Stambulyň raýatlyk aklawçysy

raýatlyk aklawçysy, Türk raýatlygy kanuny, Halkara hususy we prosessual hukuklar baradaky kanun, Türk raýat kodeksi, Türk borçnamalary, Türk söwda kodeksi, Türk Jenaýat Kodeksi Türk kanunçylygynyň we beýleki kanunlaryň we halkara şertnamalarynyň çäginde raýatlyk kanuny, daşary ýurtlular kanuny, immigrasiýa kanuny bilen baglanyşykly işleri we amallary yzarlaýan, kazyýet işine we kazyýet işlerine başlaýan we dowam etdirýän we jemgyýetçilik borçlaryny ýerine ýetirýän özbaşdak işleýän adam.

Stambulyň raýatlygynyň aklawçysy näme?

Stambul raýatlygynyň aklawçysy hökmünde Esra & Aslan hukuk firmasy, Türkiýäniň hemme ýerinde, esasanam Stambulda, Ankarada we Izmirde raýatlyk kanunlarynyň çäginde alnyp barylýan işleri we amallary yzarlaýar. Stambulyň raýatlygy boýunça aklawçy hökmünde biz raýatlyk arzalaryňyzy ýeňilleşdirmek we kazyýet işine mümkin boldugyça iň gowy ýol görkezmek üçin geldik. Bilermenler toparymyz Stambulda raýatlyk almak üçin kanuny talaplara doly düşünýär we tejribe gazandy. Size hünär hyzmatyny bermek bilen, raýatlyk anketaňyzy kynçylyksyz doldurmaga kömek edýäris.

Stambulda raýatlyk aklawçysy tarapyndan edilýän hyzmatlar

 • Raýatlyk arzasyna çalt we takyk baha bermek
 • Hukuk resminamalaryny doly taýýarlamak
 • Raýatlyk üçin ýüz tutmak üçin zerur ädimleri görkezmek
 • Söhbetdeşlik we synag synaglaryna taýýarlyk
 • Ret edilen arzalaryň şikaýat işine goldaw
 • Iki raýatlyk maslahaty

Näme üçin Stambulyň raýatlyk aklawçysy gerek?

Stambulda raýatlyk almak gaty çylşyrymly proses bolup biler we ýalňyş ädimleriňiz sebäpli arzaňyz ret edilip bilner. Bu pursatda Stambulyň raýatlygy boýunça aklawçy size uly artykmaçlyk berýär. Tejribämiziň we tejribämiziň kömegi bilen, arzaňyzyň kanuny talaplara doly laýyk gelýändigini we prosesi çalt öňe sürýäris. Şeýle hem, arzaňyz ret edilse, şikaýat işinde size goldaw bereris we hukuklaryňyzy gorarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Stambulyň raýatlygynyň aklawçysy hökmünde müşderileriň kanagatlylygyny iň ýokary derejede saklamak üçin alada edýäris. Size şahsylaşdyrylan we çalt hyzmat berýänimizde, kazyýet işiniň her tapgyrynda size habar berýäris. Şol bir wagtyň özünde, hünärmenler toparymyz yzygiderli okuw aldy we häzirki hukuk üýtgeşmelerini ýakyndan yzarlaýar. Stambulda raýatlyk aklawçysy hökmünde size hünärli çemeleşme bilen ygtybarly hyzmat hödürleýäris.

Stambulyň raýatlyk aklawçysy hökmünde size iň oňat çözgütleri hödürlemek üçin müşderä gönükdirilen çemeleşmäni kabul edýäris. Arzaňyzyň her tapgyrynda size ýol görkezeris we soraglaryňyza çalt we kanagatlanarly jogap bereris. Raýatlyk prosesi çylşyrymly bolup biler, ýöne biz siziň üçin her ädimimizi ýönekeýleşdirýäris we stresiňizi azaldýarys.

