Täjirçilik Hukugy

Söwda kanuny täjirçilik amallaryny kadalaşdyrýan kanunyň şahasydyr.

Bu makalada täjirçilik hukugy meselelerine, täjirçilik hukuk aklawçysyna we täjirçilik hukuk aýratynlyklaryna üns bereris.

Söwda kanunlary:

  • Söwda kompaniýalary: Söwda kanuny söwda kompaniýalary bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär. Mysal üçin, paýdarlar jemgyýetleri, kooperatiwler ýaly täjirçilik kompaniýalary täjirçilik kanunlaryna degişlidir.
  • Söwda şertnamalary: Söwda kanuny täjirçilik şertnamalary bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär. Mysal üçin, satuw şertnamalary, satyn alyş şertnamalary ýaly täjirçilik şertnamalary täjirçilik kanunlaryna degişlidir.
  • Söwda düzgüni: Söwda kanuny täjirçilik re regimeimi bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär. Mysal üçin, söwdany liberallaşdyrmak we söwdany kadalaşdyrmak ýaly söwda re regimeimi meseleleri täjirçilik kanunlarynyň temasydyr.
  • Söwda düzgünleşdirmesi: Söwda kanuny söwdany kadalaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär. Mysal üçin, söwdanyň öňüni almak we söwdany azaltmak ýaly söwdany düzgünleşdirmek meseleleri täjirçilik kanunlarynyň temasydyr.

Söwda kanuny, Bu, söwda amallaryny kadalaşdyrýan we söwda kompaniýalary, täjirçilik şertnamalary, söwda düzgüni we söwdany kadalaşdyrmak ýaly meseleleri düzgünleşdirýän kanunyň şahasydyr. Şeýlelik bilen, söwda amallary kanuna laýyklykda amala aşyrylýar we adalat üpjün edilýär.

Söwda kanuny aýratynlyklary

Söwda kanuny aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

  1. Söwda düzgünleşdirýän kanun bölümi

Söwda kanuny täjirçilik amallaryny kadalaşdyrýan we şonuň üçin söwdany düzgünleşdirýän kanunyň şahasydyr.

  1. Iş amallaryny öz içine alýar

Söwda kanuny täjirçilik amallaryny öz içine alýar we şonuň üçin täjirçilik amallary bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär.

  1. hususy hukuk bölümi

Söwda kanuny hususy kanunlaryň bir şahasy bolup, şonuň üçin hususy kanunlaryň kadalaryna laýyklykda düzgünleşdirilýär.

  1. Söwda kompaniýalaryna degişlidir

Söwda kanuny söwda kompaniýalaryna degişlidir we şonuň üçin söwda kompaniýalary bilen baglanyşykly meseleleri düzgünleşdirýär.

  1. Söwda şertnamalaryna degişlidir

Söwda kanuny,Söwda şertnamalaryna degişlidir we şonuň üçin söwda şertnamasy meselelerini düzgünleşdirýär.

Söwda kanuny söwda, täjirçilik amallaryny, söwda kompaniýalaryny we täjirçilik şertnamalaryny düzgünleşdirýär. Bu aýratynlyklaryň kömegi bilen täjirçilik kanuny täjirçilik amallaryny kanuna laýyklykda kadalaşdyrýar we adalaty üpjün edýär.

Söwda hukuk aklawçysy

täjirçilik aklawçysy,Täjirçilik hukugy meselelerinde hukuk maslahatyny we goragy üpjün edýän aklawçy. Söwda hukuk aklawçysy söwda kompaniýalary, täjirçilik şertnamalary, söwda re regimeimi we söwdany düzgünleşdirmek ýaly meselelerde maslahat bermek arkaly söwdada adalatlylygy we tertip-düzgüni üpjün edýär. Şonuň üçin bu örän möhümdir.

