Maşgala kanuny

Maşgala kanuny,Maşgalada bolup geçýän kanuny amallary dolandyrmagy we çözmegi öz içine alýan ugur. Maşgala kanuny nika, aýrylyşmak, miras, çagalar we beýleki maşgala gatnaşyklary ýaly temalary öz içine alýar.

Bu tekstdeMaşgala kanuny Temalar, Maşgala hukuk aklawçysy, Maşgala kanuny we maşgala kanunlary boýunça berilýän hyzmatlaryň ähmiýeti näme? Şeýle zatlar hakda gürleşeris. Has giňişleýin maglumat üçin makalany okamagy dowam etdirip bilersiňiz.

Maşgala kanuny mowzuklary

Maşgala kanuny haýsy temalary öz içine alýar?: Maşgala kanuny, maşgalada bolup geçýän kanuny amallary dolandyrmagy we çözmegi öz içine alýan ugur. Maşgala kanuny nika, aýrylyşmak, miras, çagalar we beýleki maşgala gatnaşyklary ýaly temalary öz içine alýar. Maşgala kanuny nika, aýrylyşmak, miras, çagalar we beýleki maşgala gatnaşyklary ýaly temalary öz içine alýar.

 1. Nika:

Nika, iki adamyň birleşip, umumy durmuş gurýan şertnamasydyr. Nikanyň köp kanuny netijeleri bar we nika wagtynda baglaşylan şertnama kanuny taýdan hökmany.

 1. Aýralyk:

Aýrylyşmagy nika şertnamasynyň ýatyrylmagy diýip hasaplamak bolar. Aýrylyşmak nika şertnamasynyň ýatyrylmagy hökmünde kabul edilip bilner we çagalaryň geljegi we är-aýalyň arasynda galan emlägi bölmek ýaly meseleler aýrylyşmak wagtynda çözülmelidir.

 1. Miras:

Miras, adamyň ölenden soň galdyran emlägini paýlamak prosesi. Miras meselesi maşgala hukugy pudagynda möhüm mesele we mirasy nädip paýlamalydygy barada kanunlar bar.

 1. Çagalar:

Maşgala kanuny meseleleriniň arasynda çagalar iň möhüm meseleleriň biridir. Çaga seretmek, ideg we bilim ýaly meseleler maşgala hukugy babatynda çözülýär.

 1. Beýleki maşgala gatnaşyklary:

Maşgala kanuny, Şeýle hem beýleki maşgala gatnaşyklaryny öz içine alýar. Mysal üçin, ene-atalar bilen doganlaryň arasyndaky gatnaşyklar ýaly meseleler maşgala hukugy pudagynda gözden geçirilýär.

Bular maşgala hukugy pudagynda öwrenilen möhüm mowzuklar. Maşgala hukuk aklawçysy maşgala hukugy boýunça ýöriteleşen we maşgala hukugy meselelerinde maslahat berýän hukuk aklawçysy.

Maşgala hukuk aklawçysy

Maşgala aklawçysy maşgala hukugy boýunça ýöriteleşen hukuk aklawçysydyr. Maşgala hukuk aklawçysy maşgala hukugy meseleleri boýunça maslahat berýär we maşgala kazyýet işlerine gözegçilik edýär. Maşgala aklawçysy maşgala kazyýet işlerini yzarlaýar.

Maşgala hukuk aklawçysynyň wezipeleri şulary öz içine alýar:

 • Maşgala kanunlary boýunça maslahat bermek: Maşgala aklawçysy maşgala hukugy meseleleri boýunça maslahat berýär we jübütlere maşgala kanuny meseleleri barada habarly bolmaga kömek edýär.
 • Maşgala kanuny bilen baglanyşykly aşakdaky ýagdaýlar: Maşgala aklawçysy maşgala kazyýet işlerini yzarlaýar we bu ýagdaýlarda müşderilerine kanuny kömek berýär.
 • Maşgala hukugy meseleleri boýunça okuw beriň: Maşgala hukuk aklawçysy maşgala hukugy meseleleri boýunça okuw berýär we jübütlere maşgala hukugy meseleleri barada has köp zat öwrenmäge kömek edýär.
 • Maşgala hukugy meseleleri boýunça gözleg geçirmek: Maşgala hukuk aklawçysy maşgala hukugy meseleleri boýunça gözleg geçirýär we jübütlere maşgala hukugy meseleleri barada has köp zat öwrenmäge kömek edýär.

