Dolandyryş Kanuny

Dolandyryş kanuny, döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýan kanun bölümi, şonuň üçin möhümdir. Dolandyryş kanuny döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýar. Mysal üçin, administratiw kanun döwlet edaralarynyň işleýşini, pul harçlaýandyklaryny, işgärleri nädip işe alýandyklaryny we işleýşini düzgünleşdirýär. Şeýlelik bilen, döwlet edaralarynyň işi adalatly we tertipli alnyp barylýar.

Dolandyryş kanuny, bu kanunyň möhüm bir şahasy bolup, döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýar. Administratiw kanun, şeýle hem döwlet edaralary tarapyndan geleşikleriň kanunylygyna gözegçilik edýär we geleşik bikanun bolsa, ony kanuny etmäge synanyşýar. Şeýlelik bilen, döwlet edaralarynyň işi adalatly we tertipli alnyp barylýar we hukuk tertibi we adalat üpjün edilýär.

Administratiw hukuk aýratynlyklary

Dolandyryş kanuny döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýan kanunyň bir şahasydyr we şonuň üçin möhümdir. Dolandyryş kanuny käbir aýratynlyklary bolan kanunyň bir şahasy we bu aýratynlyklar aşakdakylar:

 • Hususy kanunlar bilen bölünýär. Dolandyryş kanuny hususy kanunlardan bölünip, döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýar. Hususy kanun, beýleki tarapdan, şahsy adamlaryň arasyndaky kanuny amallary düzgünleşdirýär.
 • Düzeltme ýok. Dolandyryş kanuny hususy kanunlar ýaly hususylaşdyrylyp bilinmez. Hususy kanunlarda bolşy ýaly, administratiw hukuk meselelerinde hususy kanun düzgünleri ulanylyp bilinmez.
 • Hususy kanun düzgünleriniň ulanylmagy. Dolandyryş kanuny hususy kanun düzgünlerini öz içine alýar, şonuň üçin hususy kanun düzgünleri hem administratiw kanunlaryň çäginde.
 • Dolandyryş hukugy kanunyň garaşsyz şahasydyr.
 • Dolandyryş hukugynyň maksady jemgyýetiň gyzyklanmasyny goramak.
 • Kanunyň bu şahasy deňsizlige esaslanýar.

Administratiw hukuk çeşmeleri

Dolandyryş kanuny döwlet edaralarynyň dolandyrylyşyny we işini kadalaşdyrýan kanunyň bir şahasydyr we şonuň üçin möhümdir. Dolandyryş kanuny käbir çeşmeler bilen kanunyň bir şahasy we bu çeşmeler aşakdakylar:

 1. Konstitusiýa: Konstitusiýa administratiw kanunlar üçin iň möhüm çeşme bolup, administratiw hukuk meselelerinde konstitusiýa düzgünleri ulanylýar.
 2. Kanunlar: Kanunlar administratiw kanunlar üçin möhüm çeşmeler bolup, administratiw hukuk meselelerinde hukuk düzgünleri ulanylýar.
 3. Düzgünnama: Düzgünnama administratiw kanunlar üçin möhüm çeşmeler bolup, administratiw hukuk meselelerinde kadalaşdyryjy düzgünler ulanylýar.
 4. Düzgünnamalar:Düzgünnamalar administratiw kanunlar üçin möhüm çeşmeler bolup, düzgünnamalaryň düzgünleri administratiw hukuk meselelerinde ulanylýar.
 5. Dolandyryş kazyýet kararlary: Dolandyryş kazyýet kararlary administratiw kanunlar üçin möhüm çeşmeler bolup, administratiw kazyýet kararlary administratiw hukuk meselelerinde ulanylýar.
 6. Halkara şertnamalar: Uluslararası anlaşmalar, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında uluslararası anlaşmalar uygulanır.
 7. Administratiw Hukuk Edebiýaty:Dolandyryş hukuk edebiýaty administratiw hukuk üçin möhüm çeşme bolup, administratiw hukuk meselelerinde administratiw hukuk edebiýaty ulanylýar.

Bu çeşmeler administratiw kanunlar üçin möhüm çeşmelerdir.

