RaýatlykTalyplaryň ýaşamagy üçin rugsat

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/ogrenci.jpeg

Talyplaryň ýaşamak üçin rugsady, daşary ýurtlardan Türkiýä gelýän we okamak isleýän talyplar üçin berlen wiza görnüşidir. Bu rugsat, talyba Türkiýede okamaga mümkinçilik berýär we adatça okuwyň dowamlylygy üçin güýje girýär. Talyp ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutmak üçin okuw jaýynda hasaba alynmaly we bilim almak üçin zerur resminamalary tabşyrmaly.

Talyplara ýaşamak üçin rugsat kimlere berilýär?

 

Talyplara ýaşamak üçin rugsatnama daşary ýurtlardan Türkiýä gelýän we bilim almak isleýän talyplara berilýär. Bu rugsat, talyplara Türkiýede mekdebi, uniwersiteti, magistr ýa-da doktorlyk programmalaryny tamamlamaga mümkinçilik berýär. Arzada görkezilen bilim edarasynda hasaba alynmaly we bilim üçin zerur resminamalary tabşyrmaly. Talyplara ýaşamak üçin rugsat arzasynda, talybyň Türkiýede galmak üçin zerur maddy serişdeleriniň bardygyny we saglyk ätiýaçlandyryşynyň bardygyny hem tassyklamaly.

Türkiye talyp ýaşamak üçin rugsatnama üçin zerur resminamalar

 

Talyp ýaşamak üçin rugsatnama üçin zerur resminamalar aşakdakylary öz içine alyp biler:

  • Bilim edarasynda hasaba alnandygyňyzy görkezýän resminama (okuw şertnamasy, hasaba alyş şahadatnamasy we ş.m.)
  • Okuw maksatnamasynyň (mekdebiň, uniwersitetiň ýa-da maksatnamanyň giriş kitapçasy) öz içine alýan resminama
  • Bilim üçin zerur grammatikanyň derejesini görkezýän resminama (TOEFL, IELTS we ş.m. ýaly synag netijeleri)
  • Maliýe çeşmelerini görkezýän resminamalar (bank hasabaty, goýumyň subutnamasy we ş.m.)
  • Saglyk ätiýaçlandyryşynyň alnandygyny görkezýän resminama
  • Dogry pasportyň ýa-da şahsyýetnamanyň göçürmesi
  • Anketany doldurmaly we gol çekmeli
  • Arza tölegi tölenmeli

Türkiýede okamagyň şertleri

 

Türkiýede okamak isleýän daşary ýurtly talyplar döwlet mekdebinde okamak isleýän bolsalar, ilki bilen daşary ýurtly talyp ekzamenini tabşyrmaly. Synag ýylda bir gezek geçirilýär we her mekdebiň synagy aýratyn ýazylmalydyr. Bu synag bilen, dil, ylym we jemgyýetçilik ylymlaryndaky başarnyklaryňyz synagdan geçirilýär we ýüz tutmak isleýän bölümiňize baha beriş ölçegi hökmünde ulanylýar. Siziň ýüz tutjak bölümiňiziň ölçegleri özüne mahsus, okuwçylara diňe daşary ýurtly talyplaryň ballary esasynda baha bermek mümkin däl.

Başlangyç, magistr, doktorantura ýa-da başlangyç, orta ýa-da orta mekdep ýaly köne programma ýaly has ýokary derejeli programma ýazylanda deslapky bilim barada beýannama talap edilýär. Gatnaşan mekdepleriň üstünliklerini we mazmunyny görkezýän ýazgylar we alan okuwlary alynýar. Bu resminama daşary ýurt dilinde bolansoň, Türkiýedäki mekdeplere hödürlenmezden kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanmalydyr. Bu resminamalar we öňki diplomlar bar bolsa tabşyrylmaly we ekwiwalentlige baha bermek üçin ýüz tutmaly.

Talyplaryň ýaşamagyna rugsat döwri

 

Talyplara ýaşamak üçin rugsatnama bermek baradaky 6458-nji kanundan görnüşi ýaly, daşary ýurtlular üçin talyp ýaşamak üçin rugsatnamanyň dowamlylygy daşary ýurtlunyň öwrenen ýyllaryna görä üýtgeýär.

Residenceaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutýan okuwçynyň bir ýyldan az okuwy bar bolsa, dynç alyşyň dowamlylygy iň ýokary okuw döwri bolup, okuw ýylyndan ýokary bolup bilmez. Edil şonuň ýaly-da, 18 ýaşyny tamamlamadyk başlangyç we orta mekdep okuwçylarynyň ene-atalary razy bolsa, dynç alyş möhleti 1 ýyl. Rugsat täzelenip we uzaldylyp bilner, bu ýagdaýda adamyň ilkinji arzada görkezilen şertlere laýyk gelýändigi kesgitlenýär.

Talyplaryň ýaşamak üçin rugsady ret edilse

 

Talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnamasynyň ret edilmegi, arza berijiniň tabşyran resminamalarynda kemçilikler, resminamalar hakykaty görkezmeýän ýa-da arza berijiniň Türkiýede galmak üçin zerur maliýe serişdesi ýok ýaly sebäplere görä bolup biler. Talyp ýaşamak üçin rugsatnama haýyşy ret edilen halatynda, ýüz tutujy rugsatnamadan ýüz öwürmek kararynyň sebäplerini öwrenip biler we ýitirilen resminamalary doldurmak ýa-da kemçilikleri düzetmek üçin zerur çäreleri görüp biler. Şeýle hem, talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnamasyny ret etmek kararyna şikaýat etmek mümkin. Bu ýagdaýda garşylygy barlamak üçin zerur resminamalar we garşy çykmagyň sebäpleri berilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022