Bu borçlar, maşgala hukukçylarynyň ýerine ýetirýän möhüm işleri.

Maşgala kanunlaryna laýyklykda edilýän hyzmatlar

Maşgala kanuny, maşgalada bolup geçýän kanuny amallary dolandyrmagy we çözmegi öz içine alýan ugur. Maşgala kanuny nika, aýrylyşmak, miras, çagalar we beýleki maşgala gatnaşyklary ýaly temalary öz içine alýar. Maşgala kanunlarynyň çäginde hödürlenýän hyzmatlar hem bu meselelere ünsi jemleýär.

 • Nika hyzmatlary:Maşgala hukukçylary, är-aýalyň nika kazyýet işini amala aşyrýar we nika şertnamalaryny taýýarlaýar. Mundan başga-da, är-aýalyň nika kazyýet işini düzgünleşdirýän kanunlary beýan edýär we nika kazyýet işlerini şu kanunlara laýyklykda amala aşyrýar.
 • Aýralyk hyzmatlary: Maşgala hukuk aklawçylary är-aýalyň aýrylyşmak işine seredýärler we aýrylyşmak döwründe çagalaryň geljegi, är-aýalyň arasynda galan emlägi bölmek ýaly meseleleriň çözgütlerini hödürleýärler.
 • Miras hyzmatlary: Maşgala hukuk aklawçylary mirasy nädip bölmek we miras amallaryny dolandyrmak baradaky kanunlary düşündirýärler.
 • Çaga hyzmatlary: Maşgala hukuk aklawçylary çagalara seretmek, ideg etmek we terbiýe bermek ýaly meseleleri çözýärler.
 • Maşgala gatnaşyklarynyň beýleki hyzmatlary: Maşgala hukukçylary, ene-atalar we doganlaryň arasyndaky gatnaşyk ýaly beýleki maşgala gatnaşyklaryny hem çözýärler.

Bu hyzmatlar maşgala hukugy babatynda möhüm hyzmatlardyr. Maşgala hukukçylary bu hyzmatlary edýärler we maşgala hukugy meselelerinde maslahat berýärler.

Maşgala kanunlarynyň ähmiýeti näme?

Maşgala kanuny,Maşgalada bolup geçýän kanuny amallary dolandyrmagy we çözmegi öz içine alýan ugur. Şeýlelik bilen, maşgalanyň içinde adalatly we tertipli iş gurşawyny döredýär. Maşgala kanuny nika, aýrylyşmak, miras, çagalar we beýleki maşgala gatnaşyklary ýaly temalary öz içine alýar. Maşgala kanuny, maşgalada bolup geçýän kanuny amallary dolandyrmagy we çözmegi öz içine alýan ugur, şonuň üçin bu möhümdir.

Maşgala kanunlaryndan gelip çykýan borjuň bozulmagy

Maşgala kanuny meselelerinden gelip çykýan borçnamalaryň bozulmagy maşgaladaky tertibi we adalaty bozup biler. Mysal üçin, nikalaşmak döwründe baglaşylan şertnamanyň düzgünleri ýerine ýetirilmedik halatynda, şu şertnamanyň düzgünlerini ýerine ýetirýän tarap zyýan çekip biler. Edil şonuň ýaly-da, çagalara seretmek, ideg etmek we terbiýelemek baradaky borçnamalar bozulsa, çagalara zyýan ýetip biler.

Şonuň üçin maşgala hukugy bilen baglanyşykly ýüze çykýan borçnamalaryň bozulmagy möhüm mesele, şonuň üçin bu borçnamalaryň bozulmagynyň öňüni almaly. Maşgala kanunlary bilen baglanyşykly ýüze çykýan borçnamalaryň bozulmagynyň öňüni alyp boljak bolsa, maşgalanyň içinde tertip-düzgün we adalat üpjün ediler we maşgaladaky dawa we dartgynlyk azalar.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022