RaýatlykResaşaýyş rugsady baradaky arzany we netijeleri ret etmek

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/hukuk.jpg

Residenceaşamak üçin rugsatnamany ret etmek dürli sebäplere görä bolup biler. Anketadaky prosedura ýalňyşlyklary, ýaşamak üçin rugsat almak hukugynyň ýoklugy olaryň käbiri. Şol sebäpli, ýaşamak üçin rugsat almak isleýän daşary ýurt raýatlary oňyn netijeleri gazanmak üçin bu işi dogry dolandyrmalydyrlar.

Şeýle-de bolsa, hukuk meselelerini bilmezlik bu prosesiň dowamynda köp problemalara sebäp bolup biler. Şonuň üçin ýaşamak üçin rugsat almak isleseňiz, hünärmen aklawçylardan goldaw soramak maslahat berilýär.

Sebäbi arza berlen bolsa, ýöne arza negatiw bolsa, Türkiýe Respublikasynda ýaşamaga mümkinçilik ýok. Sebäbi arza berlen bolsa, ýöne arza negatiw bolsa, Türkiýe Respublikasynda ýaşamaga mümkinçilik ýok. Munuň kabul edilmegi üçin hukuk hyzmatlaryny gaýtadan ulanmak maslahat berilýär. Bu ýaly ýaşamak üçin rugsatnamany ret etmekprosesi has gowy dolandyryp bolýar.

Resaşaýyş rugsady näme üçin ret edilýär?

Resaşamak üçin rugsatnama dürli sebäplere görä ret edilip bilner. Prosessual ýalňyşlyklar ýa-da ýaşamak üçin rugsatnamanyň görnüşine görä degişli şertleri ýerine ýetirmezlik olaryň käbiri. Mundan başga-da, munuň ýaly sebäpler bar;

  1. Arza berlende ýüz tutýan ýaşaýyş rugsadynyň görnüşiniň şertlerine laýyk gelmezlik
  2. Arza beriji barada deportasiýa karary berildi
  3. Arza berijiniň Türkiýe respublikasyna girmegini gadagan etmegi
  4. Arza berijiniň saglygyna howp salýan keseli götermek
  5. Daşary ýurtlunyň, ýaşamak üçin rugsatnama alandygyna garamazdan Türkiýe Respublikasynda galmak üçin salgy salgysyny tabşyrmazlygy.
  6. Wiza bozulandan soň ýaşamak üçin rugsat almak
  7. Özüne laýyk gelmeýän ýaşamak üçin rugsatnama görnüşine ýüz tutýan
  8. Wizadan boşatmak möhleti gutarandan soň ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutmak

Bularyň hemmesi ýaşamak üçin rugsatnamanyň ret edilmeginiň sebäpleri arasynda. Ativearamaz jogaplar dürli sebäplere görä gelip biler.

Şonuň üçin ilkibaşda daşary ýurt raýatlary ýaşamak üçin rugsatnama Etýän wagtyňyz seresaplylyk bilen hereket etmeli. Aklawçylyk hyzmatlaryndan peýdalanmak, size iň amatly ýaşaýyş görnüşi üçin ýüz tutmaga we ähli resminamalary dolduryp dogry ýüz tutmaga kömek edýär. Şeýlelik bilen, oňyn jogap almak ähtimallygy hem ýokarlanýar.

 

Resaşaýyş rugsady ret edilse näme edip bolar?

Resaşamak üçin rugsatnama, Türkiýe respublikasynda ýaşamak isleýän daşary ýurt raýatlary üçin hökmany zat. Munuň üçin ähli degişli resminamalary ýygnamak arkaly ýüz tutmaly. Şeýle-de bolsa, bu proses örän näzik we jikme-jikdir. Hususan-da, aýratyn ýüz tutmak, negatiw jogap berip biler.