İstanbul Vatandaşlık Avukatıyla Çalışmanın Avantajları

Stambulyň raýatlygy boýunça aklawçy hökmünde bize ýüz tutmak size köp artykmaçlyklary berýär. Ine käbirleri:

 • Tejribämiz: Raýatlyk hukugy boýunça ýöriteleşen topar bilen işlemek bilen, iň täze bilim we tejribä eýe bolarsyňyz.
 • Islegleriňize laýyk hyzmat: Arzaňyz bilen baglanyşykly aýratyn zerurlyklaryňyzy we maksatlaryňyzy göz öňünde tutýarys we size iň amatly çözgütleri hödürleýäris.
 • Çalt we täsirli amal: Arzaňyzyň çalt we netijeli dowam etmegini üpjün etmek üçin zerur çäreleri görýäris we resminamalaryňyzy tertipleşdirýäris.
 • Tejribe we baglanyşyklar: Stambulda raýatlyk prosesinde we ýerli aragatnaşyklarda baý tejribämiz bar, bu bolsa anketaňyzda üstünlik gazanmak mümkinçiligini artdyrýar.
 • Şikaýatlar we maslahat hyzmatlary: Arzaňyz ret edilse, şikaýat prosesinde size ýol görkezeris we hukuklaryňyzy gorarys. Şeýle hem, goşa raýatlyk barada maslahat berýäris.

Stambulyň raýatlyk aklawçysy hökmünde, raýatlyk arzalaryňyzy hiç hili kynçylyksyz doldurmagyňyz üçin geldik. Size hünär taýdan ýol görkezeris, kazyýet işini ýeňilleşdireris we iň gowy netijelere ýetmäge synanyşarys. Biz bilen habarlaşyp, ygtybarly hyzmat aljakdygyňyza ynanyp bilersiňiz.

Raýatlyk proseduralary we amaly

Raýatlyk, bir ýurduň raýaty hökmünde ykrar edilen we şol ýurduň kanuny hukuklaryndan peýdalanmak hukugyny berýän döwletdir. Raýatlyk kazyýet işi köp sanly kazyýet işini we resminamalary öz içine alyp biler, şonuň üçin bu amallary ýerine ýetirmek üçin aklawçynyň kömegini almak möhümdir.

Raýatlyk proseduralary we anketa wagtynda näme edýäris?

 • Raýatlygyň laýyklygyny bahalandyrmak we maslahat beriş hyzmaty
 • Hukuk resminamalaryny doly we takyk taýýarlamak
 • Anketany doldurmak we zerur resminamalary tabşyrmak
 • Söhbetdeşlik we synag synaglary üçin taýýarlyk we görkezme
 • Ret edilen arzalaryň şikaýat işine goldaw
 • Iki raýatlyk maslahaty we arzalar

Näme üçin hünär kömegini gözlemeli?

Raýatlyk prosesi we anketa kanuny jikme-jikliklerden we talaplardan doly bolup biler. Hünärmenden kömek almak, işiňizi tertipleşdirmek we ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin möhümdir. Hünärmen aklawçylarymyz size zerur bilim we tejribe berýär, arzaňyzyň kanuny talaplara doly laýyk gelýändigine göz ýetiriň we işiňizi çaltlaşdyryň.

Näme üçin biziň bilen işlemeli?

Raýatlyk proseduralary we arzalary boýunça ýöriteleşen topar bilen işlemek bilen köp artykmaçlyk gazanarsyňyz:

  • Tejribe we tejribe: Raýatlyk tejribesi bolan aklawçylarymyz zerurlyklaryňyza iň gowy düşünýärler we size iň amatly çözgütleri hödürleýärler.
  • Gözegçilik we görkezme: Arzaňyzyň her tapgyrynda size habar berýäris we dogry ädim ätýändigiňize göz ýetirýäris.
  • Çalt we täsirli çözgütler: Raýatlyk proseduralaryňyzy öz wagtynda we netijeli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýäris.
  • Custöriteleşdirilen hyzmat: Islegleriňizi we maksatlaryňyzy göz öňünde tutup, size şahsylaşdyrylan hyzmat berýäris.
  • Döwrebap maglumatlar: Raýatlyk we anketadaky islendik kanuny üýtgeşmeleri ýakyndan yzarlaýarys we size iň täze maglumatlary berýäris.
  • Garşylyk we maslahat hyzmatlary: Arzaňyz ret edilse, şikaýat prosesinde size ýol görkezeris we kanuny goldawymyzy hödürläris. Şeýle hem, goşa raýatlyk arzalaryňyz üçin maslahat hyzmatlaryny edýäris.