Söwda hukugynyň käbir temalary:

Söwda biznesi kanuny

Söwda biznesi kanuny, bir ýurtdaky telekeçilik kärhanalarynyň işine degişli kanunlary öz içine alýan kanunyň bir şahasydyr. Söwda biznes kanuny söwda kompaniýalary, kooperatiwler we köpçülikleýin kärhanalar ýaly täjirçilik kärhanalarynyň hukuk gurluşyny we hukuk kadalaryny öz içine alýar. Mundan başga-da, täjirçilik kärhanalaryny dolandyrmak, täjirçilik kärhanalarynyň arasyndaky amallar, täjirçilik kärhanalarynyň işgärleri bilen baglanyşykly kanuny düzgünler we täjirçilik kärhanalarynyň dürli borçnamalary täjirçilik kärhanalarynyň kanunlarynyň çäginde hem bahalandyrylýar. Söwda biznesi kanuny hususy kanunyň kiçi bölümi hasaplanýar. Söwda biznesi kanuny bir ýurtdaky telekeçilik kärhanalaryna netijeli işlemäge we bäsdeşlige ukyplylygyny saklamak arkaly ykdysady ösüşe goşant goşmaga mümkinçilik berýär.

Deňiz kanuny

Deňiz kanuny deňiz transporty we deňiz söwdasy bilen baglanyşykly hukuk kadalaryny öz içine alýan kanunyň bir şahasydyr. Deňiz kanuny deňiz transporty bilen meşgullanýan gämileriň gurluşy, howpsuzlygy, iş şertleri we jogapkärçiligi ýaly meseleleri öz içine alýar. Mundan başga-da, deňiz söwdasynda ulanylýan şertnamalar, ulag şertnamalary, ätiýaçlandyryşlar we deňiz söwdasy bilen baglanyşykly beýleki kanuny düzgünler deňiz söwda kanunlarynyň çäginde hem göz öňünde tutulýar. Deňiz hukugy halkara hukugynyň kiçi bölümi hasaplanýar we deňiz transporty we deňiz söwdasy bilen baglanyşykly kanuny düzgünleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Deňiz kanuny dürli halkara konwensiýalary we deňiz transporty we deňiz söwdasy bilen baglanyşykly şertnamalar bilen düzgünleşdirilýär. Bu şertnamalaryň arasynda Deňiz täjirçilik hukugy şertnamasy iň möhümdir.

Insurancetiýaçlandyryş kanuny

Insurancetiýaçlandyryş kanuny ätiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny düzgünleri öz içine alýan kanunyň bir şahasydyr. Insurancetiýaçlandyryş kanuny ätiýaçlandyryş şertnamalary, gaýtadan ýazmak, ätiýaçlandyryş tölegleri, ätiýaçlandyrylan jogapkärçilikler we ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň jogapkärçiligi ýaly temalary öz içine alýar. Insurancetiýaçlandyryş kanuny şahsyýetleriň we edaralaryň ätiýaçlandyryş amallarynda ulanylýan kanuny düzgünleri bilen belli bir tölegiň öwezine ätiýaçlandyryş kompaniýalary üçin belli bir töwekgelçiligi üpjün edýär. Insurancetiýaçlandyryş kanuny hususy kanunyň kiçi bölümi hasaplanýar we ätiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny düzgünleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. ätiýaçlandyryş amallarynyň ygtybarly we adalatly ýerine ýetirilmegini üpjün edýär, şeýle hem ätiýaçlandyryş amallarynda taraplaryň arasynda ýüze çykyp biljek jedelleriň çözülmeginde möhüm rol oýnaýar.

Gepleşik resminamalary kanuny

Gepleşik gurallary kanuny, gepleşik gurallarynyň kanuny kadalaryny öz içine alýan bir şahadyr. Gepleşik resminamalary belli bir gymmaty bolan we dürli hukuklary beýan edýän resminamalardyr. Gepleşik resminamalarynda paýnamalar, obligasiýalar we hasaplaşyklar, karz we debet kartlary, çekler, wekseller we emläk resminamalary bar. Gepleşik gurallary kanuny, resminamalary bermek, bermek, bermek, üýtgetmek we tölemek ýaly meseleleri öz içine alýar. Mundan başga-da, gymmatly kagyzlardaky hukuklary goramak we geçirmek, gymmatly kagyzlaryň ogurlanmagy we bankrot kanuny ýaly meseleler gymmatly kagyzlar kanunynyň çäginde hem bahalandyrylýar.

Korporatiw hukuk

korporatiw kanunlar, Bu, bir ýurtdaky kompaniýalaryň hukuk gurluşyny we işini öz içine alýan kanun şahasydyr.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022