Miras Kazyýet İşi

Maşgala Mirasy, Bu mirasdüşeriň gozgalmaýan emläk we merhumyň galdyran maddy gymmaty ýaly harytlary paýlaşmakda mirasdüşerleriň arasyndaky düşünişmezlik netijesinde ýüze çykan kazyýet işi.

Borçlar kodeksiniň, Türkiýäniň raýat kodeksiniň we ýer bellige alyş kanunynyň düzgünleri bilen tamamlanan bu kazyýet işi dürli görnüşde berlip bilner.

Miras kazyýet işiniň çäginde mirasdüşerler tarapyndan aşakdaky kazyýet işlerini alyp bolar;

 1. rasion meselesi
 2. Tenkis meselesi
 3. Şertnamany ýatyrmak
 4. Miras şahadatnamasyny ýatyrmak üçin çäre
 5. Miras şertnamasynyň ýatyrylmagy
 6. Taksim we Izale-i Şuýu wakalary

Esra Aslan hukuk firmasy baryp görmek arkaly maşgala mirasy Bu mesele barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz we ynanç hatyny berip, işiňiziň iň amatly şertlerde ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilersiňiz.

Miras kazyýet işlerinde haýsy meseleler bar?

maşgala mirasy Giň gurluşy bar. Hususan-da, iň uzyn hadysalaryň arasynda. Bu çarçuwada görkezilen mowzuklar aşakdakylar;

 1. Wesýetnamanyň miras almagy gadagan edilen mirasdüşerler barmy
 2. Wesýetnama bilen mirasdüşerleriň arasynda mirasdan ýüz öwürmek barmy
 3. Mirasdarlardan ýa-da üçünji taraplaryň haýsydyr biriniň emlägi mirasdan alyp gaçandygy.
 4. Kanuny mirasdüşerler kim, her paý näçe
 5. Wesýetnama miras galan emlägiň umumy bahasy
 6. Mirasçynyň saglygyndaky mirasdüşerleriň birine geçirilendigi ýa-da ýokdugy

Miras kanunynyň giň gerime eýe bolandygy sebäpli, miras meselesindäki jedelleriň sebäbine görä dürli miras kazyýetleri gozgalyp bilner.

Miras kazyýet işleriniň görnüşleri haýsylar?

Maşgala mirasy dürli görnüşde açylyp bilner. Şeýle-de bolsa, iň köp ýaýran görnüşler aşakdakylardyr;

 1. Mirasdarlaryň talap edijilere bolan hukugyny goramak üçin tabşyrylyp bilinjek miras talap arzasy
 2. Emlägiň bikanun getirilen halatynda açylyp bilinjek şertnamany ýatyrmak we hasaba alyş işi
 3. Miras şertnamasy ýa-da islegi sebäpli mirasyň gadagan edilmegi sebäpli açylyp bilinjek mirasy ýatyrmak boýunça çäre
 4. Miras kanuny ýatyryş kazyýet işinde galan ätiýaçlyk paýlary köp bolanda garşylyk sebäpli açyldy
 5. Miras şahadatnamasynyň ýatyrylmagy üçin kazyýet işi, mirasdüşer ölenden soň mirasdüşerlik şahadatnamasy bolmadyklar tarapyndan açylyp bilner.
 6. Miras şertnamasyndaky gapma-garşylyklar sebäpli berlip bilinjek miras şertnamalaryny ýatyrmak üçin çäre

Maşgala mirasyYgtyýarly ýurisdiksiýa ilkinji kazyýet. Bu ýagdaýlaryň köp wagt alyp biljekdigi sebäpli, tejribeli hukuk firmalary bilen işlemek has gowy netijelere kömek edip biler.

Miras kanunynda mirasdar kim bolup biler?

Miras meselesinde köplenç mirasdar bolup bilýän meseleleriň arasynda. Adam mirasyny islänine galdyryp bilermi? Soraga seretseň, hawa jogap berip bolar; ýöne olaryň hemmesini ýekeje adama berip bolmaz. Hukuk mirasdarlary ähli ýagdaýlarda paý alýarlar. Raýat kodeksiniň çäginde, adam ölmezinden ozal wesýet bermek bilen mirasyny islendik adama / adama galdyryp biler.

