RaýatlykAnkara daşary ýurtlularyň aklawçysy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/terazi.jpg

Ankara Daşary ýurtlularyň aklawçysy Adwokat hökmünde hukuk hyzmatlaryny berýän “Aslandemir” hukuk firmasy daşary ýurt raýatlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan hukuk meselelerini çözýär.

Daşary ýurtlular kanuny, Bu, daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurtlularyň hukuklaryny, borçlaryny we ýaşamagynyň şertlerini düzgünleşdirýän kanunyň şahasydyr. Kanunyň bu bölümi daşary ýurtlularyň girmek, galmak, işlemek we ýaşamak hukugy, wiza we immigrasiýa kanunlary, kanunlar bilen çäklendirmeler ýaly temalary öz içine alýar. Daşary ýurtlularyň kanuny, her ýurduň öz kanunlary bar we bu kanunlar ýurduň syýasy, sosial we ykdysady gurluşyna görä üýtgäp biler.

Daşary ýurtlularyň kanuny bilen gazanylan käbir hukuklar aşakdakylar;

 • Şertnama hukugy
 • Metbugat azatlygy
 • Syýahat etmek we ýaşamak azatlygy
 • Iş rugsady
 • Miras hukugy
 • Şahsy immunitet
 • Kompaniýalarda hyzmatdaş bolmak hukugy
 • bilim hukugy
 • Raýatlyk arzasy
 • Durmuş üpjünçiligi hukuklary
 • Gozgalmaýan emläk almak hukugy
 • Saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmak

Bu hukuklaryň çäginde ýüze çykýan meseleler bilen baglanyşykly ýüze çykýan kazyýet hukuklary ýüze çykýar. Esra Aslan Hukuk Firmasy hökmünde, tejribeli Ankara daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary bilen daşary ýurtlylaryň hukuklary babatynda maslahat hyzmatlaryny edýäris.

Daşary ýurtlularyň ýüzbe-ýüz bolýan kanuny jedellerini we meselelerini çözmek üçin maslahat hyzmatlaryny edýäris.

Daşary ýurtlularyň kanuny Ankarada näçe wagt işleýär?

Daşary ýurtlularyň Ankarada alyp barýan hukuk amallary dürli dowamlylyk bilen amala aşyrylýar. Theagdaýlara görä kesgitlenýän bu amallar ortaça aşakdaky ýaly;

 • Daşary ýurt çäklendirme kodlaryny aýyrmak: 10 aýdan 2 ýyla çenli
 • Deporty ýatyrmak meselesi: 7 aýdan 1,5 ýyla çenli
 • Residenceaşamak üçin rugsatnama almak: 1 aýdan 3 aýa çenli
 • Iş rugsady almak: 1 aýdan 3 aýa çenli
 • Türk raýatlygyny almak: 1 ýyldan 2 ýyla çenli
 • Daşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede kompaniýa, şahamça, wekilhana döretmek: 1 aýdan 3 aýa çenli
 • Raýatlyk, ýaşaýyş jaýy we ş.m. Rugsatnamalar ret edilen halatynda kazyýet işi: 8 aýdan 1,5 ýyla çenli

 

Daşary ýurtlylaryň aklawçysy näme edýär?

Daşary ýurtlularyň aklawçysy, daşary ýurtlularyň öz ýurdunda galmak, işlemek, ýaşamak we beýleki hukuklary bilen baglanyşykly kanuny meseleler boýunça maslahat berýär. Daşary ýurtlularyň aklawçysy aşakdaky ugurlarda zerur;

 • Wiza anketalary we uzaldyş amallary
 • Emigrasiýa kanunlary we daşary ýurtlularyň ýaşaýan ýurdunda galmak hukugy
 • Iş rugsady we iş şertleri
 • Daşary ýurtlular ýurtda bolanynda ulanylýar
 • Daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralary
 • Daşary ýurtlular ýurtda bolanda salgyt kanunlary
 • Daşary ýurtlularyň ýurtda bolýan wagtynda saglyk ätiýaçlandyryşy kanunlary

Daşary ýurtlularyň aklawçysy daşary ýurtlularyň hukuklaryny goramak we kanunyň çäginde iň gowy netijeleri gazanmaga kömek edýär.

Daşary ýurtly aklawçynyň iş ýerleri

Daşary ýurt aklawçysynyň iş ugurlary gaty giňdir. Daşary ýurtlularyň hukuk aklawçysynyň iş ugurlary, adatça, aşakdakylary öz içine alýar;

 • Iş rugsady almak
 • Türk raýatlygyny almak
 • Residenceaşamak üçin rugsatnama almak
 • Daşary ýurtly deportasiýa we ýatyrmak
 • Türkiýede kompaniýa döretmek we şahamça döretmek
 • Hukuk maslahat beriş hyzmaty
 • Ulag, söwda, hyzmat, gurluşyk we ş.m. Şertnamalary baglaşmak
 • Halkara karz ýygnamak
 • Daşary ýurtlular üçin bank hasaby açmak
 • Türkiye’de alacak tahsili
 • Jenaýat derňewi we kazyýet işi
 • mirasy paýlaşmak
 • Interpol gözlegini aýyrmak
 • Nika, aýrylyşmak, emläk bölünişi, hossarlyk, ogullyga almak, tanamak-ýerine ýetirmek proseduralary

Son yıllarda yaşanan mülteci ve sığınmacı durumu ile birlikte yabancılar hukuku alanında hizmet veren avukatlara daha çok ihtiyaç doğmuştur. Esasanam soňky ýyllarda ýüze çykan meseleleriň köpüsi maglumat ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykdy. Şol sebäpli zerur bolsa kanuny goldaw almak peýdalydyr.

Hukuk firmasy hökmünde Esra Aslan Ankara raýatlygynyň aklawçysymeseleleriňizi gysga wagtyň içinde hiç hili kynçylyksyz çözmäge kömek edýäris. Hukuk firmamyz bilen habarlaşyp, zerur hyzmatlar barada jikme-jik maglumat alyp bilersiňiz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022