  Raýatlyk we resminama tabşyrmak prosesinde hünär kömegi almak üçin bize ýüz tutuň. Size ygtybarly ýol görkezeris, programmaňyzy yzygiderli dowam etdireris we iň gowy netijelere ýetmäge synanyşarys. Biz bilen işlemek arkaly raýat maksatlaryňyza ýetmek üçin iň gowy pursatyňyzy alyň.

Raýatlyk arzasy üçin aklawçy tölegi

Raýatlyk üçin ýüz tutmak isleýän şahslar, aklawçylyk tölegleri barada alada edip bilerler. Şeýle-de bolsa, raýatlyk arzasy üçin aklawçy tölegi, ýüz tutýan adamyň ýagdaýyna we anketa tabşyrmagyň kynçylyk derejesine baglylykda üýtgäp biler. Aklawçylar, raýatlyk üçin ýüz tutjak adamlara maslahat bermek arkaly anketanyň iň oňat usulda amala aşyrylmagyny üpjün edip bilerler.

Raýatlyk üçin ýüz tutmak isleýän bolsaňyz, bu işde möhüm faktor bolan raýatlyk aklawçysynyň tölegi barada bilmelisiňiz. Raýatlyk boýunça adwokat, köplenç çylşyrymly raýatlyk ýüz tutmak prosesi bilen size ýol görkezýär we has düşnükli edýär. Şeýle-de bolsa, raýatlyk aklawçysyny işe almak üçin çykdajy, aklawçynyň tejribesine, hünär derejesine we hyzmatlaryna baglylykda üýtgeýär.

Raýatlyk üçin adwokat tölegleri adatça her sagatda kesgitlenýär, ýöne käbir aklawçylar hem tölegli iş alyp barýarlar. Mundan başga-da, anketa tölegleri, resminama tölegleri we beýleki çykdajylar bolup biler. Şonuň üçin aklawçy işe almazdan ozal şeýle goşmaça çykdajylaryň anyk görkezilendigine göz ýetiriň.

Raýatlyk üçin ýüz tutmak çylşyrymly we köp wagt talap edip biler. Şonuň üçin raýatlyk arzasy üçin aklawçy tölegi ilki bilen gymmat ýaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, adwokatyň bilimleri we tejribesi sizi bu prosesiň kynçylyklaryndan geçirer we köplenç her teňňä degýär.

Raýatlyk aklawçysynyň tölegleri barada karar bereniňizde, diňe bir çykdajylary däl, eýsem aklawçynyň tejribesini, tejribesini we siziň bilen işlemegiň usulyny hem göz öňünde tutuň.

Applicationadyňyzdan çykarmaň, arzanyňyzyň üstünlik gazanmak üçin iň gowy mümkinçiligini üpjün etmek üçin köplenç raýatlyk aklawçysynyň tejribesi we tejribesi gelýär.

Raýatlyk aklawçysy Stambul

Raýatlyk aklawçysy Stambulda raýatlyk proseduralary we arzalary boýunça ýöriteleşen aklawçylar bar. Stambuldaky raýatlyk aklawçylary raýatlyk üçin ýüz tutjak adamlara maslahat we kanuny goldaw berip bilerler. Şeýle hem, raýatlyk arzasy wagtynda ýüze çykyp biljek meseleleri çözmäge kömek edip bilerler.

Stambulda raýatlyk aklawçysy bolup işleýän hünärmenler bu ugurdaky kanunçylygy we ýüz tutma prosesini has gowy bilýärler. Raýatlyk kanuny barada iň täze maglumata eýe bolan aklawçylar öz müşderilerine kanuny talaplary düşündirmek bilen anketa işini üstünlikli tamamlamaga kömek edýärler.

Raýatlyk aklawçylary, raýatlyk arzasy wagtynda ýüze çykyp biljek haýsydyr bir kynçylyk ýa-da päsgelçilik ýüze çykan halatynda müşderilerine goldaw berýär. Mysal üçin, ýitirilen resminamalary doldurmak, anketany dogry we doly doldurmak, degişli raýatlyk kategoriýasyny kesgitlemek ýaly meselelerde kömek edip bilerler. Şeýlelik bilen, müşderileriň arzalaryna has gowy baha berilýär we amallar çalt tamamlanýar.

