RaýatlykDeportasiýa karary

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/passport-1280x853.jpg

Karary aýyrmak Nädip etmeli Deportasiýa jezasy daşary ýurtlularyň Türkiýe Respublikasynyň çäginde kanuny borçlaryny ýerine ýetirmezligi ýa-da kanuny kadalarda göz öňünde tutulan gadaganlyklary ýerine ýetirmezligi netijesinde berilýär.

Deportasiýa ýa-da deportasiýa karary 6458-nji Kanunyň 53-nji maddasynda kabul edilýär. Migrasiýa dolandyryş baş müdirliginiň buýrugy ýa-da häkimlikler tarapyndan kabul edilip bilner. Şol kanunyň çäginde Türkiýä girmek üçin iň köp 5 ýyl gadaganlyk girizilip bilinjekdigi kesgitlenildi.

Deportasiýa karary her bir adam üçin tapawutlanyp biler. Şeýle-de bolsa, daşary ýurtlularyň Türkiýeden gidenlerinde wiza bozulan döwri üçin jerime tölemeýändigi köplenç görülýär. Mundan başga-da, daşary ýurtly ýalan nikalaşan, jelepçilik eden ýa-da başga bir jenaýat eden ýagdaýynda hem berilip bilner.

Deportasiýa bir ýurduň daşary ýurtly adamy ýa-da adamlary öz ýurduna yzyna gaýtarmak güýji ýa-da hukugy. Deportasiýa, adatça, daşary ýurtly bir ýurda bikanun giren, kanuny wizasyndan ýa-da rugsadyndan geçen, jenaýat eden ýa-da jemgyýetçilik tertibine howp abanýan mahaly amala aşyrylýar. Bu karar ýerli hökümetleriň immigrasiýa we serhet gözegçilik syýasatlarynyň bir bölegi hökmünde ulanylýar.

Deportasiýa buýrugy daşary ýurtly adamyň derrew ýurtdan çykmagyny talap edip biler ýa-da belli bir wagt ýurtda galmagyna rugsat berilip bilner. Göçürilen adamlar köplenç ýagdaýa düşýärler we ýurda girmäge ýa-da ýaşamak üçin rugsatnama almaýarlar. Bu amal, degişli ýurduň immigrasiýa kanunlaryna we syýasatlaryna baglylykda üýtgäp biler.

Deportasiýa karary kim üçin bolup biler?

Deportasiýa kararydürli adamlar üçin alyp bolýar. Bularyň käbiri aşakdaky ýaly berlip bilner:

 1. Edilen jenaýat üçin azatlykdan mahrum edilen we administrasiýa tarapyndan deportasiýa edilmegi ýerlikli hasaplanan adamlar
 2. Terror guramasynyň agzalary, duýgudaşlary ýa-da dolandyryjylary
 3. Galp resminamalary ulanýanlar ýa-da Türkiýä girenlerinde ýalan maglumat berýänler, wiza ýa-da ýaşamak üçin rugsatnamalar
 4. Türkiýe respublikasynda bikanun gazanç edýänler
 5. Residenceaşamak üçin ygtyýarnamasy ýatyrylan adamlar
 6. Iş rugsady bolmazdan işleýändigi anyklananlar
 7. Türkiýe respublikasyna bikanun girýänler ýa-da gidýänler
 8. Giriş gadaganlygy bar wagty ýurda girýänler

Mundan başga-da, halkara gorag statusy inkär edilen, gorag statusy gutaran we gorag statusy ýatyrylanlar hem bar. Şeýle-de bolsa, gitmek çakylygynyň düzgünlerine tabyn bolanlar üçin karar kabul edilip bilinmez. Bu ýagdaýda inisiatiwa administrasiýanyň elinde.

Deport kararyny nädip aýyrmaly?

Deportasiýa karary Oňa eýe bolan daşarky adamlar ony aýyrmak üçin näme edilip bilinjekdigi hakda pikir edip bilerler. Muny etmegiň bir usuly kanuny wiza bilen.

Deportasiýa karary kabul edilen bolsa, adam möhleti gutarmanka Türkiýe Respublikasyna girip bilmez. Emma käbir kadadan çykmalar hem bar. Karary ýatyrmagyň usullaryndan biri kanuny wiza. Türkiýe Respublikasyna girmegi gadagan edilen daşary ýurtly, wiza, iş ýa-da bilim wizasy, nika sebäpli bejergi wizasy ýaly kanuny wiza görnüşlerinden birini alyp biler.

Bu wiza üçin ýüz tutanyňyzda tassyklaýjy resminamalar goşulmalydyr. Şeýle-de bolsa, terrorçylyk ýa-da döwlete garşy jenaýatlar sebäpli deportasiýa kararydogry wiza bilen girip bolmaýar.

