RaýatlykAnkara raýatlygynyň aklawçysy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/02/hukuk.webp

Raýatlyk aklawçysy, raýat hukuklary we hukuk meseleleri boýunça kömek we maslahat bermek üçin bellenen aklawçy. R klyklyk заг загик аракангинг, каlyk amal amalka ýazmak, klyklyk kanunlary загрузкасы

Ankara raýatlygynyň aklawçysy Raýatlyk pudagynda hyzmatlary hödürleýän Esra Aslan Hukuk Firmasy hökmünde daşary ýurtlularyň raýatlyk proseduralaryna ýa-da geleşikler wagtynda ýüze çykýan kanuny meselelere çözgüt hödürleýäris.

Raýatlyk kazyýet işi näçe wagt alýar?

Raýatlyk kazyýet işi näçe wagt alýar? Sorag gyzyklandyrýar. Belli bir hadysanyň tebigaty, işiň tebigaty we faýlyň gerimi ýaly dürli faktorlar raýatlyk kanuny bilen baglanyşykly işleriň dowamlylygyna täsir edýär.

Raýatlyk kanuny Işleriň dowamlylygy köp faktorlara baglylykda üýtgäp biler. Bularyň arasynda kazyýet işiniň çylşyrymlylygy, kazyýet bilen baglanyşykly resminamalaryň sany we hili, kazyýetde we günäkärlenýäniň ýygylygy, kazyýet edaralary tarapyndan işleriň garalmagy ýaly faktorlar bolup biler.

Umuman aýdanyňda, raýatlyk kanuny birnäçe aýdan birnäçe ýyla çenli dowam edip biler. Şeýle-de bolsa, her kazyýet işi üçin özboluşly bir wagt bermek kyn.

Raýatlyk kanunlaryndaky işleriň dowamlylygy degişli edaranyň ýa-da kazyýetiň intensiwligine baglylykda üýtgeýär.

Arzalaryň doly we doly tabşyrylmagy bilen, kazyýet işinde hiç hili päsgelçilik bolmasa, kazyýet işi az wagt alýar.

Raýatlyk hukugy babatynda haýsy kazyýet işi bar?

Raýatlyk hukugy pudagyndaky wakalarraýatlyk hukuklarynyň we borçlarynyň bozulmagy baradaky şikaýatlar, köplenç bu ugurdaky kazyýet işleriniň mazmunyny düzýär.

Raýatlyk hukugy pudagyndaky wakalar aşakdaky ýaly sanap bolar;

 • Deňlik şahadatnamasy,
 • Ogullyga almak arkaly raýatlygy almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Nesil esasynda raýatlygy almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Nika arkaly raýatlyk almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Raýatlyk almak bilen baglanyşykly aýratyn ýagdaýlar,
 • TRNC raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynyň raýaty bolmagy bilen baglanyşykly wakalar,
 • Umumy düzgünlere laýyklykda raýatlygy almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Saýlaw hukugy bilen raýatlygy almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Daşary ýurt maýadarlary tarapyndan raýatlyk almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Raýatlygy almak bilen baglanyşykly wakalar,
 • Raýatlyk kazyýet işi.

Bu ugurlaryň hemmesinde diňlenýän wakalar raýatlyk aklawçylarynyň hyzmat ediş çägine degişlidir. Kazyýetleriň garalýan kazyýetleri dürli-dürli bolsa-da, bu işleriň esasyny raýatlyk kanuny düzýär.

Haýsy kazyýet raýatlyk işlerini diňleýär?

Haýsy kazyýet raýatlyk işlerine seredýär? Bu sorag bu ugurda ýygy-ýygydan öwrenilýär. Raýatlyk kanunynyň çäginde görlen meseleleriň çäginde ýüze çykýan ýagdaýlar giň gerimde ýüze çykýar. Şol sebäpli raýatlyk kanunyna girizilen kazyýet işleriniň çäginde kazyýetler dürli-dürli bolýar.

Raýatlyk meselelerine seredýän kazyýetler aşakdaky ýaly;

 • Şikaýat edarasy / Döwlet geňeşi
 • Maşgala kazyýetinde ýerine ýetiriş / Maşgala kazyýeti-Birinji kazyýet raýat kazyýeti,
 • Dolandyryş / Dolandyryş kazyýetleriniň kararyna garşy ýatyrmak üçin çäre
 • Ykrar etmek we ýerine ýetirmek / Ilkinji kazyýetiň raýat kazyýeti
 • Raýatlyk arzasy / Içeri işler we dolandyryş kazyýeti
 • Şikaýat kazyýeti / etrap dolandyryş kazyýeti

Ankara raýatlygynyň aklawçysy tölegi

Aklawçy tölegi ýagdaýyna görä üýtgeýär. Ankara raýatlygy üçin aklawçy tölegiher ýyl türk aklawçylar birleşigi tarapyndan. Şeýle hem kesgitlenen adwokat töleglerine görä üýtgeýär.

Aklawçylar bahany adwokatlar birleşigi tarapyndan kesgitlenen iň az aklawçylyk töleginiň nyrhy esasynda kesgitleýär.

Bu kesgitlenen töleg boýunça aklawçy tölegini kesgitlemek mümkin däl. Şol sebäpli aklawçylar raýatlyk kanunlarynyň çäginde diňlenmeli iň pes aýlyk hakyna esaslanýar.

Esra Aslan Hukuk Firmasy hökmünde raýatlyk aklawçysy babatynda hödürleýän hukuk hyzmatlarymyzyň çäginde seredilýän kazyýet işleriniň tölegleri hem üýtgeýär. Sebäbi Ankara raýatlygy üçin aklawçy tölegi Jikme-jik maglumat almak üçin hukuk bölümimize ýüz tutup bilersiňiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022