Raýatlyk aklawçylary, müşderilerine raýatlyk prosesi arkaly ýol görkezýärler we dogry karar bermäge kömek edýärler. Raýatlyk arzasy wagtynda näme edilmelidigini ädimme-ädim düşündirýär we müşderileriniň hukuklaryny goramak üçin zerur çäreleri görýär.

Stambulda raýatlyk aklawçylary maşgala birleşmegi, raýatlygy ýatyrmak, şeýle hem raýatlyk üçin ýüz tutjak şahslar ýaly raýatlyk bilen baglanyşykly beýleki meselelerde hyzmatlar berýär. Şeýlelik bilen, müşderilerine raýatlyk bilen baglanyşykly islendik kanuny meseläni çözmäge kömek edýärler.

Stambuldaky raýatlyk aklawçylary, raýatlara ýüz tutmak işinde öz tejribesi we tejribesi bilen kömek edýärler. Hukuk bilimlerinden peýdalanyp, müşderileriniň arzalaryny dogry ýerine ýetirýändiklerine we ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmegine kömek edýärler.

Raýatlyk aklawçysy tölegi

Raýatlyk aklawçysynyň tölegleri, aklawçynyň hünär derejesine we raýatlyk işiniň kynlygyna baglylykda üýtgäp biler. Şeýle-de bolsa, raýatlyk aklawçysy üçin töleg köplenç ýokary bolup biler, sebäbi raýatlyk arzasy wagtynda ýüze çykyp biljek meseleleri çözmek we anketany iň oňat ýagdaýda saklamak ýaly artykmaçlyklary hödürleýär. Şol sebäpli raýatlyk üçin ýüz tutjak adamlar üçin aklawçynyň tölegini üns bilen gözden geçirmek we zerur goldaw almak möhümdir.

Stambulyň raýatlygynyň aklawçysy bilen habarlaşmak üçin maglumatlar näme?

Esra & Aslan hukuk maşgalasy hökmünde, arzalaryňyzy raýatlyk kanunlary, daşary ýurtlular kanuny we immigrasiýa kanunlary çäginde amala aşyrmak üçin kazyýet işlerini dolandyrmak üçin aşakda görkezilen belgiler arkaly bize ýüz tutup bilersiňiz. mundan beýläk size kömek etmek üçin.

Stambulyň raýatlygynyň aklawçysynyň wezipeleri näme?

Esra & Arslan Hukuk Ofisi Stambulyň raýatlyk aklawçylary daşary ýurtlular kanuny, raýatlyk kanuny we şuňa meňzeş ugurlarda dürli hukuk işlerini alyp barýarlar. Bu iş ugurlarynyň käbiri, ýöne aşakda görkezilenler bilen çäklenmeýär.

 • Türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlularyň haýsy şertlerde ýüz tutjakdygyny, degişli resminamalary bermek we degişli edaralara tabşyrmak bilen ýol kartasyny çyzyp, degişli ýüz tutýar. Bu kazyýet işine kanuny taýdan ýüz tutandygyna garamazdan kanulirläp bolmaýan arzalar bilen baglanyşykly administratiw ret etmek kararlarynyň ýatyrylmagy üçin kazyýet edaralaryna kazyýet işi bilen ýolbaşçylyk etmekdir.
 • Türk raýatlygyny almak üçin administrasiýa ýüz tutan daşary ýurtlularyň kanuny şertleriniň bardygyna garamazdan haýyşlary administrasiýa tarapyndan göni ret edilip bilner. Ora-da administrasiýa dymyp, arzany ýuwaşlyk bilen ret edip biler. Şeýle ýagdaýda, administrasiýa ýüz tutmak we administratiw ýurisdiksiýada ýatyrmak üçin kazyýet işi ýaly kanuny bejeriş usullaryna ýüz tutarys.
 • Türkiýede işlemek we ýaşamak üçin rugsat almak isleýän daşary ýurtlularyň belli bir şertlere laýyk gelýändigini kesgitlänlerinden soň, kanunda göz öňünde tutulan tertipde ýüz tutup bilerler we degişli resminamalar bilen üpjün edip, dolandyryş edaralaryna tabşyryp bilerler. Netijede, Aslan & Demir Hukuk Ofisi olara Stambulyň raýat aklawçylary tarapyndan kanuny goldaw berýär.
 • Turkuaz kartoçkasy, türk kanunlarynda belli bir statusy görkezýär we eýesine Kanunda kesgitlenen käbir hukuklary ulanmaga mümkinçilik berýär. Cardokarda görkezilen kartoçka we onuň berýän mümkinçiliklerine eýe bolmak isleýän raýatlar belli bir şertlere laýyk gelmelidir we degişli derejede ýüz tutmalydyr. Bu pursatda Stambulyň raýatlygy boýunça aklawçylar daşary ýurtly müşderilere hukuk hyzmatlaryny edýärler we bu işi dowam etdirýärler.
 • Türk raýatlygyndan wagtal-wagtal türk raýatlygyndan ýüz öwürmek meselesi gün tertibine gelip biler. Çykyş etabynda görülmeli ädimler we ýerine ýetirilmeli şertler barada Esra we Aslan hukuk firmasy Stambulyň raýatlyk aklawçylary içerki müşderilerine kanuny goldaw berýär.

