Gozgalmaýan emläk kazyýet işi

Gozgalmaýan emläk kanuny, emläk kanunlary bilen baglanyşykly işleriň seredilýän kanuny pudagyna degişlidir. Gozgalmaýan emläk kanunynyň çäginde we gozgalmaýan emläk çäginde,

 1. Lander,
 2. Kwartira,
 3. Meýilnama,
 4. Binalar we ýaşaýyş jaýlary ýaly gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly kazyýet işi bar.

Gozgalmaýan emläk kanunlarynda kazyýet işleriniň dürli görnüşleri bar. Bu ýagdaýlarda aklawçylaryň maslahat bermek, ýol görkezmek, kazyýet işlerinde şahsyýetleriň hukuklaryny goramak we ýalňyşlyklary azaltmak ýaly wezipeleri bar. Şeýle hem ýer, ýaşaýyş jaýy we ýer ýaly gozgalmaýan zatlary goraýar.

Gozgalmaýan emläk kanuny Kazyýet işi adatça köp wagt alýar. Gözegçilik edilmeli işleriň görnüşleriniň arasynda. Adwokatlar bilen yzarlap, professional kömegi alyp bolýar. Stambul hukuk firmasyna baryp, gozgalmaýan emläk kazyýet işi barada has jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz we ynanç hatyny berip, kazyýet işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

Gozgalmaýan emläk kazyýet işleriniň görnüşleri haýsylar?

Gozgalmaýan emläk kanuny giň gerimi öz içine alýar. Emläk kanunçylygynyň kiçi bölümi hökmünde köp sanly işi öz içine alýar. Esasan kiçi bölümlere bölünen hem bolsa, başdan geçiren meseleleriniň çäginde dürli kazyýet mazmuny bolup biler. Bu hadysalaryň käbiri

 1. Eliň öňüni almak,
 2. Ousr-aýalyň arasyndaky adaty hyzmatdaşlyk,
 3. Muris birleşmesi,
 4. Ylalaşyk sebäpli şertnamanyň ýatyrylmagy we hasaba alynmagy,
 5. Nädogry şertnama bilen tölenen puluň yzyna gaýtarylmagy,
 6. Emlägi almazdan konfiskasiýa işi,
 7. Muvazaa meselesi,
 8. Şufa meselesi,
 9. Izale-i Şuyu,
 10. Adyň kepilnamasynda bölekleýin paýnamalaryň satuwynyň az ýa-da köpüsini görkezmek,
 11. Kwartiranyň öwezine gurluşyk şertnamasy,
 12. Emläk bahasyny kesgitlemek üçin kazyýet görnüşinde.

Gozgalmaýan emläk kazyýet işleriniň görnüşleri Iň oňat hukuk firmasy bilen işlemek we hukuklaryňyzy goramak gaty möhümdir.

Kärende we işden aýyrmak

Kärende ýagdaýlary Gozgalmaýan emläk kanuny Gozgalmaýan emläk kanuny. Gozgalmaýan emläk eýesi ýa-da kärendeçi üçin açylyp bilner. Kärende bahasyny kesgitlemek, kärende talaplary we göçürmek kazyýet işi ýaly kiçi görnüşleri bar.

Olaryň arasynda, TCO-nyň 343, 344,345 we 346 kireý bahasynyň kesgitlenmegi. Olaryň arasynda, TCO-nyň 343, 344,345 we 346 kireý bahasynyň kesgitlenmegi. Sebäbi artdyrmak taraplar tarapyndan kesgitlenýär we ondan başga köpeldip bolmaýar. Kärende kesgitlemek meselesini kesgitläp bolmaýan bolsa, gozgalmaýan emläk eýesi ýa-da kärendeçi tarapyndan açylýar.

Şeýle kazyýet işlerine Magistratlar kazyýeti seredýär. Ewakuasiýa ýagdaýlary şertnamada görkezilişi ýaly kärende tölegini tölemeýän ýa-da giç töleýän kärendeçi üçin güýje girýär. Göçürmegiň sebäpleriniň arasynda,

 1. Täzeden gurmak ýa-da abatlamak sebäpli ewakuasiýa,
 2. Zerurlygy sebäpli ewakuasiýa
 3. Bir kärende ýylynda iki sany dogry duýduryş sebäpli ewakuasiýa,
 4. Gereksiz kär sebäpli ewakuasiýa,
 5. Kärendeçiniň ýa-da ýanýoldaşynyň şol bir häkimligiň çäginde ýaşaýyş jaýy barlygy sebäpli göçürmek ýaly görnüşler bar.

Izale-i Şuyu hyzmatdaşlygy ýatyrmak üçin kazyýet işi açdy.Gozgalmaýan emläk kanunygöçürilýän ýa-da gozgalmaýan emläk üçin açylyp bilner. Açmak hukugy hyzmatdaşlara degişlidir we bir adam tarapyndan açylyp bilner, ýa-da birnäçe hyzmatdaş bir hyzmatdaş üçin açyp biler.