Merhumyň galdyran mirasy dereje ulgamy bilen paýlaşylýar. Bu nukdaýnazardan, birinji, ikinji we üçünji ýaly 3 dürli klassifikasiýa bar;

 1. Birinji synpda çagalary we agtyklary bar.
 2. Ikinji ýerde ene, kakasy, doganlary we ýegenleri bar.
 3. Üçünji ýerde onuň ene-atasy bar.

Şeýle-de bolsa maşgala mirasy .Okarda belläp geçişimiz ýaly, başga bir mirasdüşer bellenip bilinjek zat.

Miras we hossarlyk kanuny boýunça haýsy kazyýet işi açylýar?

Miras kanuny gaty giň düşünje. Şol sebäpli bu çäkde dürli kazyýet işi gozgalyp bilner. Bularyň käbiri aşakdakylar;

 1. mirasdan mahrum etmek meselesi
 2. Mirasdan ýüz öwürmek bilen baglanyşykly wakalar
 3. Miras sebäpli talaplar
 4. Tenkis hadysalary
 5. Gozgalmaýan emläk tapmak we dolandyrmak
 6. miras şertnamasy
 7. Islär
 8. Ölüm bilen baglanyşykly tygşytlamalary ýatyrmak
 9. Mirasdan ýüz öwürmek şertnamasy
 10. ölüm şertnamasyna çenli

maşgala mirasy kontekstinde bolup biler.

Miras kazyýet işlerinde kanuny mirasçylar kimler?

Adam ölenden soň galan algylar we harytlara miras diýilýär. Mirasçylaryň arasynda paýlaşylsa-da, käbir ýagdaýlarda problemalar ýüze çykyp biler. maşgala mirasy aklawçylar we hukuk firmalary hem bu ýere girýär.

Mirasdarlar hukuk boýunça iki klasa bölünýärler. Bular bellenen we kanuny mirasdarlar görnüşinde,

 1. Agtygy,
 2. Çaga,
 3. atasy ýa-da enesi,
 4. Spouser-aýal,
 5. Kaka,
 6. Eje,
 7. Doganlar kanuny mirasdarlary emele getirýärler.

Şeýle-de bolsa, mirasdarlar hem bellenip bilner.

Miras meselesinde wesýet näme?

Adamlar janyny ýitirmezden ozal pullaryny, gymmat bahaly zatlaryny ýa-da gozgalmaýan emläklerini isleg bildirýän adama / adama goýup bilerler. Wesýet edilmese, kanuny şahslara berilýär.

Wesýeti 15 ýaşdan uly we akylly adam taýýarlap biler. Türk raýat kodeksinde 531. Makalada wezipeli adamyň golýazma ýa-da mirasdüşer tarapyndan dilden edilip bilinjekdigi aýdylýar.

Resmi wesýetnama notarius, magistr ýa-da ygtyýarly işgäriň öňünde edilýär. Beýleki tarapdan, golýazma, adamyň özi tarapyndan taýýarlanan wesýetdir. Munuň üçin ol öz ýazan senesini, senesini ýazmaly we ýene öz ýazgysynda gol çekmeli.

Beýleki tarapdan, dilden isleg, beýleki iki görnüşi edip bolmaýan uruş ýa-da agyr kesel ýaly adatdan daşary ýagdaýlarda taýýarlanýar. Paýlaşmakda kynçylyk bar bolsa, Mirasda düşünişmezlik bar bolsa näme bolýar? kazyýet işi dowam etdirilip bilner.

Miras haýsy şertlerde paýlaşylýar?

maşgala mirasymirasyň haýsy şertlerde paýlaşyljakdygy barada uly sorag belgisi. Adamyň wesýet galdyrandygyna ýa-da ýokdugyna baglylykda tapawutlanýar. Isleg galmasa, mirasdüşeriň ýanýoldaşy diri bolsa we nesilleri bilen mirasdar bolsa, ¼ diri galan ýanýoldaşyna, galan ¾ çagalaryň arasynda deň paýlanar.

Dogry är-aýal mirasdüşeriň ene-atasy bilen mirasçy bolsa, ýarysy är-aýalyna, ýarysy ene-atasyna. Eger diri galan är-aýal mirasdüşeriň ene-atalary bilen bilelikde miras alsa, är-aýalyň ene-atalary arasynda deň bölünýär.

Spouser-aýal diri däl bolsa, nesil bar bolsa nesilleriň arasynda, nesil ýok bolsa ýokarky nesilleriň arasynda deň bölünýär.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022