Ationatyryş çäresi

Ationatyryş işi deportasiýa kararyny aýyrmak usullaryndan biri üçin. Deportasiýa karary administratiw çäre. Dolandyryşyň hereketleri we amallary kazyýet seljermesine sezewar edilýändigi sebäpli kazyýet işi görülip bilner. Deportasiýa kararyadama habar berlenden soň, 15 günüň içinde administratiw kazyýete ýüz tutup bilersiňiz. Soralýan 15 günlük döwür kemsidiji.

Kazyýet işi dowam etdirilmeli bolsa, çalt ýerine ýetirilmeli. Sebäbi welaýat immigrasiýa administrasiýasy bilen hat alyşmak, çärä laýyklykda käbir resminamalary ýygnamak, zerur karary öwrenmek, haýyşnama ýazmak we kazyýet işi ýaly birnäçe proses bar.

Professional aklawçy hyzmatlary bilen bu amal gysga wagtyň içinde ünsli we ünsli amala aşyrylyp bilner. Deportasiýa karary götermek Ygtyýarly kazyýet administratiw kazyýetdir. Ygtyýarly kazyýet, beýleki tarapdan, administratiw akt görnüşinde karar kabul eden administrasiýanyň ýerine kazyýetdir. Şol sebäpden, amaly ýerine ýetirýän administrasiýa ýerleşýän administratiw kazyýete ýüz tutmaly.

Garşylyk we administratiw syn

Deportasiýa kararyna şikaýat etmek üçin birnäçe wariant bar.

Garşylyk opsiýalary

Deportasiýa kararyna şikaýat etmek üçin käbir wariantlar:

 • haýyşnama bermek
 • şikaýat diňlenişigini talap ediň
 • Yokary kazyýete ýüz tutuň

Dolandyryş gözden geçirmek prosesi

Deportasiýa karary şikaýat edilende administratiw gözden geçirmek prosesi başlap biler. Bu etapda karar has ýokary edara tarapyndan gaýtadan gözden geçirilýär we gözden geçirilýär.

Deportasiýa proseduralary nähili ýerine ýetirilýär?

Deportasiýa kararyalandan soň gaýtadan işlemek, adamyň hukuk goraýjy edaralarda tussag edilendigine ýa-da ýurtdan çykmak üçin meýletin ýüz tutandygyna baglylykda tapawutlanýar.

Sen hakda deportasiýa kararyalnan bolsa we aýyrmak isleseňiz, aralykda kanuny hyzmatlardan peýdalanmak maslahat berilýär. Bu amal seresaplylyk bilen dolandyrylmalydyr. Hünärmen aklawçylar bu barada size habar bermek arkaly has dogry ädimler edip bilerler.

Deportasiýa amallaryny üstünlikli amala aşyrmak üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirip bilersiňiz:

 1. Pasport barlagy: Serhetden geçip barýarkaňyz, pasportyňyzyň gümrük işgärleri tarapyndan barlanjak ýerine bararsyňyz. Pasportyňyzyň möhletiniň gutarmaýandygyna we zerur wiza ýa-da başga rugsatnamalaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň.
 2. Gümrük gözegçiligi: Gümrük işgärleri syýahatyňyzda göterýän zatlaryňyzy barlap bilerler. Bikanun zatlary we harytlary daşamaň we gümrük düzgünlerine eýerýändigiňize göz ýetiriň.
 3. Wiza we rugsatlar: Syýahat edýän ýurduňyz wiza ýa-da rugsatnama talap edýän bolsa, bu resminamalary öňünden almaly. Zerur programmalary wagtynda ýerine ýetirip, syýahatyňyzyň rahat geçýändigine göz ýetiriň.
 4. Syýahat saglyk ätiýaçlandyryşy:Käbir ýurtlar syýahatçylardan syýahat saglyk ätiýaçlandyryşyny talap edip bilerler. Syýahat edýän ýurduňyzda şeýle talaplaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we zerur çäreleri görüň.

Deportasiýa proseduralary syýahatçylaryň başga bir ýurda geçenlerinde berjaý etmeli kanuny proseduralaryny öz içine alýar. Pasport gözegçiligi, gümrük gözegçiligi, wiza we rugsatnama almak, syýahat saglyk ätiýaçlandyryşy ýaly ädimleri ýerine ýetirip, deportasiýa amallaryňyzy hiç hili kynçylyksyz amala aşyryp bilersiňiz.