Arza berlen bolsa, ret etmek jogaby alnan bolsa, ýüz tutujynyň 90 günlük gözden geçirilmegi üçin 90 gün gözden geçirmek wagty göz öňünde tutulýar. Görkezilen döwür, daşary ýurtlunyň tabşyrmaly ähli resminamalaryny tabşyrmakdan başlaýar.

Residenceaşamak üçin ygtyýarnama arzasynda geçiriljek baha bermegiň netijesinde ygtyýarly bir karara gelýär. Oňyn bolsa, haýsy rugsat üçin ýüz tutan bolsa alyp bolar. Şeýle-de bolsa, bu mydama oňyn netijeleriň alynjakdygyny aňlatmaýar.

Resaşaýyş jaýyndan ýüz öwürmek Aboveokarda berlen sebäplere ýa-da başga bir sebäbe görä bolup biler. Bu ýagdaýda, häkimlerden alnan bolsa, degişli häkimligiň ygtyýarlyklarynyň çäginde bar bolan administratiw kazyýetde Ankara administratiw kazyýetinde kazyýet işi açylýar.

Bu kazyýet işi administratiw aktyň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly. Dolandyryş aktyny ýatyrmak barada karar kabul edilse, administrasiýanyň ret etmek karary ýatyrylar. Residenceaşamak üçin rugsat arzasy ret edilse, arza beriji wiza ýa-da wiza boşadylandan soň 10 günüň dowamynda Türkiýe Respublikasyndan çykmalydyr.

Wiza ýa-da wizadan boşadylmasa, habarnamadan 10 günüň içinde ýurtdan çykmaly. Daşary ýurtly şahsyýet ýaşamak üçin rugsatnama Bu maksat bilen edilmeli garşylyk 10 günlük möhletiň işlemegine päsgel bermez. Bellenen möhletde ýurt galmasa, deportasiýa karary kabul edilýär. Şeýle hem administratiw jerimeler bar.

Resaşaýyş jaý rugsadyny ret etmek üçin garşylyk prosesi

Residenceaşamak üçin rugsat arzasy ret edilende, ýüz tutanlar şikaýat işine başlap bilerler. Arza-şikaýat prosesi dalaşgärlere ret edilen kararyň täzeden seredilmegini talap etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda köp adamlar dürli sebäplere görä dürli ýurtlarda ýaşamagy makul bilýärler. Şeýle-de bolsa, bu amalda käbir kanuny proseduralar duş gelýär. Bu amallaryň başynda ýaşamak üçin rugsatnamalar gelýär. Şeýlelik bilen, ýaşamak üçin rugsatnama berilmese näme etmeli? Residenceaşamak üçin ýüz tutmak prosesi nädip ýüz öwürýär? Ine, bu hakda bilmeli zatlaryňyz.

Residenceaşamak üçin rugsatnamaňyz ret edilse, ýüz tutmaga hakyňyz bar. Şeýle-de bolsa, şikaýat işini nädip alyp barmalydygy barada dogry maglumatyň bolmagy gaty möhümdir. Etmeli ädimleriňiz we bu amalda üns bermeli nokatlaryňyz, anketaňyzyň netijesine gönüden-göni täsir edip biler.

Ilki bilen, ýaşamak üçin rugsatnamadan ýüz öwürmek işine başlamazdan ozal ýüz öwürmegiň sebäplerine doly düşünýändigiňize göz ýetiriň. Ret etmek kararyndaky sebäpleri jikme-jik gözden geçirmeli we garşy çykmagyňy şu sebäplere görä düzmeli.

Şikaýat işine başlanyňyzda zerur resminamalary taýýarlamaly. Arzaňyzy taýýarlanyňyzda, ret etmegiň sebäplerine garşy jikme-jik we ynandyryjy argumentleri ulanmagyňyz möhümdir. Şikaýat arzasynda ýaşamak üçin rugsatnamanyň näme üçin talap edilýändigini anyk görkezmeli we talaplaryňyzy tassyklamak üçin resminamalary goşmaly.

