RaýatlykIş rugsady baradaky arzany ret etmek

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/ofis-is-1280x854.jpg

Iş rugsady baradaky arzany ret etmek dürli sebäplere görä bolup biler. Iş rugsady ret etmek we garşy çykmak, daşary ýurtlylaryň iş rugsady baradaky arzalaryna baha bermek hukugy Zähmet we Durmuş üpjünçiligi ministrliginde. 6735 belgili halkara zähmet kanunyndaky ýörelgelere we proseduralara laýyklykda edilýär.

Zähmet we Durmuş üpjünçiligi ministrligi, Halkara işçi güýçleriniň baş müdirligi tarapyndan barlanan arzalar kabul etmek ýa-da ret etmek hökmünde tamamlanýar. Arza netijeleri e-poçta arkaly iş berijä iberilýär.

Daşary ýurt arzalary, onlaýn habar bermek arkaly daşary ýurtlynyň ýüz tutan daşary ýurt wekilhanasyna iberilip bilner. Iş rugsady üçin ýüz tutmak isleseňiz, professional hukuk hyzmatlaryny gözlemek maslahat berilýär. Şeýlelik bilen, anketany hiç hili kynçylyksyz tamamlap bolýar.

Näme üçin iş rugsady ret edilýär?

Işe girmezden ozal köp adam kabul ediler öýdýär. Şeýle-de bolsa, dürli sebäplere görä ret etmek jogaplaryny almak mümkin. Esasanam aýratyn programmalarda ýalňyşlyk goýberip bolýar. Bu negatiw seslenmelere sebäp bolup biler.

Bulardan başga-da dürli ret etmek jogaplary hem bar.Iş rugsady ret etmek sebäpleri, Halkara zähmet kanuny No. 6735 9. Makalada düzgünleşdirilýär. Bularyň biri bar bolsa, ministrlik ret edip biler. Bular esasan aşakdakylar;

 1. Halkara zähmet syýasatynyň daşyndaky arzalar
 2. Berlen maglumatlary we resminamalary galplaşdyrmak arkaly alnan programmalar
 3. Daşary ýurtlulary işe almak üçin ýüz tutýan iş berijiniň sebäbi ýeterlik däl hasaplanýar
 4. Daşary ýurtlular üçin gadagan edilen hünärlere ýüz tutmak
 5. Programmada görkezilen kärleri we tejribesi bolmadyk daşary ýurtlularyň arzalary
 6. MoLSS tarapyndan kesgitlenen ölçeglere laýyk gelmezlik
 7. Daşary ýurtlular baradaky kanunyň 7-si 6458 boldy. 15-nji maddanyň çäginde Türkiýä girmäge rugsat berilmedik daşary ýurtlular. 54-nji maddanyň çäginde wiza berilmeýän daşary ýurtlular. Maddasyna laýyklykda deportasiýa karary kabul edilen daşary ýurtlular
 8. Daşary ýurtlular jemgyýetiň saglygyna, tertibine we howpsuzlygyna howp salýar
 9. Türkiýäniň ykrar etmeýän ýurtlarynyň raýatlarynyň arzalary. Şeýle-de bolsa, Daşary işler ministrligi tarapyndan tassyklanan ýagdaý kadadan çykma döredip biler.
 10. Ministrlik tarapyndan arza berijä berlen kanuny möhletde tamamlanmadyk arzalar

Üstünlikli ýüz tutmak isleseňiz, professional maslahat hyzmatlaryny gözlemeli.

Daşary ýurtlulara haýsy hünärler gadagan?

Iş rugsady ret etmek sebäpleridaşary ýurtlular üçin gadagan edilen hünärler hem bar. Bular aşakdaky ýaly beýan edilýär;

 1. Aklawçylyk: Daşary ýurtly adamlara Türkiýe respublikasynda kanun amal etmek gadagandyr. Degişli kanunyň 3 / a maddasynyň çäginde aklawçy bolmak üçin Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmaly.
 2. Notarius köpçüligi: Notarius kanuny 7. Makalanyň çäginde Türkiýe Respublikasynyň raýatlygy üçin döwlet tarapyndan notarius tarapyndan tejribe geçmek üçin talap bar.
 3. Stomatologiýa: Soňky düzgün bilen lukmançylyk we şepagat uýalary daşary ýurtlular üçin gadagan edilen hünärden aýryldy. Şeýle-de bolsa, diş lukmanlarynyň iş usuly lukmançylyk we lukmançylyk sungaty tejribesi kanuny bilen kadalaşdyrylandygy sebäpli, Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmadyklar üçin gadagan.
 4. Weterinariýa lukmançylygy: Weterinariýa lukmançylyk birleşigini we onuň palatalaryny we iş ýerlerini döretmek baradaky kanunda, Türkiýede weterinariýa hünäri bilen meşgullanmak üçin raýatlyk talaby bar.
 5. Hususy hassahanada jogapkär menejer: Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmak, hususy hassahanalar kanunynda jogapkär menejer tarapyndan talap edilýän şertleriň biridir we şonuň üçin daşary ýurtlular üçin gadagan.

Beýleki hünärler hem bar. Şonuň üçin adamlar iş rugsady Etmän, gadagan edilendigini ýa-da ýokdugyny anyklamaly. Professional hukuk hyzmatlary size bu meselede maslahat berip biler. Şeýle hem, rahat we doly ulanmaga kömek edip biler.

Iş rugsady ret edilse näme edip bolar?

Iş rugsady arzasyndan soň köplenç oňyn jogap alar diýip pikir edilse-de, ret etmek jogaplary hem gelip biler.Iş rugsadyndan ýüz öwürmek Aagdaý ýüze çykan halatynda edilip bilinjek zatlar, adamlaryň aňynda sorag belgisini döredip biler.

Arza gözden geçirilenden soň, Türkiýe Respublikasynyň Zähmet we Durmuş üpjünçiligi ministrligi kabul edilen karar barada arza berijä habar berýär. Negativearamaz jogap alnan bolsa, iş rugsady ýa-da uzaldyş arzasy ret edilendigi barada daşary ýurtly ýa-da iş berijä habar berilýär.

Karara garşy çykmak, ret etmek karary degişli adama habar berlenden soň 30 günüň dowamynda edilip bilner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022