Işewürlik kanuny

Zähmet kanunynyň kesgitlemesi näme? Adatça işgäriň we iş berijiniň arasyndaky baglanyşygy üpjün edýän we kanuny kadalaryň çäginde döwlet bilen gatnaşyklary gözden geçirýän hukuk borçnamasyna zähmet kanuny diýilýär. Zähmet kanuny hökmünde hem bellidir.

Zähmet kanuny diňe hyzmat şertnamasynyň taraplarynyň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirmeýär. Şeýle hem, taraplaryň hersiniň agza bolup biljek guramalary bilen gatnaşygy barada. Şonuň üçin iki dürli görnüş bar, şahsy we köpçülikleýin zähmet kanuny.

Esra Aslan hukuk firmasyZähmet kanunlary barada has giňişleýin maglumat web sahypasyna girip, ynanç hatyny berip, işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

Zähmet kanuny bilen haýsy kazyýet işi açylýar?

Zähmet kanuny näme giň gerime eýe. Bu nukdaýnazardan zähmet we işgärleriň algylary hem bu meselä degişlidir. Bu kontekstde:

 1. Aýry-aýry töleg meselesi
 2. Kompensasiýa barada bildiriş
 3. Mobbing sebäpli kompensasiýa meselesi
 4. Işe kazyýet işi
 5. Zyýanly öwezini dolmak kazyýet işi
 6. Balans möhletiniň ýygymy
 7. Deň bejerginiň öwezini dolmak meselesi
 8. Boş wagt öwezini dolmak meselesi
 9. Öwezini dolmak üçin kazyýet işi
 10. Kärdeşler arkalaşygynyň öwezini dolmak meselesi
 11. Töleg talaplary kazyýeti
 12. Iş wagtyndan artyk töleg kazyýet işi
 13. Leaveyllyk rugsat tölegi
 14. Andol we nahar tölegleri
 15. Premium ýygym kazyýet işi
 16. Milli dynç alyş we umumy dynç alyş (UBGT) töleg meselesi
 17. Nika öwezini dolmak meselesi
 18. Harby öwezini dolmak meselesi
 19. Pensiýa öwezini dolmak meselesi
 20. Täze iş gözleg rugsady

Zähmet kanuny näme Şeýle hem, Zähmet kanunlaryny anyklamak kazyýetleri bar. Bu kontekstde, hyzmatlary kesgitlemek meselesi, esasy girdejini kesgitlemek meselesi we beýleki kesgitlemek ýagdaýlary bar. Edil şonuň ýaly-da, iş heläkçiligi we hünär keseli bilen baglanyşykly birnäçe ýagdaý bar. Bular hem aşakdaky ýaly seljerilip bilner;

 1. Bu zatlar, Maýyplyk derejesini kesgitlemek meselesinde aşakdaky ýaly gözden geçirilip bilner;
 2. Institut tarapyndan kesgitlenen maýyplyk derejesine garşylyk
 3. Öldüriji iş heläkçiligi sebäpli goldawdan mahrum etmek meselesi
 4. Iş heläkçiligi sebäpli kazyýet işlerine ýüz tutuň
 5. Iş heläkçiligi sebäpli material öwezini dolmak meselesi
 6. Hemişelik ukypsyzlyk derejesini kesgitlemek üçin waka
 7. Iş heläkçiligi sebäpli ahlak öwezini dolmak üçin kazyýet işi

Zähmet kanuny näme Aýry-aýry we köpçülikleýin zähmet kanuny görnüşinde iki synp bar. Bulardan başga-da, Zähmet kanunynyň çägindäki ýagdaýlar hem şu görnüşde.

Işewürlik Şahamçalary Näme?

Zähmet kanuny näme? esasan iki aýry synpy öz içine alýar we ikisi hem dürli. Aýry-aýry telekeçilik kanuny kiçi kärhanalary öz içine alýar. Şertnama boýunça kesgitlenen töleg bilen,

 1. Iş şertleri,
 2. Premium,
 3. Bonus,
 4. Sosial Hukuklar,
 5. işini taşla,
 6. Kompensasiýa ýaly meseleler okuw ugruny emele getirýär.

Kollektiwleýin zähmet kanuny, beýleki tarapdan, kärdeşler arkalaşygy bilen iş berijiniň arasynda uly kärhanalarda hukuk gatnaşyklaryny öz içine alýar. Şu nukdaýnazardan zähmet kanuny näme, şahalaryna görä tapawutlanýar. Köpçülikleýin ýagdaýda kärdeşler arkalaşygy döretmek we agza bolmak ýaly meseleleri öz içine alýar.

