Raýatlyk400 müň dollara jaý satyn almak bilen türk raýatlygy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/ev--1280x720.webp

Türkiýede raýatlyk üçin maýa goýum usuly hökmünde gozgalmaýan emläk satyn almak mümkinçiligi bar. Bu warianta görä, geçen ýyla çenli bir daşary ýurtly adam, Türkiýede azyndan 250,000 dollarlyk emläk satyn alyp, Türkiýe raýatlygy üçin ýüz tutup biler. Şeýle-de bolsa, bu mukdar 2022-nji ýyldaky karar bilen 400,000 dollara üýtgedildi.

Bu maýa goýum arkaly türk raýatlygy üçin ýüz tutanda 400 müň dollarlyk gozgalmaýan emläk satyn almak ýeterlikdir.

Mundan başga-da, gozgalmaýan emläk satyn almak arkaly Türkiýäniň raýatlygy baradaky arzada gozgalmaýan emläk Türkiýäniň haýsydyr bir döwletine, şol sanda döwlet eýeçiligindäki ýerlere gurulmadyk bolmaly. Mundan başga-da, gozgalmaýan emläk satyn almak üçin zerur bolan ähli resminamalar we resminamalar tabşyrylmalydyr.

Gozgalmaýan emläk satyn almak bilen türk raýatlygyny nädip almaly, 400 müň dollara raýatlyk şertleri nähili? we 400K dollarlyk raýatlyk pikirleri. Bu maglumatlar üçin makalanyň galan bölegini okamagyňyzy maslahat berýäris.

 

400 müň dollara jaý satyn alyp, türk raýatlygyny nädip gazanyp bolar?

 

Ilki bilen, 400,000 dollara gozgalmaýan emläk satyn alyp, Türkiýäniň raýatlygyny alyň;

 1. Daşary ýurtlularyň Türkiýäniň raýatlygyny almak mümkinçiligine baha berilmelidir. Umumy talaplaryň ýerine ýetirilendigini ýa-da ýokdugyny barlamaly.
 2. Daşary ýurtlular üçin has aňsat raýatlyk almak mümkinçiligi bar bolsa, bu ýoldan ýöremeli. Şeýle hem has ýönekeý we has çalt ýol bolmasa, tebigylaşdyrmak üçin jaý satyn almak üçin 400,000 dollar sarp edip bolýar.
 3. Ilki bilen gozgalmaýan emläk satyn alyň we resminama zerur bellikleri goşuň. Gozgalmaýan emläk raýatlyk bilen laýyk bolmaly.
 4. Soňra zerur resminamalary taýýarlaň. Gerekli resminamalary aşakda düşündirýäris.
 5. Welaýat immigrasiýa administrasiýasyna gysga möhletli ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutuň. Soňra, Ilat we raýatlyk baş müdirligine raýatlyk arzasy üçin zerur haýyş bilen bilelikde ýüz tutulýar.
 6. Bu amalda, programmanyň ýagdaýy sorag edilýär we talap edilýän resminamalar ýa-da başga maglumatlar ýok bolsa, tamamlanýar. Netijede, arzanyň netijesi arza berijä ýa-da wekiline habar berilýär.

 

400 müň dollara türk raýatlygy talaplary nämeler?

 

Göz öňünde tutulan kanunçylyk, ABŞ-nyň 400,000 ABŞ dollary talap edýär. Bu şertleri aşakdaky ýaly sanap bileris:

 • Daşary ýurtlularyň milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi babatynda hiç hili oňaýsyzlygy ýok,
 • Azyndan 400,000 ABŞ dollaryna barabar emläk satyn alyndy,
 • Iň azyndan 400,000 ABŞ dollary bahasy bolan gozgalmaýan emläk, ýer sanawynda 3 ýyl satylmaýar

Üç şert bar. Elbetde, daşary ýurtlularyň satyn alyp biljek gozgalmaýan emläginiň hem käbir aýratynlyklary bolmaly. Başgaça aýdylanda, daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin umumy şertler berjaý edilmelidir.

