RaýatlykMaýa goýumlary arkaly türk raýatlygy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkey.jpg

Türkiýä maýa goýumlary arkaly türk raýatlygyny almak mümkin. Bu ýol bilen türk raýatlygyny almak üçin daşary ýurtlular belli bir maýa goýum şertlerini ýerine ýetirmeli we belli bir döwürde Türkiýede ýaşamaly.

Türkiýä maýa goýumlary arkaly raýatlyk almak üçin daşary ýurtlular Türkiýä maýa goýmaly. Bu maýa goýumlary ýer, jaý, iş, söwda ýa-da bir marketa maýa goýumlary ýaly wariantlary öz içine alýar. Maýa goýlan mukdar belli bir mukdardan ýokary bolmaly, adatça 400,000 ABŞ dollary ýa-da ondanam köp bolmaly.

Mundan başga-da, maýa goýumlary arkaly türk raýatlygyny almak üçin daşary ýurtlular belli bir döwürde Türkiýede ýaşamaly. Bu döwür, adatça, azyndan 3 ýyl bolmaly.

Maa klarylary türk türme aýaly köprini almak üçin, kürk kanunlary we türk dilini bilmek üçin bizlýar. Mundan başga-da, daşary ýurtlulardan Türkiýede gowy kanuny we jemgyýetçilik profilini görkezmeli.

Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlular, arza berenlerinde tejribe hyzmatlaryny almaly ýa-da a raýatlyk aklawçysy Bilen işlemek maslahat berilýär

 

Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygy üçin zerur resminamalar

 

Türkiýä maýa goýmak arkaly Türk raýatlygyny almak üçin zerur resminamalaryň arasynda:

 • Dogry pasport: Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlularyň Türkiýede hakyky pasporty bolmaly.
 • Maýa goýum şahadatnamasy: Maýa goýlan mukdary görkezýän resmi resminama. Bu resminama, adatça, bank hasabaty, özara gaznalaryň bahalandyryş hasabaty ýa-da ýer, jaý, iş ýaly maýa goýumlary üçin satyn alyş şertnamasy bolup biler.
 • Şahsyýetnama: Türkiýede ýaşaýan bolmak üçin şahsyýetnama talap edilýär. Bu resminama, maýa goýumlary bilen Türkiýäniň raýatlygyny almak üçin hem talap edilýär.
 • Dil biliş şahadatnamasy: Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlular türk dilini bilmelidirler.
 • Hukuk we jemgyýetçilik tertibi resminamasy: Maýa goýumlary arkaly Türkiýe raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlular gowy kanuny we jemgyýetçilik profilini görkezmeli. Bu tertibi resminamalaşdyrmak üçin daşary ýurtlularyň polisiýa ýazgylary arassa, salgyt karzy ýok, eger iş alyp barýan bolsa, bu iş sagdyn ýagdaýda alnyp barylmaly.
 • Anketa
 • Surat (2 sany)
 • Dogulyş hakyndaky şahadatnama
 • Maşgala ýagdaýy barada şahadatnama
 • Şahsyýet sanawynyň göçürmesi

 

Maýa goýumlary arkaly türk raýatlygy üçin nirä ýüz tutmaly?

 

Türkiýä maýa goýmak arkaly Türkiýäniň raýatlygy üçin ýüztutma, adatça, Ilat we raýatlyk işleri baş müdirligine berilýär. Bu arza, maýa goýumlary ýa-da Türkiýedäki hukuk firmalary tarapyndan Türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlular tarapyndan şahsy ýüz tutup biler.

Arza wagtynda daşary ýurtlulardan ähli zerur resminamalary we tassyklanan göçürmesini tabşyrmaly. Bu resminamalaryň arasynda pasport, maýa goýum şahadatnamasy, kanuny we sosial profil resminamasy we şahsyýetnama ýaly resminamalar bar.

Arza gutarandan soň, Ilat we raýatlyk işleri baş müdirligi tarapyndan geçirilen synagyň netijesinde daşary ýurtlularyň türk raýatlygyny almak üçin şertleri ýerine ýetirýändigi kabul edilse, daşary ýurtlular üçin türk dilini almak üçin zerur hukuk çäreleri görülýär raýatlygy.

 

Maýa goýumlary arkaly Türk raýatlygy üçin ýüztutmalar

 

Türkiýe maýa goýumlary arkaly türk raýatlygy üçin ýüz tutanda daşary ýurtlularyň ýüzbe-ýüz bolup biljek çykdajylarynyň arasynda:

 1. Arza tölegi: Ilat we raýatlyk işleri baş müdirligi tarapyndan kesgitlenen anketa tölegi tölenip bilner. Bu töleg, adatça daşary ýurtlularyň goýýan mukdaryna baglylykda üýtgäp biler.
 2. Resminamalaryň terjimesi: Daşary ýurtlular tarapyndan tabşyryljak resminamalar köplenç türk dilinde bolmaly. Resminamalar daşary ýurt dilinde tabşyrylan bolsa, resminamalaryň türk terjimesi üçin terjimeçilerden hyzmatlary almak zerur bolup biler.
 3. Hukuk firmasynyň hyzmatlary: Daşary ýurtlular maýa goýumlary arkaly türk raýatlygy üçin ýüz tutanda hukuk firmasynyň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler. Bu hyzmatlar, adatça, anketa tölegi hökmünde hasaplanýar.
 4. Raýatlyk kartoçkasy tölegi: Türk raýatlygyny alandan soň, daşary ýurtlulardan raýatlyk kartasyny almak üçin töleg talap edilip bilner.

Bellik: Çykdajylar barada Ilat we raýatlyk işleri baş müdirligine ýa-da resmi web sahypasyndan ýa-da aragatnaşyk belgilerinden habar alyp bilersiňiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022