Administratiw hukuk aklawçysy

Administratiw hukuk aklawçysy, Administratiw hukuk meselelerinde maslahat we goranmak hyzmatlaryny berýän aklawçy. Administratiw hukuk aklawçysy, döwlet edaralaryna administratiw hukuk meseleleri boýunça maslahat hyzmatlaryny berýär. Şeýlelik bilen, döwlet edaralary administratiw hukuk meseleleri boýunça dogry kararlar kabul edýärler we kanuna laýyklykda hereket edýärler. Administratiw hukuk aklawçysy administratiw hukuk meselelerinde goranmak hyzmatlaryny hem edýär. Mysal üçin, administratiw hukuk aklawçysy administratiw hukuk meseleleri boýunça kazyýet işlerinde goranmak hyzmatlaryny edýär. Şeýlelik bilen, administratiw hukuk meseleleri boýunça kazyýet işlerinde adalatly netije alynýar.

Administratiw ýurisdiksiýada kazyýet işleriniň görnüşleri

Dolandyryş ýurisdiksiýasyndaky işleriň görnüşleri administratiw ýurisdiksiýada berlen kazyýet işleriniň görnüşlerini kesgitleýär. Administratiw adalat işleriniň görnüşleri:

 • Administratiw hereketleri ýatyrmak üçin çäre: Administratiw hereketleri ýatyrmak üçin çäre, administrasiýanyň hereketleriniň kanuna laýyk gelýändigi ýa-da ýokdugy gözden geçirilýär. Administrasiýa tarapyndan edilen geleşik kanuna laýyk gelmese, bu amal ýatyrylar.
 • Hukuk goraýjy kazyýet işi: Hukuk sanksiýasy, administrasiýanyň hereketleriniň kanuna laýyk gelýändigi ýa-da ýokdugy barlanylýan kazyýet işi. Administrasiýa tarapyndan görülýän çäreler kanuna laýyk gelmese, bu çäre sanksiýa berler.
 • Administratiw jerime:

Dolandyryş kazyýetiniň höküm ulgamy näme?

Administratiw kazyýet, administratiw hukuk meseleleri boýunça kazyýet işlerine seredýän kazyýet edarasydyr.

Dolandyryş kazyýetiniň kazyýet ulgamy aşakdakylar:

 1. Kazyýet işi gozgaldy: Administratiw hukuk meseleleri boýunça kazyýet işi gozgaldy we bu kazyýet administratiw kazyýete iberildi.
 2. Faýl gözden geçirilýär: Kazyýet faýly administratiw kazyýet tarapyndan gözden geçirilýär we taraplaryň goragy alynýar.
 3. Kazyýet karar berdi: Administratiw kazyýet bu iş barada karar berýär we bu karar taraplara habar berilýär.
 4. Karara şikaýat edilip bilner: Administratiw kazyýetiň karary, Administratiw kazyýetiň iň ýokary karary bolan Döwlet Geňeşine şikaýat edilip bilner.

Dolandyryş kazyýetiniň kazyýet ulgamy administratiw hukuk meseleleri boýunça kazyýet işlerine seredýän kazyýet edarasy bolup, kazyýet işi gozgalýar, faýl gözden geçirilýär, kazyýet karar berýär we karara şikaýat edilip bilner. Bu kazyýet ulgamynyň kömegi bilen administratiw hukuk meselelerinde adalatly kazyýet işi geçirilýär we adalat üpjün edilýär.

Dolandyryş hereketiniň elementleri haýsylar?

Dolandyryş çäresi, administrasiýa tarapyndan kabul edilen kanuny çäre we administratiw hereketleriň kanuna laýyk gelýändigi barlanýar. Dolandyryş çäresi aşakdaky elementleri öz içine alýar:

 1. Dolandyryşyň gurluşygy: Dolandyryş çäresi, administrasiýa tarapyndan ýerine ýetirilen kanuny çäre. Mysal üçin, häkimligiň gadaganlygy yglan etmegi administratiw çäre.
 2. Hukuk tarapy: Administratiw hereket kanun üçin kanuny hasaplanýar.
 3. Düzgünnama: Dolandyryş çäreleri düzgünleriň çäginde amala aşyrylýar we bu düzgünler kanuna laýyk gelmelidir.
 4. Dolandyryş ygtyýary: Dolandyryş çäreleri administrasiýanyň kanuny ygtyýarlyklarynyň çäginde amala aşyrylýar.
 5. Hukuk esaslary: Dolandyryş çäreleri hukuk binýadynyň çäginde amala aşyrylýar.
Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022