Deportasiýa kararyny aýyrmak we bellikli wiza almak bilen deport meselesini çözmek

Deportasiýa kararyna we prosese garşylyk

Şikaýat prosesi üstünlikli tamamlanandan soň, deportasiýa karary ýatyrylar we adam ýurda gaýtadan girip biler. Şikaýat işiniň üstünlikli bolmagy üçin şahsyýetiň zerur resminamalary doly we takyk tabşyrmagy möhümdir. Amalyň çalt we täsirli bolmagy üçin hünär kömegini gözlemek hem peýdaly bolup biler.

Deporty götermek prosesinde pikirler

Deportasiýa aýyrmak prosesinde göz öňünde tutulmaly käbir möhüm nokatlar bar. Bu nokatlar prosesi üstünlikli tamamlamaga kömek edýär:

Zerur resminamalary taýýarlamak

Deportasiýa kararyna şikaýat etmek üçin zerur resminamalaryň doly we doly taýýarlanmagy möhümdir. Resminamalar adamyň şol ýurtda ýaşamaga hukugynyň bardygyny we deportasiýa kararynyň nädogrydygyny subut etmäge kömek etmelidir.

Hünär goldawyny almak

Deportasiýa aýyrmak prosesinde hünär goldawyny almak bu işiň çalt we netijeli ösmegine kömek edip biler. Aklawçylar we geňeşçiler bu işiň bilimine we tejribesine eýe bolup, şahsyýetlere iň laýyk çözgüt hödürleýärler.

Amallary yzarlamak

Deportasiýa kararyna garşy şikaýat döwründe arza ýagdaýyna ýakyndan gözegçilik etmek möhümdir. Şeýlelik bilen, näsazlyk ýa-da ýetmezçilik ýüze çykan halatynda çalt goşulyp, amal üstünlikli tamamlanyp bilner.

Deportasiýa kararyny aýyrmak we ygtybarly wiza almak bilen deport meselesini çözmek şahsyýetleriň bu ýurda täzeden girmegi we şol ýurtda ýaşamagyny dowam etdirmek üçin möhüm prosesdir. Deportasiýa kararyndan nädip dynmalydygyny bilýän deport meselesini çözmek, adamlar bu ýere täze girmek we şäherdäki işleri durmuşa geçirmek üçin möhüm prosesdir.

Deportasiýa prosesinde aşakdaky faktorlara üns bermek möhümdir:

 1. Hukuk goldawyny alyň:Deportasiýa ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolanda hukuk hünärmeninden goldaw soramak möhümdir. Elýeterli kanuny wariantlary öwrenmek we hukuklaryňyzy goramak üçin aklawçy bilen işlemek möhümdir.
 2. Resminamalary gözden geçiriň: Deportasiýa prosesinde resminamalaryňyzyň dogrudygyna we dolulygyna göz ýetiriň. Pasportyňyzyň, wizanyňyzyň ýa-da ýaşamak üçin rugsatnamanyňyzyň güýji ýaly ähli resminamalaryň täzelenendigine göz ýetiriň.
 3. Şikaýat prosesine göz aýlaň: Deportasiýa karary bilen baglanyşykly şikaýat işini öwreniň we zerur resminamalary öz wagtynda tabşyryň. Arza ýüz tutmak üçin belli bir wagtyňyz bolup biler, şonuň üçin wagtynda hereket etmek möhümdir.
 4. Habarlaşmak üçin: Deportasiýa döwründe häkimiýetler bilen dogry aragatnaşyk gurmak möhümdir. Size gönükdirilen soraglara dogruçyl we aç-açan jogap bermek, hyzmatdaşlyk etmek we haýsydyr bir resminama ýa-da maglumat haýyşy berlende öz wagtynda jogap bermek zerurdyr.
 5. Goldaw we maslahat alyň: Deportasiýa prosesi stresli bolup biler. Şonuň üçin goldaw we maslahat hyzmatlaryny hödürleýän guramalardan kömek almak size goldaw berip biler we prosesi has gowy dolandyrmaga kömek edip biler.

Göçürilen adam nädip girip biler?

 

Göçürilen adam üçin gaýtadan girmek çylşyrymly proses bolup biler. Şeýle-de bolsa, dogry ädimleri ýerine ýetirmek we degişli hukuk goldawyny almak bilen, täze başlangyç mümkinçiligiňizi artdyryp bilersiňiz.

Deportasiýa ýagdaýyňyza kanuny baha bermegiňiz möhümdir. Bu amalyň dowamynda aklawçydan kömek almak size zerur görkezmeleri berip biler we arzaňyzyň takyk we doludygyna göz ýetirip biler.

