RaýatlykDaşary ýurtlularyň aklawçysy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/avukat--1280x854.jpg

Gelmişekler kanuny bir ýurtdaky immigrantlaryň özüni alyp barşyny kadalaşdyrýan kanun şahasydyr. Bu kanuny düzgünler, köplenç daşary ýurtlularyň öýüne girmek, olaryň galmagy, işlemegi we okuwy ýaly meseleler bilen kesgitlenýär. Şol bir wagtyň özünde, daşary ýurtlularyň öýlerine girmek we çykmak bilen baglanyşykly gümrük, wiza, pasport ýaly proseduralary hem gözden geçirýär.

Daşary ýurtlylar üçin hukukçy kim?

 

Daşary ýurtlularyň aklawçysy, Daşary ýurtlularyň ýurtda ýaşamak, işlemek, okamak ýa-da raýatlyk hukugy ýaly meselelerde kanuny goldaw bermäge ygtyýarly aklawçy. Daşary ýurtlularyň aklawçylary daşary ýurtlularyň giriş we çykyş rugsady, raýatlyk arzalary, amallar ýa-da jenaýat işi ýaly meseleler boýunça ygtyýarly edaralar bilen işleşýärler. Şeýle hem, daşary ýurtlularyň ýurtda bolýan döwürlerinde ýüze çykýan kanuny meseleleri çözmek üçin maslahat ýa-da düşündiriş hyzmatlaryny berýär. Wezipeleriniň arasynda daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralary, raýatlyk arzalary, iş rugsady, talyp wizalary, hasaplaşyk rugsady, gaçybatalga arzalary, uzaltmak ýa-da uzaltmak proseduralary bar.

 

Daşary ýurtlylar üçin aklawçynyň ähmiýeti

 

Daşary ýurtlularyň aklawçysy, yDaşary ýurtlularyň ýurtda ýaşamak, işlemek, okamak ýa-da raýatlyk hukugy ýaly meselelerde kanuny goldaw bermäge ygtyýarly aklawçy.

Daşary ýurtlularyň aklawçylary ygtyýarly edaralar bilen daşary ýurtlularyň giriş, çykyş we rugsatnamalary, raýatlyk arzalary, amallar ýa-da jenaýat işi ýaly meselelerde işleýär. Şeýle hem, daşary ýurtlularyň ýurtda ýaşap ýörkä başdan geçirýän kanuny meselelerini çözmek üçin maslahat ýa-da düşündiriş hyzmatlaryny berýär.

Daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylarynyň ähmiýeti uludyr, sebäbi daşary ýurtlularyň kanunlary we ýurduň kanunlary örän giňişleýin we jikme-jikdir. Daşary ýurtlularyň giriş, çykyş, raýatlyk, iş rugsady, ýaşamak üçin rugsatnama, gaçybatalga arzalary, uzaltmak ýa-da uzaltmak ýaly hukuk amallary daşary ýurtlular üçin çylşyrymly we kyn bolup biler. Şol sebäpli daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary bu amallary ýeňilleşdirmek üçin daşary ýurtlulara zerur hukuk goldawyny berýär.

 

Daşary ýurtlular kanuny boýunça haýsy hyzmatlar berilýär?

 

Daşary ýurtlularyň kanunlaryna laýyklykda edilýän hyzmatlar aşakdakylary öz içine alyp biler:

 1. Giriş / çykyş amallary:

Daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralary üçin zerur resminamalary ýygnamak we tabşyrmak.

 1. Raýatlyk arzalary:

Daşary ýurtlular üçin raýatlyk almak üçin zerur resminamalary ýygnamak we tabşyrmak.

 1. Iş rugsady:

Daşary ýurtlularyň ýurtda işlemegi üçin zerur rugsatlary almak we täzelemek.

 1. Talyp wizasy:

Daşary ýurtlularyň ýurtda okamagy üçin wiza proseduralary.

 1. Hasaplaşyk rugsatlary:

Daşary ýurtlularyň uzak wagtlap ýurtda ýerleşmegine mümkinçilik bermek üçin zerur rugsatlary almak we täzelemek.

 1. Gaçybatalga arzalary:

Daşary ýurtlular üçin gaçybatalga almak üçin zerur arzalary bermek.

 1. Giňeldişler ýa-da täzelenmeler:

Daşary ýurtlularyň ýurtda galmagy üçin zerur rugsatlary uzaltmak ýa-da uzaltmak.

 1. Hukuk goragy:

Daşary ýurtlularyň ýurtda bolýan döwürlerinde başdan geçirýän kanuny meselelerini çözmek üçin goranmak hyzmatlaryny bermek

 1. Maslahat hyzmatlary:

Daşary ýurtlularyň ýurtda bolýan döwürlerinde başdan geçirýän kanuny meselelerini çözmek üçin maslahat hyzmatlaryny bermek

 1. Konsullyk hyzmatlary:

Daşary ýurtlular ýurtdaky konsullyk hyzmatlaryna mätäç bolanda kanuny goldaw bermek

 

Daşary ýurtlular haýsy hukuklary alyp bilerler?

 

Daşary ýurtlularyň alyp biljek hukuklary, daşary ýurtlularyň kanunlaryna we ýurduň kanunlaryna görä üýtgäp biler. Şeýle-de bolsa, umuman alanyňda, daşary ýurtlularyň alyp biljek hukuklary aşakdakylary öz içine alyp biler:

 • Giriş / çykyş hukugy: Daşary ýurtlularyň ýurda girmek we çykmak hukugy.
 • Işlemek hukugy: Daşary ýurtlularyň ýurtda işlemek hukugy.
 • Bilim hukugy: Daşary ýurtlularyň ýurtda bilim almak hukugy.
 • Raýatlyk hukugy: inurtdaky daşary ýurtlularyň raýatlyk hukugy.
 • Residenceaşamak hukugy: Daşary ýurtlularyň ýurtda uzak wagtlap ýaşamak hukugy.
 • Gaçybatalga hukugy: Daşary ýurtlularyň ýurtda gaçybatalga soramak hukugy.
 • Adalat hukugy: Daşary ýurtlularyň kanuny meselelerini ýurtda adalatly çözmek hukugy.
 • Adam hukuklary: Daşary ýurtlularyň ýurtda adam hukuklaryna hormat goýmak hukugy.
 • Esasy hyzmatlar: Daşary ýurtlularyň ýurtda esasy hyzmatlardan peýdalanmak hukugy.
 • Kazyýet işinde deň hukuklylyk: Daşary ýurtlularyň ýurtda kanun we kazyýet işinde deň hukuk almak hukugy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022