 

400 müň dollara türk raýatlygy barada göz öňünde tutulmaly zatlar

 

 • Daşary ýurtly degişli emläk satyp bilmejekdigini 3 ýyl içinde bilmeli.
 • Şeýle etmek bilen, türk raýatlygyna ters gelýän hereketlerden we sözlerden gaça durmalydyrlar.
 • Gozgalmaýan emläk satyn almak arkaly raýatlyk almak prosesi gaty möhüm pursat, sebäbi är-aýal we çagalary hem öz içine alýar. Bu pursat biderek bolmaz ýaly, prosesi ünsli ýerine ýetirmeli.
 • Türk raýaty bolmak isleýänler bilen 400,000 ABŞ dollaryna barabar emläk satyn almak we olaryň maşgalalary bilen söhbetdeşlikler geçirilýär. Bu dilden geçirilen söhbetdeşlikde adamyň türk raýatlygyna laýyklygy ara alnyp maslahatlaşylýar.
 • 400,000 dollarlyk gozgalmaýan emläk satyn alanyňyzda göz öňünde tutmaly birnäçe jikme-jiklik bar. Seresap boluň, sebäbi bu ýerde çynlakaý kezzaplyk bar. Bahasy 400,000 dollardan gowrakdygyna garamazdan, her bir emlägiň tebigylaşdyrylmagyna hukugy ýok. Ministrlik tarapyndan her ýyl täzelenýän we neşir edilýän gollanmanyň pikiriçe, gozgalmaýan emläkler käbir welaýatlarda we etraplarda amatly däl. Sebäbi meýdanyň üstki meýdanynyň diňe 10% -i tutýar.

 

Bu mowzuk hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglar

 

Oveokarda, tebigylaşdyrmak üçin 400,000 dollara jaý satyn almagyň kanuny düzgünleri we amaly amallary barada gürleşdik. Bu hakda käbir umumy soraglara jogap bermegi peýdaly hasapladyk.

 

 • Türk raýatlygyny almak üçin gozgalmaýan emläk satyn almak näçe wagt alýar?

Gozgalmaýan emläk satyn almak arkaly türk raýatlygyny almak prosesi takmynan 9 aý dowam edýär. Gozgalmaýan emläk satyn almak we teswir bermek prosesi 1-2 aý dowam edýär, soň bolsa anketa we baha beriş prosesi 8-9 aý dowam edýär.

 

 • Gozgalmaýan emläk satyn almagyň tebigy bahasy näçe?

Gozgalmaýan emläk satyn almak arkaly türk raýatlygyny almak prosesi ýekeje-de däl. Birnäçe tapgyrdan ybarat. Bu prosese gatnaşýan dürli tölegler we çykdajylar bar. Bu täzelenen 2023 bahasynyň mukdaryna düşünmek üçin aklawçy bilen maslahatlaşmak peýdaly bolardy. Sebäbi käbir hadysalara görä üýtgäp biler.

 

 • Raýatlyk almak är-aýal we çagalary örtýärmi?

Daşary ýurtlular är-aýalyna we çagalaryna paýlanan 400,000 dollara gozgalmaýan emläk satyn alyp, raýatlyk alýarlar. Başgaça aýdylanda, daşary ýurtlunyň aýaly we kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary bu ýol bilen türk raýatlygyny alýarlar.

 

 • Gozgalmaýan emläk satyn almak üçin tebigylaşdyrmak arzam ret edilse näme etmeli?

Gozgalmaýan emläk satyn alynmagy sebäpli resmileşdirmek arzasy ret edilse, ýatyrmak üçin kazyýet işi açylyp bilner. Resminamalaşdyrmak baradaky arzanyň ret edilmegi administratiw çäre bolansoň, administratiw işiň ýatyrylmagy üçin 60 günüň içinde administratiw kazyýete ýüz tutup bilersiňiz.

 • Bu amalyň dowamynda aklawçy tölegi näçe bolar?

Adwokat tölegleri, resminamalaşdyrmak üçin 400,000 dollara jaý satyn almak prosesinde arzanyň çägine görä üýtgeýär. Daşary ýurtlunyň maşgalasy, ýaşamak üçin rugsatnamalar, gozgalmaýan emläk gymmatlyklary, daşary ýurtlunyň kanuny ýagdaýy we ş.m. gaýtadan işlemek ýa-da etmezlik. Kazyýet işiniň kynlygyna we çylşyrymlylygyna täsir edýän köp faktorlar sebäpli aklawçylyk tölegleri üýtgeýär. Şu wagt aklawçy bilen maslahatlaşmak peýdaly bolup biler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022