Girmek isleýän ýurduňyzyň wiza talaplaryny öwrenmeli. Degişli wiza kategoriýasyny kesgitlemek we anketa tabşyrmak üçin konsullyk ýa-da ilçihana bilen habarlaşmak möhümdir. Wiza anketaňyz üçin zerur resminamalary ýygnamak we dogry maglumat bermek bilen, anketaňyzyň oňyn netijesini almak mümkinçiligini artdyryp bilersiňiz.

Göçürilen adamyň täzeden girmegi

 

Göçürilen adam gaýtadan girip bilmek üçin aşakdaky ädimleri ýerine ýetirmeli:

 1. Yasal durumu kontrol edin: İlgili kişi, neden deport edildiğini ve deportasyonun süresini belirlemek için hukuki durumunu kontrol etmelidir. Bu maglumatlara eýe bolmak, degişli çäreleri görmek möhümdir.
 2. Wiza üçin ýüz tutuň: Göçürilen adam, gaýtadan girmek isleýän ýurdunyň konsullygyna ýa-da ilçihanasyna ýüz tutup, degişli wiza üçin ýüz tutmalydyr. Wizanyň görnüşi, adamyň ýagdaýyna we giriş maksadyna baglylykda üýtgäp biler.
 3. Gerekli resminamalary taýýarlaň: Wiza üçin resminamalary doldurmak möhümdir. Bu resminamalarda pasport, surat, anketa, öňki syýahat maglumatlary, iş ýa-da bilim ýagdaýy ýaly şahsy we şahsyýet maglumatlary bolup biler. Mundan başga-da, deportasiýa sebäbine baglylykda goşmaça resminamalar soralyp bilner.
 4. Anketany dolduryň: Wiza anketasyny dogry we doly doldurmak möhümdir. Bu görnüşde dogry maglumatlar berilmelidir we zerur bolanda degişli resminamalar berilmelidir.
 5. Söhbetdeşliklere gatnaşyň: Wiza anketasy köplenç söhbetdeşlik prosesini öz içine alýar. Göçürilen adam bu söhbetdeşliklere gatnaşmak we zerur resminamalary taýýarlamak üçin wagt bellemeli. Söhbetdeşlikler, adatça adamyň syýahat maksady, maliýe ýagdaýy we ýurda dolanmak niýeti ýaly temalary öz içine alýar.
 6. Wiza tassyklamasyny alyň: Wiza anketasy we söhbetdeşlikden soň, deportasiýa edilen adama zerur bolsa wiza tassyklamasy berilýär. Gaýtadan girmek üçin wiza tassyklamagy talap edilýär.
 7. Syýahat meýilnamalaryny düzüň: Wiza tassyklanandan soň, deportasiýa eden adam syýahat meýilnamalaryny düzmeli. Degişli uçuş ýa-da transport serişdelerini meýilleşdirmek we barmaly ýurda giriş proseduralaryna laýyklykda hereket etmek möhümdir.

Bu ädimler, deportasiýa edilen adamyň gaýtadan girip bilmekleri üçin umumy gollanma. Şeýle-de bolsa, her bir ýagdaý dürli bolup biler we degişli ýurduň immigrasiýa syýasatlaryna görä üýtgäp biler. Şol sebäpli deportasiýa edilen adama immigrasiýa aklawçysy ýa-da degişli ýurduň resmi edaralary bilen habarlaşyp, bu mesele barada jikme-jik maglumat almak maslahat berilýär.

Deportasiýa üçin alternatiw wariantlar

Deportasiýa kararyna alternatiw wariantlar öwrenilmeli. Deportasiýa karary bolan adamlar deportasiýa ýerine wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşamak mümkinçiligini öwrenip bilerler. Olaryň arasynda:

 • Resaşamak üçin rugsatnama
 • Gaçybatalga
 • Maşgalany birleşdirmek maksatnamalary

Deport kararyny aýyrmak prosesi köp adam üçin çylşyrymly we kyn bolup biler. Şeýle-de bolsa, dogry ädim ätmek, subutnamalary ýygnamak we degişli ýüz tutmak bilen deportasiýa buýrugynyň ýatyrylmagy mümkinçiligini artdyryp bilersiňiz. Immigrasiýa aklawçysy bilen işlemek bu işi hasam aňsatlaşdyryp we üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyryp biler.

Netije

Deportasiýa prosesinde göz öňünde tutulmaly zatlar kanuny goldaw almak, resminamalary gözden geçirmek, şikaýat etabyndan soň habarlaşmak we goldaw almak ýaly möhüm ädimleri öz içine alýar. Bu faktorlara üns bermek bilen, deportasiýa prosesini has gowy dolandyryp bilersiňiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022