RaýatlykUzak möhletli ýaşamaga rugsat

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/uzun-donem-ikamet-izni.jpg

Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama, Türkiýede uzak wagtlap (adatça näbelli) galmaga rugsatdyr. Bu rugsat köplenç iş, bilim, ene-atalar ýa-da är-aýallar bilen ýaşamak ýa-da pensiýa ýaly sebäplere görä talap edilýär. Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat almak üçin talap edilýän resminamalaryň arasynda pasportyň ýa-da şahsyýetnamanyň göçürmesi, saglyk ätiýaçlandyryşy, maliýe çeşmelerini görkezýän resminamalar, iş ýa-da bilim üçin zerur resminamalar, nika şahadatnamasy we ş.m. bolup biler. Resminamalaryň hakykaty görkezmegi we uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat arzasynda doly bolmazlygy möhümdir. Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat arzasy ret edilen halatynda, ýüz tutujy rugsady ret etmek kararynyň sebäplerini öwrenip biler we ýiten resminamalary doldurmak ýa-da kemçilikleri düzetmek üçin zerur çäreleri görüp biler.

Uzak möhletli ýaşamaga rugsat şertleri nähili?

 

Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat almak üçin käbir şertler berjaý edilmelidir. Bu şertlere laýyk gelýän islendik daşary ýurtly uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat alyp biler.

 • Residenceaşaýyş rugsady eýesi hökmünde azyndan sekiz ýyl Türkiýede üznüksiz ýaşapdy
 • Soňky üç ýylda sosial kömegi almadym
 • Özüňizi ýa-da maşgalaňyzy eklemek üçin ýeterlik yzygiderli girdeji alyň
 • Dogry saglyk ätiýaçlandyryşy bolmaly
 • Jemgyýet tertibine ýa-da jemgyýetçilik howpsuzlygyna howp salmaň

 

Uzak möhletli ýaşamak rugsady bilen haýsy hukuklar berilýär?

 

Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat almak üçin zerur şertler berjaý edilende, bu ýaşamak üçin rugsatnama adama berilýär. Uzak möhletli ýaşamak rugsady eýesine käbir möhüm hukuklary berýär. Bu hukuklar Daşary ýurtlular baradaky Kanunyň 445-nji maddasy we 6458 belgili halkara gorag bilen goralýar. aşakdaky ýaly düzgünleşdirilýär:

 • Uzak möhletli ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan daşary ýurtlular harby gullukdan boşadylýar.
 • Saýlawlara gatnaşyp bilmeýärler, saýlawlara ses berip bilmeýärler, ses bermäge we saýlanmaga hukugy ýok.
 • Türk raýatlygy hökmany bolan jemgyýetçilik wezipelerinde işläp bilmeýärler.
 • Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnamasy bolan daşary ýurtlularyň salgyt tölemeýän ulaglary import etmäge hukugy ýok.

Aboveokardaky meselelerden başga-da, uzak möhletli ýaşamaga rugsatnamasy bolan daşary ýurtlular, sosial üpjünçilik hukuklaryny goramak we degişli hukuklara laýyklykda bu hukuklary ulanmak şerti bilen türk raýatlarynyň hukuklaryndan peýdalanýarlar.

 

Uzak möhletli ýaşamaga rugsat almak üçin nädip ýüz tutmaly?

 

Türkiýede uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutmak, adatça Migrasiýa Dolandyryş Müdirligi (GIGM) tarapyndan amala aşyrylýar. Programma amallary adatça aşakdaky ädimleri öz içine alyp biler:

 1. Anketany doldurmak: Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama üçin anketany doldurmaly. Bu forma adatça GIGM tarapyndan üpjün edilýär.
 2. Gerekli resminamalary ýygnamak: Uzak möhletli ýaşamak üçin zerur resminamalarda pasportyň ýa-da şahsyýetnamanyň göçürme nusgasy, maliýe çeşmelerini görkezýän resminamalar, saglyk ätiýaçlandyryşy we iş ýa-da bilim üçin zerur resminamalar bar.
 3. Arza bermek: GIGM-e uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama berilmeli. Anketany adatça onlaýn edip bolýar.
 4. Programmanyň bahalandyrylmagy: Programmalar GIGM tarapyndan baha berilýär. Programmanyň dogrudygy anyklanandan soň rugsat berilýär.
 5. Rugsat almak: Arza kabul edilen halatynda resminamalar bilen uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama berilýär.

 

Haýsy ýagdaýlarda uzak möhletli ýaşamaga rugsatnama ýatyrylyp bilner?

 

Türkiýede uzak möhletli ýaşamak üçin rugsat aşakdaky ýagdaýlarda ýatyrylyp bilner:

 • Rugsatnamanyň hereket ediş möhleti gutaranda: Uzak möhletli ýaşamak üçin ygtyýarnama berlen möhletiň ahyrynda awtomatiki usulda ýatyrylýar.
 • Rugsatnamanyň maksadyna laýyk gelmeýändigi kesgitlenende: Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama berleninden başga maksatlar üçin ulanylandygy kesgitlenilse ýatyrylyp bilner. Mysal üçin, iş rugsady işlemegiň ýerine syýahatçylyk maksatlary üçin ulanylsa, ol ýatyrylar.
 • Talap edilýän resminamalar tabşyrylmadyk halatynda: Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnama üçin talap edilýän resminamalar doly däl ýa-da ýalňyşdygy ýüze çykarylsa ýatyrylyp bilner.
 • Maliýe serişdeleri ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda: Belli bir döwürde Türkiýede galmak üçin zerur bolan maliýe çeşmeleriniň ýeterlik däldigi kesgitlenende uzak möhletli ýaşamak üçin ygtyýarnama ýatyrylyp bilner.
 • Türkiýede kanuny bozandygy ýüze çykarylanda: Türkiýede kanuny bozýan bolsa, uzak möhletli ýaşamak üçin ygtyýarnama ýatyrylyp bilner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022