Şikaýat haýyşyňyzy we degişli resminamalary taýýarlanyňyzdan soň, bellenilen möhletde ygtyýarly edaralara tabşyrmalysyňyz. Garşy çykma döwri, adatça, ret etmek kararyny size habar bermekden başlaýar we belli bir wagtdan soň gutarýar. Bu döwürde ýüz tutmasaňyz, hukugyňyzy ýitirip bilersiňiz.

Residenceaşaýyş jaý rugsadyndan ýüz öwürmek prosesi çylşyrymly we kyn bolup biler. Şonuň üçin hünär kömegini gözlemegiňizi maslahat berýäris. Tejribeli hukuk geňeşçisi bu işi çaltlaşdyryp we arzaňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün edip biler.

Şikaýat etabynda göz öňünde tutulmaly möhüm nokatlar:

Garşylyk döwri we tertibi

Residenceaşamak üçin rugsatnamadan ýüz öwürmek üçin belli bir wagt bar. Bu döwürde haýyş taýýarlanylmaly we degişli edaralara tabşyrylmaly. Şikaýat prosesi barada jikme-jik maglumaty ret etmek karary kabul edilen resminamada tapyp bilersiňiz.

Goşmaça resminamalar we maglumatlar

Arza-şikaýatlar wagtynda ýüz tutanlar ret etmek kararyna garamaga kömek edip biljek goşmaça resminamalary we maglumatlary iberip bilerler. Bu resminamalar arzanyň ret edilmeginiň sebäbini aradan aýyrmaga gönükdirilmelidir.

Raýatlygy inkär etmek we şikaýat etmek prosesi

Raýatlyk arzasy ret edilende, ýüz tutanlar şikaýat işine başlap bilerler. Raýatlygy ret etmek baradaky şikaýat prosesi, ýaşamak üçin rugsatnamany inkär etmek prosesine meňzeýär.

Hususan-da, ýaşamak üçin rugsatnama ýüz tutmak prosesine meňzeş raýatlygy inkär etmek prosesi, ýüz tutýanlara ret edilen arzalaryna täzeden garamaga mümkinçilik berýär.

Raýatlyk arzasy ret edilse, şikaýat işine başlamak üçin birnäçe möhüm nokatlar bar. Ilki bilen, raýatlyk arzasyny ret etmek baradaky garşylyk görkezilen möhletde edilmeli. Bu döwür, adatça, ret edilendigi barada habar berlen gününden kesgitlenýär we dalaşgärler bu döwri sypdyrmaly däldirler.

Gatnaşmak isleýänler üçin raýatlygy inkär etmek prosesi barada has köp zat öwrenmek we ony dogry dolandyrmak gaty möhümdir. Bu amal, ýaşamak üçin rugsatnama ýüz tutmak prosesi bilen meňzeşdir, ýöne ikisiniňem özboluşly taraplary bilen häsiýetlendirilýär. Residenceaşamak üçin rugsatnamanyň ret edilmegine şikaýat etmek prosesi bilen tanyş bolanlar, raýatlygyň inkär edilmegine şikaýat etmek prosesine has gowy düşünip bilerler.

Iki şikaýat prosesi hem arza berijiniň hukugyny goraýar. Şonuň üçin raýatlyk arzasy ret edilse-de, ýüz tutýanlar ýüz öwürmeli däldirler, hukuklaryny goramaly we şikaýat işine başlamaly däldir. Raýatlykdan ýüz öwürmek prosesi hukuklary goramak we arzany täzeden gözden geçirmek üçin möhüm mümkinçilikdir. Raýatlyk arzasynyň ret edilmegi we ýüz tutma prosesi barada has giňişleýin maglumat üçin web sahypamyza girip, jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz. Şikaýat prosesi bilen baglanyşykly esasy pikirler:

Garşylyk döwri we tertibi

Vatandaşlık reddine itiraz etmek için belirli bir süre vardır. Bu döwürde haýyş taýýarlanylmaly we degişli edaralara tabşyrylmaly. Şikaýat prosesi barada jikme-jik maglumaty ret etmek karary kabul edilen resminamada tapyp bilersiňiz.

