Insurancetiýaçlandyryş We Öwezini Dolmak Kanuny

Sigorta hukuku, Insurancetiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny düzgünleri öz içine alýan kanunyň bir şahasy. Insurancetiýaçlandyryş kanuny ätiýaçlandyryş şertnamalary, gaýtadan ýazmak, ätiýaçlandyryş tölegleri, ätiýaçlandyrylan jogapkärçilikler we ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň jogapkärçiligi ýaly temalary öz içine alýar. Insurancetiýaçlandyryş kanuny şahsyýetleriň we edaralaryň ätiýaçlandyryş amallarynda ulanylýan kanuny düzgünleri bilen belli bir tölegiň öwezine ätiýaçlandyryş kompaniýalary üçin belli bir töwekgelçiligi üpjün edýär. Insurancetiýaçlandyryş kanuny hususy kanunyň kiçi bölümi hasaplanýar we ätiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny düzgünleriň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Kompensasiýa kanuny Başga bir tarapdan, adama başga biriniň ýetiren zyýanynyň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanun şahasydyr. Kompensasiýa kanuny ýaralanan adamyň öwezini dolmak üçin edilen kanuny çäreleri öz içine alýar. Kompensasiýa kanuny hususy kanunyň kiçi bölümi hasaplanýar we ýaralanan adamyň öwezini dolmak üçin kanuny kadalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär.

Insurancetiýaçlandyryş we öwezini dolmak kanuny ınsurancetiýaçlandyryş kanunynyň arasyndaky esasy tapawut ätiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny düzgünleri öz içine alýar, öwezini dolmak kanuny bolsa bir adamyň beýlekisiniň çeken ýitgisiniň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgünleri öz içine alýar.

Traffol heläkçiligi sebäpli maddy we ahlak öwezini dolmak

Trafficol hadysalaryndan gelip çykýan maddy we ahlak öwezini dolmak hukugy ýol hadysalarynda zeper ýeten adamlaryň hukuklaryny goraýar. Maliýe öwezini dolmak hukugy, ýol heläkçiliginden dörän fiziki ýitgileriň we maliýe ýitgileriniň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgün. Kompensasiýa hukugy, şikes ýeten adamyň şikesiniň, ölüminiň ýa-da maddy ýitgisiniň öwezini dolmak üçin ulanylýar.

Ahlak öwezini dolmak hukugy, ýol hadysasy sebäpli ýüze çykan akyl zyýanynyň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgün. Kompensasiýa hukugy, şikes ýeten adamyň ýol hadysasy sebäpli ýüze çykan akyl hasratynyň öwezini dolmak üçin ulanylýar. Trafficol hadysalaryndan gelip çykýan maddy we ahlak öwezini dolmak hukugy öwezini dolmak kanunynyň çäginde bahalandyrylýar we ýaralanan adamyň hukuklaryny goraýar.

Gynamalar sebäpli material we ahlak öwezini dolmak

Gynamalar sebäpli pul we pul däl zyýanlara bolan hukuk, adamyň gynamalar sebäpli çeken şahsy we ahlak taýdan öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgün. Gynamalar, bir adamyň bilkastlaýyn we meýletin başga birine zyýan ýetirýän ýa-da başga biriniň hukuklaryny bozýan ýagdaýdyr. Gynamalar sebäpli maddy öwezini dolmak hukugy, gynamalar sebäpli çekilen fiziki ýitgileriň we maliýe ýitgileriniň öwezini dolmak üçin ulanylýar. Gynamalar sebäpli maddy däl zyýanlar, gynamalar sebäpli çekilen akyl hasratynyň öwezini dolmak üçin ulanylýar. Gynamalar sebäpli pul we pul däl zyýana bolan hukuk öwezini dolmak kanunynyň çäginde bahalandyrylýar.

Goldaw ýetmezçiligi üçin öwezini dolmak

Goldawdan mahrum etmek üçin öwezini dolmak, başga biriniň ölümi sebäpli bir adamyň ýitiren goldawynyň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny tertipdir. Goldawyň ýitirilmegi üçin öwezini dolmak öwezini dolmak kanunynyň çäginde bahalandyrylýar we ölen adamyň maşgala agzalaryna berilýän öwez tölegi.

