RaýatlykTürkiýede iş rugsady

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/calisma-izni.jpeg

Iş rugsady Türkiýe respublikasynda işlemek isleýän daşary ýurtlunyň almaly rugsady. Zähmet we durmuş üpjünçiligi ministrliginden alyndy. Bu adama iş we ýaşamak üçin rugsat berýär.

Daşary ýurtly adamyň iş rugsady ýok bolsa, Türkiýede işlemek mümkin däl we käbir sanksiýalar bar. Bu rugsady almak üçin aýratyn ýüz tutmak kanuny ýalňyşlyklara ýa-da käbir resminamalaryň nädogry ýa-da doly berilmezligine sebäp bolup biler.

Şeýlelik bilen, arzanyň tassyklanmagyna garaşýan wagtyňyz negatiw jogap gelip biler. Munuň öňüni almak isleseňiz, öz ugry boýunça hünärmen bolan aklawçylardan kömek soramaly. Bu ýaly iş rugsadyoňyn netijeleri prosesi hünär usuly bilen dolandyrmak arkaly görmek bolýar.

Iş rugsady nädip almaly?

Daşary ýurtlularyň Türkiýede işlemegi üçin ilki bilen degişli edaradan rugsat almaly. Bu nukdaýnazardan, Türkiýä geleniňizde, ýurda ýa-da daşary ýurda gelmezden alyp bolýar.

Theurduň içinden alynjak bolsa, iş beriji tarapyndan Zähmet we Durmuş üpjünçiligi ministrligine amala aşyrylýar. Elektron hökümet arkaly hem edilip bilner. Daşary ýurtdan alynjak bolsa, iş beriji tarapyndan Türkiýe Respublikasynyň konsullygyna ýa-da ilçihanasyna baryp iş wizasy üçin ýüz tutanda berlen salgy belgisi bilen edilip bilner.

Iş rugsady iň soňunda 30 günüň içinde netijeler.

Daşary ýurtdan iş rugsady almak

Aragatnaşyklar bolsaiş rugsady Işi üçin daşary ýurda saýlanjak bolsa, ilki bilen öz ýurdundaky türk wekilçiligine baryp, iş wizasyny almaly. Soňra, Türkiýedäki iş beriji ýa-da ynanç haty berlen aklawçy, 10 iş gününiň dowamynda adama salgy belgisi bilen onlaýn rugsat almak üçin ýüz tutýar.

Ondan soň, talap edilen resminamalaryň hemmesi 6 iş gününiň dowamynda banka şahsy ýa-da poçta arkaly iberilýär. Ondan soň Türkiýe Respublikasynyň Zähmet we Durmuş üpjünçiligi ministrligi tabşyrylan maglumatlary we resminamalary gözden geçirýär. Aetmezçilik bar bolsa, ýerine ýetirilmegi haýyş edilýär. Zerur bolsa, dürli edaralaryň pikiri alynýar. Şeýlelik bilen, kabul etmegiň ýa-da ret etmegiň netijesi alynýar.

Iş rugsady üçin talaplar nämeler?

Iş rugsady şertleri daşary ýurtlulara-da mälim bolmaly. Bu nukdaýnazardan, iş ýeriniň tölenen maýasy azyndan 100,000 TL. Jemi satuw mukdary 800,000 TL ýa-da geçen ýyl kompaniýanyň eksport mukdary 250,000 ABŞ dollary bolmaly.

Beýleki tarapdan, işçiler işlemek isleýän ýerinde işlemeli, azyndan bäşisi Türkiýe Respublikasynyň raýatlary. Daşary ýurtly işçi kompaniýanyň hyzmatdaşy bolsa, Türkiýe Respublikasynyň azyndan 5 raýaty iş rugsadynyň soňky 6 aýynda iş ýerinde işlän bolmaly.

Iş rugsady üçin zerur resminamalar haýsylar?

Iş rugsady Käbir resminamalar bar. Bular içerde we daşary ýurtlarda tapawutlanyp biler. Daşary ýurtly işçiniň tabşyrmaly resminamalary esasan aşakdakylar:

 1. Bar bolsa, salgylanma haty
 2. Diplomyň göçürmesi
 3. pasportyň göçürmesi
 4. Residenceaşamak üçin rugsatnamanyň göçürmesi
 5. Iş beriji bilen işgäriň arasyndaky zähmet şertnamasy

Mundan başga-da, iş beriji tarapyndan berilmeli resminamalar aşakdakylardyr;

 1. Iş rugsady haýyş
 2. Notarius tarapyndan tassyklanan arza berijiniň ynanç haty
 3. Iş şahadatnamasy
 4. Iş şahadatnamasy
 5. Geçen ýyl üçin balansyň mysaly
 6. Iş rugsady görnüşi

Daşary ýurtdan işleýänler, ýokardakylara e ýaly 1 surat goşmaly. Şonuň ýaly-da, iş beriji daşary ýurtly işçiniň diplomynyň we pasportynyň göçürmesini bermeli. Evrakların eksik veya hatalı olması sonucun uzamasına ya da olumsuz gelmesine neden olabilir.

Şol sebäpli, anketa tabşyrmak döwründe hünär hukuk hyzmatlaryny ulanmak maslahat berilýär. Şeýdip iş rugsady Arza bermek prosesi birinji ädimden soňky ädime çenli dogry amala aşyrylyp bilner. Arzalary resminamalary dolulygyna dolduryp gysga wagtyň içinde edip bilersiňiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022