Resaşaýyş netijesi we Demir Sigorta ýaşaýyş jaýy

Ersa Aslan Sigorta ýaşamak üçin rugsatnama we raýatlyk arzalarynda möhüm rol oýnaýar. Residenceaşamak üçin rugsatnamanyň we raýatlyk arzalarynyň netijelerine täsir edip biljek faktorlaryň biri, ýüz tutýanlaryň saglyk ätiýaçlandyryşy. Esra Aslan Sigorta, ýüz tutýanlara saglyk ätiýaçlandyryşynyň amatly wariantlaryny hödürlemek bilen olaryň arzalaryny kabul etmek mümkinçiligini artdyryp biler.

Esra Aslan Sigorta ýaşaýyş jaý programmalarynda nähili kömek edýär?

Esra Aslan Sigorta, ýaşamak üçin rugsat we raýatlyk arzalary üçin zerur bolan saglyk ätiýaçlandyryş polisini üpjün edýär. Bu syýasat, ýüz tutýanlaryň saglygy goraýyşa elýeterliligini üpjün edýär we arzalarynyň ret edilmek howpuny azaldýar. Mundan başga-da, Esra Aslan Sigorta dalaşgärlere kabul edilmek mümkinçiligini ýokarlandyryp, degişli ätiýaçlandyryş wariantlaryny hödürleýär.

Residenceaşaýyş rugsadynyň ret edilmegine we raýatlygynyň inkär edilmegine garşy çykan halatynda dogry ädimler ätmek we zerur resminamalary doly tabşyrmak möhümdir. Mundan başga-da, arzalaryny güýçlendirmek üçin Demir Sigorta ýaly ynamdar saglyk ätiýaçlandyryş üpjünçilerini işe almak, ýüz tutýanlaryň üstünlikli ýüz tutmak mümkinçiligini artdyryp biler.

Residenceaşamak üçin rugsatnama we raýatlygy ret etmek baradaky şikaýatlar ýüze çykan halatynda hünär goldawyny almak ýüz tutýanlaryň üstünlik gazanmak mümkinçiligini artdyryp biler. Professional hukuk goldawy dalaşgärlere aşakdaky artykmaçlyklary berýär:

Dogry garşylyk strategiýalaryny kesgitlemek

Professional hukuk goldawy ýüz tutýanlara ret etmegiň sebäplerine düşünmäge we dogry şikaýat strategiýalaryny kesgitlemäge kömek edýär. Şeýlelik bilen, ýüz tutmak prosesi has çalt we täsirli dowam edýär.

Garşylyk haýyşy we resminamalary taýýarlamak

Şikaýat etabynda şikaýat arzasynyň we zerur resminamalaryň doly we takyk taýýarlanmagy möhümdir. Professional hukuk goldawy dalaşgärlere bu resminamalary iň laýyk görnüşde taýýarlamaga kömek edýär.

Garşylyk haýyşy näme?

Arza, karara, herekete ýa-da ýagdaýa garşydygyňyzy görkezýän resmi resminama. Arza, karar, hereket.

Amallary yzarlamak we täzelenmeler

Professional hukuk goldawy, şikaýat prosesine eýermekde we dalaşgärlere proses barada täzelenmeler bermekde möhümdir. Şeýlelik bilen, dalaşgärlere prosesiň her tapgyrynda habar berilýär we näsazlyklar ýüze çykan halatynda çalt goşulyp biler.

Residenceaşaýyş jaý rugsadyndan ýüz dönderilen we raýatlykdan ýüz dönderilen halatynda dogry ädimleri ätmek we üstünlikli ýüz tutmalar üçin hünär goldawyny gözlemek möhümdir. Şeýlelik bilen, ýüz tutanlar şikaýat amallaryny üstünlikli tamamlap, ýaşamak üçin rugsat ýa-da raýatlyk hukugyny alyp bilerler.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022