Bu kontekstde işleriň iki görnüşi bar. Bu, Taksimiň göçürmesi bilen hyzmatdaşlygyň ýatyrylmagy we satuwyň göçürmesi bilen hyzmatdaşlygyň dargamagy bilen deňdir.

Emläk hukugy

Emläk hukugyGozgalmaýan emläk kanuny ýerleşýär. Bu, hökümet tarapyndan jemgyýetçilik peýdasy üçin adamyň emlägini satyn almagy öz içine alýar. Konstitusiýa laýyklykda, döwlet we oňa degişli döwlet edaralary gozgalmaýan emläkleri hususy eýeçiligiň çäginde alyp bilerler. Şeýle-de bolsa, emläge eýe bolan tarap kazyýet işi açyp biler.

Kwartiralar we kwartiralar hem bu çarçuwada. Göçürmegiň käbir görnüşleri bar we olaryň biri gyssagly emläk. Bu gozgalmaýan emlägiň döwlet tarapyndan derrew ele salynmagy. Jemgyýetiň gyzyklanmasyny gijikdirmezlik üçin kazyýet işi açylýar.

Gozgalmaýan emläk kanuny Ikinji görnüş bölekleýin emläk. Bu gozgalmaýan emlägiň bir böleginiň emlägi, tutuşlygyna däl. Ondan soň gozgalmaýan emlägiň beýleki böleginde gymmatyň ýitmegi bolup biler. Görkezilen bahanyň peselmegi gozgalmaýan emlägiň gymmaty bilen tölenýär.

Şeýle-de bolsa, ýokarlanma gözegçilik edilse, satyn alnan gozgalmaýan emläk bahasyndan aýrylýar. Barter bilen emläk bermekde, emläk talap edilýän edaranyň eýeçiligindäki başga bir gozgalmaýan emläk bilen ýer çalşylmagy.

Reger bellige alyş we hak tölemek kazyýet işi

Adyň şertnamasyny ýatyrmak we hasaba alyş işi, Gozgalmaýan emläk kanunyumuman aýdanyňda, ýer sanawynyň bikanun ýerleşdirilmegini öz içine alýar. Gozgalmaýan emläk hukugyna eýe bolan adam; gozgalmaýan emläk diýen ýaly açylýar. Bu kontekstde,

 1. Ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmak,
 2. Miras kontrabanda,
 3. Sebitleşdirmek programmasy,
 4. Şertnamada hasaba alnan adamyň kanuny ukybynyň ýoklugy ýaly sebäplere görä açylyp bilner.

Gozgalmaýan emläk kanunygozgalmaýan emlägi adalatsyz eýeleýän adama hak tölemek kazyýet işi açylýar. Bu giň ulanylýan ýer we ilkinji kazyýet kazyýetlerine ýa-da Parahatçylyk kazyýetlerine açylýar.

Bu gozgalmaýan emlägiň ýerleşýän ýerinde açylýar.

Gurluşyk şertnamalary üçin kwartira

Kwartiranyň öwezine gurluşyk şertnamalary, potratçy bilen ýer paýdarlarynyň (şahsyň) ýa-da bar bolan binanyň ýykyljak we täzeden guruljak ýerinde baglaşylan şertnamalardyr. Owner eýesi ýer paýlaryny potratça geçirýär we potratçy bu ugurda garaşsyz bölümleri gurmagy öz üstüne alýar.

Potratçy şertnamada görkezilen möhletde we tertipde gurluşygy başlamaly we tamamlamaly we öý eýesiniň paýy bolan kwartiralary bermeli. Bu nukdaýnazardan, taýýarlyk we baha bermek nukdaýnazaryndan kanunyň möhüm ugry.

Gozgalmaýan emläk kazyýet işinde hukuk firmalaryna näme kömek edýär?

Gozgalmaýan emläk kanuny Hukuk pudagynda hyzmatlar berýän hukuk bölümleri, müşderileriniň isleglerine görä kömek berýär. Bu nukdaýnazardan käbir meseleler aşakdakylar;

 1. Kärende amallary
 2. Gozgalmaýan emläk satyn almak we satmak şertnamalary
 3. Gozgalmaýan emläk
 4. Reger bellige alyş amallary
 5. Gozgalmaýan emläk bilen baglanyşykly kanuny kesgitlemegi talap edýän ýagdaýlar
 6. Gozgalmaýan emläk maliýeleşdirilmegi
 7. Taslama baha bermek
 8. Gozgalmaýan emläk we emläk dolandyryşy

Bu nedenle Gozgalmaýan emläk kanuny Giň gurluşy bar. Stambul hukuk firmasyna baryp, gozgalmaýan emläk kazyýet işi barada has jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz we ynanç hatyny berip, kazyýet işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022