Beden bitewiligini bozmak üçin öwezini dolmak talaplary

Beden bütewiligini bozmak sebäpli öwezini dolmak kazyýet işi, adamyň beden bitewiliginiň bozulmagy netijesinde çekilen zyýanyň öwezini dolmak üçin kazyýet işi. Beden bütewiligini bozmak sebäpli öwezini dolmak kazyýet işi, adamyň beden bitewiliginiň bozulmagy netijesinde çekilen zyýanyň öwezini dolmak üçin kazyýet işi. Bedeniň bitewiligini bozmak sebäpli öwezini dolmak ýagdaýlary öwezini dolmak kanunynyň çäginde bahalandyrylýar we beden bitewiliginiň bozulmagy netijesinde maddy we ahlak taýdan ýetirilen zyýanyň öwezini dolmak üçin talap edilýär.

Iş hadysasy, maddy we ahlak öwezini dolmak sebäpli tagallanyň ýitmegi

Iş hadysalary sebäpli güýjüň ýitirilmegi, adamyň iş hadysalary zerarly çeken ýitgileriniň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgün. Hünär hadysalary, adamyň iş ýerinde ýa-da iş ýeriniň daşyndaky gatnaşygy wagtynda ýüze çykan betbagtçylyklary ýa-da şikesleri öz içine alýar. Iş hadysalary sebäpli güýjüň ýitmegi, adamyň iş hadysasy zerarly çeken maddy we ahlak taýdan öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny düzgün.

Specialörite hünärmen hasabatyny taýýarlamak, aktual hasap

Hususy bilermenleriň hasabaty, kazyýet işiniň predmetini bir adamyň ýa-da edaranyň gatnaşýan tarapyndan derňemek we hasabat bermek üçin ýörite bellenen hünärmen tarapyndan taýýarlanan resminama. Hususy bilermenleriň hasabaty, kazyýet işiniň predmetlerine jikme-jik gözden geçirmegiň we baha bermegiň netijesinde taýýarlanýar. Hususy bilermenleriň hasabaty, kazyýet işleriniň jikme-jik gözden geçirilmegi we bahalandyrylmagy netijesinde taýýarlanýar we kazyýet işiniň temalary barada obýektiw maglumatlary öz içine alýar.

Hasap hasaby, ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş kompaniýalaryna tölenen tölegleri hasaplamak prosesi. Hasaplaşyk hasaby, ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş kompaniýalaryna tölenen tölegleriň nähili paýlanjakdygyny we haýsy nyrhlarda hasaplanjakdygyny görkezýär. Hasap hasaby ätiýaçlandyrýan tarapyndan ätiýaçlandyryş kompaniýalaryna tölenen tölegleriň dogry paýlanmagyny we tölenmegini üpjün edýär.

Insurancetiýaçlandyryş we öwezini dolmak kanunynyň artykmaçlyklary näme?

Insurancetiýaçlandyryş kanuny ätiýaçlandyryş amallary bilen baglanyşykly kanuny kadalary öz içine alýan we ätiýaçlandyrylanlaryň belli bir tölegiň öwezine ätiýaçlandyryş kompaniýalaryna belli bir töwekgelçiligi üpjün edýän kanunydyr. Şol sebäpli ätiýaçlandyrýanlaryň ätiýaçlandyryş amallarynda ulanylýan kanuny kadalar bilen goralmagyny üpjün edýär.

Kompensasiýa kanuny, beýleki tarapdan, başga bir adamyň çeken zyýanynyň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanunyň şahasy bolup, ýaralanan adamyň öwezini dolmak üçin kanuny çäreleri öz içine alýar. Kompensasiýa kanuny ýaralanan adamyň hukuklaryny goraýar we zyýanyň öwezini dolmak üçin ulanylýan kanuny kadalaryň ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Şeýlelik bilen gündelik durmuşda adalaty üpjün edýär.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022