Daşary ýurtlularyň alyp biljek hukuklary haýsylar?

Raýatlyk we daşary ýurtlular baradaky kanunyň çäginde daşary ýurtlular Konstitusiýamyz we halkara şertnamalarymyz esasynda hukuklara eýe. Edilmeli ähli işler we geleşikler esasan şu hukuklara esaslanýar we bu hukuklaryň takyk ulanylmagy üçin arzalar degişli kanunlarda jikme-jik düzgünleşdirilýär.

 • Iş rugsady,
 • Saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmak,
 • Syýahat – Rightaşaýyş hukugy we erkinligi,
 • Daşary ýurtlularyň Türkiýede işi,
 • Türk asylly daşary ýurtlularyň iş rugsady we hukuklary,
 • Daşary ýurt maýasy bolan bir kompaniýa döretmek we kompaniýalarda hyzmatdaş bolmak hukugy,
 • Daşary ýurtlularyň sosial üpjünçilik hukuklary,
 • Bilim hukugy we azatlygy,
 • Şahsy immunitet,
 • Gozgalmaýan emläk almak hukugy,
 • Miras hukugy
 • Şertnama hukugy,
 • Metbugat azatlygy,
 • Birleşmek we agzalyk azatlygy,

Raýatlyk näçe wagt işleýär we işleýär?

Kazyýetdäki maksat möhletleri Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenildi. Bu döwürler işiň mowzugyna we häsiýetine laýyklykda kesgitlenýär we bu döwürde Apellyasiýa we kazyýet kazyýetine baha berilmeýär. Amaly amaly göz öňünde tutmak;

 • Haýyşlaryň doly we dolulygyna
 • Döwürlere üns beriň
 • Degişli edaralaryň we guramalaryň makalalary
 • Şaýatlary diňlemek ýaly amallar, bar bolsa, işiň mazmunyna, işine we geleşigine görä üýtgeýär.

Umumy ortaça görkezijileri göz öňünde tutsak, raýatlyk işleri, geleşikler we kazyýet işleriniň ortaça 1 ýyldan 2 ýyla çenli tamamlanýandygyny aýdyp bolar. Kazyýetde şikaýat etaplary we birinji kazyýet kararyndan soň başlanan Courtokary Kazyýet hasaplanylanda 2-3 ýyla çenli uzaldylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir arzanyň ýa-da kazyýet işiniň gysga wagtda tamamlanmagy faýlyň ýakyndan yzarlanmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Gowy faýl yzarlamak, işiň we amallaryň gereksiz uzalmagynyň öňüni alýar.

Iň gowy raýatlyk aklawçysyny nädip tapmaly?

Raýatlyk hukugy boýunça ýöriteleşen aklawçy Jedelleri çözmekde müşderisine ähli zerur hukuk goldawyny berýär. Görkezilen jedeliň çäginde aklawçynyň borjy, wekilçilik edýän adamyň hukuklaryny ýitirmezligi we oňyn netijelerine laýyklykda hereket etmegi üçin zerur işleri faýlyň çäginde ýerine ýetirmekdir. ýagdaýlar. Şol sebäpli yzyna gaýtaryp bolmajak we öwezini dolup bolmajak zyýanyň öňüni almak we hünärmenleriň mirasy boýunça aklawçy bilen işlemek siziň peýdasyna bolar we ähli düzgünleriň ulanyljakdygyna şübhe döretmez.

