Jenaýat işi

Stambulda jenaýat işi hakda; Jenaýat işlerini, prokuratura tarapyndan aýyplama bilen bilelikde, adamyň jenaýat edendigine ýeterlik şübheli we subutnamalary bolan adamlary jogapkärçilige çekmek üçin açyk kazyýet işi hökmünde düşündirip bolar. Jenaýat işiniň häsiýetine garamazdan, getirilen jenaýat işleriniň hemmesi jemgyýetçilik işi hökmünde alnyp barylýar. Munuň sebäbi, şertler bar bolsa prokuratura kazyýet işini açmaly. Jenaýat işlerine garamak kazyýetleri agyr jeza we birinji kazyýet jezalaryna bölünen jenaýat işlerine aýratyn seredýärler. Bu kazyýetler; Criminalokary Jenaýat Kazyýeti we Birinji Kazyýet Jenaýat Kazyýeti. Bu umumy kazyýetlerden başga-da jenaýatçynyň adyna we jenaýatyň görnüşine görä jenaýat işlerine seredýän başga ýörite kazyýetler bar. Bular;

 • Yetginjekler jenaýat kazyýeti
 • ýetginjekler kazyýeti
 • Intellektual we önümçilik hukuklary jenaýat kazyýeti

Netijede, derňew tapgyryna girmedik we entek jenaýat işi gozgalmadyk derňew işleri bilen baglanyşykly kararlar Parahatçylyk Jenaýat Kazyýeti tarapyndan berilýär we bu iş şu görnüşde işleýär. Esra Aslan hökmünde Stambuldaky adamlaryň her dürli jenaýat işlerine mahsus jenaýat işlerinde hyzmat edýäris.

Jenaýat işi näme?

Jenaýat işi näme? Adamlaryň günäkär ýa-da pida bolup biljek jenaýat işleriniň iki görnüşi bar. Bular agyr jeza we ilkinji kazyýet işi hökmünde ikä bölünýär. Hukuk firmamyz bu işleriň kazyýet işinde ähli zerur hyzmatlary hödürleýär. Hyzmat edýän we jenaýat işlerini öz içine alýan jenaýat işlerimiz aşakdakylar;

Agyr jenaýat işi;

 • Jynsy taýdan kemsitmek ýa-da jyns taýdan zorlamak meselesi
 • Bilgeşleýin adam öldürmek
 • Pul galplygy meselesi
 • Adam öldürmek synanyşygy
 • Talaňçylyk ýa-da talamak meselesi
 • Ussat galplyk kazyýet işi
 • Seresapsyz hereket bilen ölüme sebäp bolan waka
 • Resmi resminamany galplaşdyrmak meselesi
 • Seresapsyz öldürmek meselesi
 • Niýetden ýokary bolmak bilen adam öldürmek
 • Parahorluk meselesi
 • Terrorçylyk guramasyny döretmek, Terrorçylyk guramasynda ýerine ýetiriji bolmak we Terrorçylyk guramasyna agza bolmak wakalary
 • Emläk meselesi
 • Neşe öndürmek we adam söwdasy bilen baglanyşykly jenaýat işi
 • Talaňçylyk meselesi

Ilkinji kazyýet işi;

 • Bilgeşleýin şikes meselesi
 • Şahsy durmuşyň şahsy durmuşyny bozmak meselesi
 • Seresapsyzlyk bilen şikes
 • Jynsy zorluk jenaýat işi
 • Ogurlyk işi
 • Azatlykdan mahrum etmek meselesi
 • Kiber jenaýat işi
 • Howp kazyýet işi
 • Şantaj jenaýat işi
 • Simönekeý galplyk işi
 • Neşekeşlik meselesi
 • Nädogry iş
 • Töhmet meselesi
 • Kämillik ýaşyna ýetmedik bilen jynsy gatnaşyk
 • Ingaşaýyş jaý immunitetini bozmak meselesi
 • Iş we zähmet azatlygynyň bozulmagy barada kazyýet işi
 • Falsealan şaýatlar işi
 • Şahsy Resminamada Galplyk Meselesi
 • Tender Korrupsiýa Garşy Jenaýat İşi
 • Töhmet kazyýet işi
 • Emläk zyýany barada jenaýat işi

Jenaýat İşini Nädip Açmaly?

