň üçin dürli ýagdaýlaryň biri durmuşa geçirilmeli;

 1. 400 müň ABŞ dollary ýa-da ondan köp mukdarda gozgalmaýan emläk satyn almak we ýer sanawyndan 3 ýyllap satylmajakdygy barada bellik etmek. Başga bir daşary ýurt walýutasy ýa-da TL 400 müň ABŞ dollaryna çalyşýar.
 2. 500 müň ABŞ dollary ýa-da ondanam köp maýa goýmak. Şeýle hem daşary ýurt walýutasynda ýa-da 500 müň ABŞ dollaryna barabar TL-de hereket edýär.
 3. Iň azyndan 400 müň dollarlyk prezerwatiw ýa-da gurluşyk hyzmaty üçin deslapky satuw şertnamasy baglaşyldy

Has giňişleýin maglumat üçin400 müň dollara jaý satyn almak bilen türk raýatlygy Makalamyzy gözden geçirip bilersiňiz.

Bulardan başga-da azyndan 50 adama iş döredýänler üçin maýa goýumlary arkaly raýatlyk mümkinçiligi bar. Immigrasiýa we raýatlyk kanuny Gözlegiň çäginde şahsyýetler üçin raýatlyk almagyň iň amatly usuly hem gözden geçirilýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022