Türkiýäniň raýatlygy baradaky arzada aklawçynyň ähmiýeti näme?

Aklawçyňyz, zerur resminamalary almak we arzaňyz üçin kanuny ýol kartasyny çyzmak nokadynda hukuk maslahat beriş we wagyz-nesihat hyzmatlaryny berer we maksada iň çalt we tygşytly ýol bilen ýetmäge mümkinçilik berer. Türk raýatlygy üçin ýüz tutmak köp adam üçin çylşyrymly we köp wagt talap edip biler. Şonuň üçin raýatlyk aklawçysy bilen işlemegiň ähmiýeti iň möhümdir. Raýatlyk boýunça aklawçy, anketa tabşyrmagy aňsatlaşdyrýar we dalaşgärlere kanuny goldaw we ýol görkezmek arkaly kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek edýär. Ynha, türk raýatlygy baradaky arzada aklawçynyň ähmiýetini düşündirýän käbir sebäpler:

 1. Hukuk bilimleri we tejribe: Raýatlyk aklawçylary, Türkiýäniň raýatlygy kanunlaryny we anketalary gowy bilýän hünärmenlerdir. Iň täze maglumatlary we tejribeleri sebäpli, ýüz tutýanlara iň takyk we iň täze maglumatlary berip bilerler. Bu, anketa işiniň göwnejaý geçmegini üpjün edýär.
 2. Arza amallaryny dolandyrmak: Raýatlyk arzasy köp resminamalary taýýarlamak, anketany doldurmak we anketa tabşyrmak ýaly jikme-jik amallary öz içine alýar. Raýatlyk aklawçysy dalaşgärlere bu amallara kömek edýär we zerur resminamalaryň dogry doldurylmagyny üpjün edýär. Bu programmanyň çalt we ýalňyşsyz bahalandyrylmagyny üpjün edýär.
 3. Meseleleri çözmek: Anketanyň dowamynda käbir meseleler ýüze çykyp biler. Mysal üçin, doly däl ýa-da nädogry resminamalar, arza berijiniň degişli raýatlyk kriteriýalaryna laýyk gelmezligi, arzanyň ret edilmegine sebäp bolup biler. Raýatlyk aklawçysy şeýle problemalary ýüze çykarýar we çözgütleri teklip edip, arza berijini dogry ýola gönükdirýär. Şeýlelik bilen, programmanyň negatiw netijeleriniň mümkinçiligi azalýar.
 4. Hukuk hukuklaryny goramak: Raýatlyk arzasy wagtynda arza berijiniň kanuny hukuklaryna hormat goýmak möhümdir. Raýatlyk aklawçysy arza berijiniň hukuklaryny goraýar, zerur bolanda şikaýat amallaryny dolandyrýar we arza berijiniň peýdasyna netijeleri gazanmak üçin zerur çäreleri görýär. Bu, arza berijiniň adalatly çözgüt tapmak ukybyny peseldýär we kanuny kynçylyklar töwekgelçiligini azaldýar.
 5. Garşylyk we şikaýat amallaryny dolandyrmak: Raýatlyk arzasy ret edilende ýa-da ýatyrylanda, ýüz tutujy kanuny hukuklaryndan ýüz öwürmegiň ýerine şikaýat ýa-da şikaýat işini ulanyp biler. Raýatlyk aklawçysy arza berijini bu amallar arkaly ugrukdyrýar, zerur resminamalary taýýarlaýar we netijeli goranyş strategiýasyny döredýär. Şeýlelik bilen, ýüz tutujy öz hukuklaryny goramaga we arzanyň gaýtadan gözden geçirilmegini üpjün etmäge mümkinçilik alýar.
 6. Hukuk kepilligi: Raýatlygy tabşyrmak prosesi şahsyýetleriň geljegine we ýagdaýyna möhüm täsir edip biler. Raýatlyk aklawçysy bilen işlemek, arza berijä kanuny gorag berýär. Aklawçy arza berijiniň hukuklaryny we bähbitlerini goraýar, arzanyň kanuna laýyklykda dowam etmegini üpjün edýär we her tapgyrda arza berijä habar berýär.