Jenaýat işini nädip açmaly? Bu hakda maglumat almak isleseňiz; Bu işleriň açylmagy, edilen jenaýatyň häsiýetine görä üýtgeýär. Şikaýatçy, zyýan çeken ýa-da ýaralanan tarap tarapyndan şikaýat edilmese, prokuratura bu kazyýet işlerini özi açyp bilmez we derňew geçirip bilmez. Şeýle-de bolsa, şikaýat esasynda yzarlanmadyk beýleki jenaýatlaryň hemmesinde prokuratura özbaşdak derňew geçirip jenaýat işine başlap biler. Prokuratura şikaýat, ýazgarmak ýa-da başga bir jenaýat görnüşi habar berilse we öwrenilse, awtomatiki usulda derňew işine başlap biler. Bu jenaýat işi üçin şikaýatçy bolmasa-da, subutnamalary ýygnamaga mümkinçiligi bar.

Jenaýat işi Bu proses, bu jeza berlen we jogapkär bolan jenaýat kazyýetinde wekilçilik edýän aklawçysyna günäkärleme bermekden başlaýar. Beýleki tarapdan, ygtyýarly kazyýetleriň prokuraturasy, şikaýat edilmese-de, şikaýat ýa-da hasabat ýa-da şikaýat edilip bilinjek jenaýatlarda berlen şikaýat boýunça öz-özünden hereket edip biler. Jenaýat işlerinde, prokuratura jenaýatyň edilendigini ýa-da jenaýatyň edilendigini, bu jenaýatyň kim tarapyndan edilendigini we haýsy jenaýatyň edilendigini we kazyýet işiniň dowam edýändigini derňeýär.

Prokuratura tarapyndan geçirilen derňew bes edilen halatynda, derňew wagtynda toplanan we alnan subutnamalardan jenaýatyň edilendigi ýüze çykarylsa, prokuratura jenaýat işini açýar. Prokuratura bu ugurda geçirilen ähli derňewleriň netijesinde jenaýat edildi diýen netijä gelende, aýyplama taýýarlaýar we jenaýat işine başlaýar. Bu aýyplama sebäpli şübheli şübheli adamyň jenaýat emele getirýän hereketi we kanunyň çäginde alnan ähli subutnamalary baglanyşdyrmak arkaly kazyýetde garalmagy talap edilýär we bu işde günäkärleriň kazyýet işi başlanýar. Prokuratura tarapyndan günäkärlemäniň berilmegi, bu temanyň jenaýatdygyny we jenaýatyň edilendigine şübhelenmegiň ýeterlikdigini görkezýär. Sufficienteterlik şübheli aýyplamalarda, jenaýatda güman edilýän adam kazyýet jogapkärçiligine çekilse, günäkärlenmek ähtimallygy has ýokarydyr. Prokuratura tarapyndan geçirilen derňewiň netijesinde ýeterlik subutnamalar we ýeterlik şübhe ýüze çykmadyk bolsa, jenaýatda güman edilýänler üçin kazyýet jogapkärçiligine çekilmezlik karary ýüze çykýar.

Prokuratura tarapyndan ýazylan aýyplama bilen bilelikde gozgalan jenaýat işinde, karar berýän ygtyýarly kazyýet, prokuratura tarapyndan berlen aýyplamada kemçilikler bar bolsa, bu aýyplama kazyýete geleninden soň 15 günüň içinde prokuratura iberilýär. Prokuratura kazyýetiň beren ekstradisiýa kararyna garşy bolup biler, ýöne şol bir wagtyň özünde-de günäkärlemäni gaýtadan çykarmak bilen ýeterlik subutnamalary almak netijesinde şol kazyýet işini açýar. Bu aýyplama kazyýet tarapyndan kabul edilse, diňlenişige taýýarlyk görülýär we kazyýet güni kesgitlenýär we kazyýet işi günäkär we nägilelik bildirýän taraplary aklawçylary bilen bilelikde çagyrmakdan başlaýar.

Esra Aslan Kanuny biz ýaly, ähli kanuny işleriňizde size uly yhlas we zähmet bilen hyzmat edýäris. Bize baryp görmek ýa-da habarlaşmak arkaly jenaýat işi barada jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz we deslapky söhbetdeşlik geçirip bilersiňiz. Esra Aslan Hukuk hökmünde, ýaşaýan kanuny ýagdaýyňyz üçin kazyýet işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini we tamamlanmagyny üpjün etmek üçin bize ynanç hatyny berip, bagtly gidip bilersiňiz.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022