Zähmet kanuny boýunça haýsy hyzmatlar hödürlenýär?

Zähmet kanuny, kanunçylygyň çäginde zähmet kanunçylygyndan gelip çykýan aýry-aýry we korporatiw müşderileriň ähli jedellerini çözmekde müşderilere wekilçilik edýär. Bu nukdaýnazardan, aşakdaky ýaly hyzmatlar işgär-iş berijiniň hyzmat gatnaşyklaryna esaslanýar;

 1. Islendik audit çarçuwasy boýunça jedelleri çözmek
 2. Zyýanlary yzarlamak, iş ýerindäki betbagtçylyklardan soň hünär saglygy we howpsuzlygy çäginde ýüze çykdy
 3. Iş taşlaýyş we gulplama ýaly işlerde işgäriň ýa-da iş berijiniň adyndan gepleşikleri dowam etdirmek
 4. Iş berijä garşy salynýan jerimelere her dürli garşylyk görkezmek
 5. Adalatsyz işden çykarylandygy sebäpli bildiriş tölegi, işden aýrylmak, iş wagtyndan artyk hak tölemek, umumy dynç alyş we ýyllyk tölenýän zähmet rugsady ýaly öwezini dolmak.
 6. Zähmet şertnamasy adalatsyz ýatyrylan halatynda, gaýtadan işlemek baradaky kazyýete ýüz tutuň
 7. Iş beriji bilen işgäriň arasyndaky şertnama we kanuny borçnamalardan gelip çykýan jedelleri çözmek
 8. Iş beriji bilen işgär gatnaşyklarynyň çäginde zähmet şertnamasyny döretmek

Köpçülikleýin we Aýry-aýry zähmet kanuny Esra Aslan hukuk firmasy bilen habarlaşsaňyz, jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

Zähmet kanunynyň aýratynlyklary haýsylar?

Zähmet kanunynda, iş berijiniň işleýän işgäriň zähmetiniň netijesini almagy üçin özüne laýyk aýlyk hakynyň ünsden düşürilmezligi, işçiniň hukuklaryny goramagyň esasy düzgüni.Zähmet kanunynyň aýratynlyklary haýsylar Bulardan başga-da gaty giň.

Bu nukdaýnazardan, karar kabul ediji haýsydyr bir ýagdaýda düşünişmezlik ýa-da ikirjiňlenme ýüze çykan halatynda işgäriň peýdasyna teswirler bermegi başarmalydyr. Işçiniň şahsyýetine ileri tutulýar we şertnama iş berijiniň we işçiniň bu ýagdaýda özara borçnamalaryna esaslanyp şertnamanyň çäginde dowam edýär.

Zähmet kanuny, adatça, hususy kanunlaryň ölçeglerini öz içine alýar. Bulardan başga-da işçileriň algylary hem bar. Muny ýygnamak üçin, kazyýet işine ýüz tutmazdan araçylyk amallaryny ýerine ýetirmek hökmandyr.

Bu nukdaýnazardan ylalaşyk baglaşylmaly. Şeýle-de bolsa, bu oňyn netije bermese, kazyýet işi gozgap biler. Umuman aýdylanda, kazyýet işlerinde bar bolan şaýatlary ýa-da iş ýerindäki ýazgylary göz öňünde tutmak arkaly amala aşyrylyp bilner.

Zähmet kanunynyň esasy ýörelgeleri haýsylar?

Zähmet kanunynyň esasy düşünjeleri haýsylar gaty giňdir. Zähmet kanuny işçiniň hukuklaryny goramak üçin ýüze çykdy. Mundan başga-da, sosial adalat we jemgyýetçilik peýdasy ýaly maksatlary hem bar. Bular birnäçe sözbaşy bilen toparlanandyr, olaryň käbiri işçini goramak, işçiniň peýdasyna düşündiriş we işçiniň şahsyýetini kesgitlemek.

Şeýle hem Zähmet kanuny No. 4857 2-de Makalada işgär, iş beriji, iş ýeri, iş gatnaşyklary, iş berijiniň wekili, esasy iş beriji bilen kiçi iş beriji gatnaşyklary ýaly mowzuklar agzalýar. Esra Aslan Hukuk Ofisine baryp, zähmet kanunlary barada has jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz we ynanç hatyny berip, işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022