Türk raýatlygy baradaky arzada aklawçy bilen işlemek gaty möhümdir. Aklawçy arza berijä kanuny goldaw berýär, anketany dolandyrýar, meseleleri çözýär, kanuny hukuklary goraýar we kepillik berýär. Şeýlelik bilen, ýüz tutujynyň arzanyň yzygiderli dowam etmegini we oňyn netijäni gazanmagyny üpjün etmek mümkinçiligi bar. Aklawçynyň hünär kömegi, türk raýatlygy baradaky ýüztutma bilen baglanyşykly ädim ätmek bilen arza berijä uly artykmaçlyk berer.

Raýatlyk aklawçysynyň tölegi näçe?

Aklawçynyň aklawçylyk tölegi size garşy gozgaljak kazyýet işlerine we kazyýet işlerine esaslanýar. Bilşiňiz ýaly, her ýyl Türkiye bar birleşigi “Aklawçy iň pes aýlyk nyrhy” tarapyndan taýýarlandy Aklawçynyň aklawçylyk tölegi, raýatlyk kanunlarynyň çäginde göz öňünde tutulan halatlarda bu nyrhda görkezilen ýygymdan pes mukdar hökmünde kesgitlenip bilinmez. Şonuň üçin raýatlyk aklawçysynyň aklawçy tölegi hemişe kesgitlenmeýär we belli däl. Şeýle-de bolsa, adwokatlar tölegini aklawçylar birleşigi tarapyndan kesgitlenen iň pes aýlyk nyrhyndan ýokary bellemek mümkin. (2022-nji ýyl tertibi üçin basyň.)

Iş zolaklarymyz;
 • Stambulyň raýatlyk aklawçysy
 • Daşary ýurtlularyň aklawçysy
 • Immigrasiýa we raýatlyk kanuny
 • Daşary ýurtlular üçin maslahat hyzmatlary
 • Daşary ýurtlular üçin maslahat hyzmatlary
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsat
 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Terapewtiki ýaşamaga rugsat
 • Talyplaryň ýaşamagy üçin rugsat
 • Uzak möhletli ýaşamaga rugsat
 • Daşary ýurtlularyň Türkiýeden jaý we ýer satyn almagy üçin şertler
 • Türkiye wekilhanalary we daşary ýurt birleşikleriniň we fondlarynyň bölümleri
 • Resaşaýyş rugsady baradaky arzany we netijeleri ret etmek
 • Gök kartoçka näme? Nädip ýüz Tutmaly?
 • Ykrar etmegiň ýerine ýetirilmegi
 • Iş rugsady baradaky arzany ret etmek
 • Daşary ýurtlular üçin iş rugsadynyň ýatyrylmagy
 • Resaşaýyş rugsadynyň ýatyrylmagy
 • Turkuaz kartoçkasy näme?
 • Daşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede kompaniýa döretmek
 • Daşary ýurt kompaniýalary Türkiýede aragatnaşyk bölümini açýarlar
 • Daşary ýurt kompaniýalary Türkiýede şahamça açýarlar
 • Gumanitar ýaşaýyş rugsady
 • Daşary ýurtlular bank hasaby açýarlar
 • Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygy
 • Nika arkaly türk raýaty bolmak
 • Iş rugsady
 • Resaşaýyş rugsady (ýaşamak üçin rugsat) nädip almaly?
 • Deport kararyny aýyrmak
 • Türk raýatlygyny nädip almaly?
 • Daşary ýurt çäklendirme kodlary we koduň aýrylmagy meselesi
 • Wizany bozmak jezasy we hasaplama
 • Ankara daşary ýurtlularyň aklawçysy
 • Ankara raýatlygynyň aklawçysy
 • 400 müň dollara jaý satyn almak bilen türk raýatlygy

Türk raýatlygy üçin ýüz tutmak prosesinde Stambulda raýatlyk aklawçysy näme üçin zerur?

Türk raýatlygy üçin ýüz tutmak isleýän daşary ýurtlular üçin ýüz tutmak döwründe ýüzbe-ýüz boljak býurokratiýa we proseduralary ýeňip geçmek gaty kyn bolup biler. Stambuldaky raýatlyk aklawçylary anketany çaltlaşdyrmak we ýeňilleşdirmek üçin kanuny kömek berýärler.

Stambulda raýatlyk aklawçylary tarapyndan edilýän hyzmatlar

Stambuldaky raýatlyk aklawçylary anketa tabşyrmagyň barşynda kanuny maslahatlar we görkezmeler berýär. Bu hyzmatlar, resminama resminamalaryny taýýarlamagy, arzany yzarlamagy we amaly yzarlamagy öz içine alýar.

Türk raýatlygy üçin zerur şertler we anketa

Türk raýatlygy üçin ýüz tutmak üçin käbir esasy şertler bar. Anketany başlamazdan ozal bu şertler berjaý edilmelidir. Stambuldaky raýatlyk aklawçylary anketany jikme-jik düşündirýärler we dalaşgärlere ýol görkezýärler.

Türk raýatlygy üçin ýüz tutmak üçin zerur resminamalar

Türk raýatlygy üçin ýüz tutanda, ýüz tutujydan resminamalar we maglumatlar toplumy talap edilýär. Stambuldaky raýatlyk aklawçylary dalaşgärlere bu resminamalary taýýarlamakda we tabşyrmakda kömek edýärler.

Stambulda raýatlyk aklawçysyny saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly zatlar

Stambulda raýatlyk aklawçysyny saýlanyňyzda, üstünlikli we ygtybarly hyzmat almak üçin käbir kriteriýalara üns bermek möhümdir. Gowy raýatlyk aklawçysy, anketany ýeňilleşdirer we arza berijä ähli zerur goldawy berer.

Aklawçynyň tejribesi we tejribe ugry

Stambulda raýatlyk aklawçysyny saýlanyňyzda aklawçynyň tejribesi we tejribesi möhüm ölçeglerdir. Dalaşgärler tejribeli we raýatlygynda üstünlik gazanan aklawçy bilen işlemek arkaly bu işiň göwnejaý geçmegini üpjün edip bilerler.

Müşderi bilen aragatnaşyk we seslenme

Stambulda raýatlyk aklawçysynyň aragatnaşyk endikleri we müşderileriň pikirleri hem möhüm ölçeglerdir. Gowy aklawçy, müşderileriniň soraglaryna we aladalaryna düşüner, yzygiderli maglumat we amal barada täzelenmeler berer.

Nyrhlar we hyzmat şertleri

Şeýle hem raýatlyk aklawçysynyň hakyny we hyzmat şertlerini göz öňünde tutmak möhümdir. Dalaşgärler kazyýet işinde ýüze çykyp biljek jedellerden gaça durmak üçin aklawçynyň töleglerini we hyzmat şertnamasyny üns bilen gözden geçirmeli.

Stambulda raýatlyk aklawçysy bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk üçin maslahatlar

Stambulda raýatlyk aklawçysy bilen üstünlikli hyzmatdaşlygy üpjün etmek üçin ýüz tutýanlar üçin käbir esasy nokatlara üns bermek möhümdir.

Gowy aragatnaşyk kanaly guruň

Arza berijiler bilen aklawçylaryň arasynda açyk we yzygiderli aragatnaşyk bu işiň kadaly dowam etmegi üçin möhümdir. Dalaşgärler bu prosesi öwrenmek we zerur bolanda goşmaça resminamalar we maglumatlar bermek üçin aklawçylary bilen yzygiderli aragatnaşykda bolmalydyrlar.

Resminamalaryňyzy wagtynda we takyk taýýarlaň

Raýatlyk arzasynyň üstünlik gazanmagy, esasan, tabşyrylan resminamalaryň takyklygyna we dolulygyna baglydyr. Dalaşgärler öz aklawçylarynyň görkezmelerine laýyklykda resminamalary öz wagtynda we takyk tabşyrmaly.

Dalaşgärler öz aklawçylarynyň görkezmelerine laýyklykda resminamalary öz wagtynda we takyk tabşyrmaly.

Türk raýatlygyna ýüz tutmak prosesi köp wagt talap edip biler we çylşyrymly bolup biler. Dalaşgärler prosesiň dowamynda sabyrly bolmaly we amalyň üstünlikli tamamlanmagyny üpjün etmek üçin aklawçylary bilen hyzmatdaşlyk etmeli.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022