RaýatlykDaşary ýurtlular üçin maslahat hyzmatlary

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/pasaport-1280x1171.jpg

Daşary ýurtlular hukugy babatynda maslahat beriş gullugy, ýurtda ýaşamak, işlemek, bilim almak ýa-da raýatlyk hukuklary ýaly meselelerde daşary ýurtlulara kanuny goldaw bermek üçin berilýän hyzmatdyr. Maslahat beriş gullugy, daşary ýurtlularyň ygtyýarly edaralar bilen giriş we çykyş rugsady, raýatlyk arzalary, amallar ýa-da jenaýat işi ýaly meselelerde işini ýeňilleşdirmek üçin berilýär.

Daşary ýurtlularyň ýurtda bolýan döwründe başdan geçirýän kanuny meselelerini çözmek üçin maslahat hyzmaty berilýär. Mysal üçin, daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralary, raýatlyk arzalary, iş rugsady, hasaplaşyk rugsady, gaçybatalga arzasy, uzaltmak ýa-da uzaltmak proseduralary daşary ýurtlular üçin çylşyrymly we kyn bolup biler. Şol sebäpli daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary bu amallary ýeňilleşdirmek üçin daşary ýurtlulara zerur hukuk goldawyny berýär.

Maslahat beriş gullugy ýurtdaky daşary ýurtlular üçin durmuşy aňsatlaşdyrmak üçin hödürlenýän hyzmatdyr.Daşary ýurtlularyň aklawçysyDaşary ýurtlularyň ýurtda bolýan döwründe başdan geçirýän kanuny meselelerini çözmek üçin maslahat hyzmatlaryny berýär we daşary ýurtlularyň durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin zerur hukuk goldawyny berýär.

 

Daşary ýurtlulara edilýän hyzmatlar

Daşary ýurtlularyň kanunlarynyň çäginde daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralary üçin zerur hyzmatlar berilýär. Bu hyzmatlar aşakdakylary öz içine alyp biler:

 1. Wiza amallary:

Daşary ýurtlularyň ýurda girmegi üçin zerur wiza amallary amala aşyrylýar.

 1. Gümrük taýdan resmileşdirmek:

Theurda girýän daşary ýurtlular üçin gümrük amallary amala aşyrylýar.

 1. Pasport amallary:

Daşary ýurtlularyň ýurda girmegi üçin zerur pasport amallary ýerine ýetirilýär.

 1. Çykyş amallary:

Daşary ýurtlularyň çykyş proseduralary amala aşyrylýar.

 1. Rugsatlara bagly giriş-çykyş amallary:

Daşary ýurtlularyň ýurda girmegi we çykmagy belli bir rugsatlara baglylykda amala aşyrylýar.

 1. Iş ýa-da talyp wizasy:

Daşary ýurtlularyň ýurtda ýa-da talyp hökmünde işlemegi üçin wiza amallary amala aşyrylýar.

 1. Hasaplaşyk ýa-da gaçybatalga amallary:

Daşary ýurtlularyň ýurtda mesgen tutmak ýa-da gaçybatalga almak hukugyny gazanmagy üçin zerur amallar geçirilýär.

Bu hyzmatlar daşary ýurtlularyň giriş we çykyş proseduralaryny aňsatlaşdyrmak üçin berilýär we daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary tarapyndan üpjün edilýär. Şeýle hem ygtyýarly edaralar bilen işleýär.

 

Daşary ýurtlulara maslahat hyzmatlary näme üçin aklawçylar tarapyndan berilýär?

 

Daşary ýurtlularyň hukuk pudagyndaky maslahat hyzmatlary, daşary ýurtlularyň ýurtda ýaşamak, işlemek, bilim almak ýa-da raýatlyk hukugy ýaly meselelerde kanuny goldaw bermek üçin berilýän hyzmatdyr. Maslahat beriş gullugy, daşary ýurtlularyň ygtyýarly edaralar bilen giriş, çykyş we rugsatnamalar, raýatlyk arzalary, amallar ýa-da jenaýat işi ýaly meselelerde işini ýeňilleşdirmek üçin berilýär.

Daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary bu hyzmatlary edýärler, sebäbi daşary ýurtlularyň kanunlary çylşyrymly we jikme-jik. Daşary ýurtlular üçin giriş we çykyş proseduralary, raýatlyk arzalary, iş rugsady, ýaşamak üçin rugsatnama, gaçybatalga arzasy, uzaltmak ýa-da uzaltmak proseduralary ýaly kanuny amallar daşary ýurtlular üçin gaty çylşyrymly we kyn bolup biler. Şol sebäpli daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary bu amallary ýeňilleşdirmek üçin daşary ýurtlulara zerur hukuk goldawyny berýär.

Mundan başga-da, daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary ýurduň daşary ýurtlular kanunynyň kadalaryny we kanunlaryny gaty gowy bilýärler we daşary ýurtlularyň kanuny meselelerini çözmek üçin zerur bilimlere we tejribelere eýe. Şol sebäpli daşary ýurtlularyň aklawçylary daşary ýurtlularyň ýurtda başdan geçirýän meselelerini çözmekde üstünlik gazanýarlar.

 

Daşary ýurtlulara maslahat hyzmatlaryny berende göz öňünde tutulmaly zatlar

 

Daşary ýurtlular hukugy babatynda maslahat hyzmatlaryny bermek bilen, aşakdakylara üns bermeli:

 • Daşary ýurtlularyň ýurduň kanunlaryny we kanunlaryny gowy bilmek:Daşary ýurtlularyň hukukçylary daşary ýurtlularyň ýurduň kanunlaryny we kanunlaryny gowy bilmelidirler we daşary ýurtlularyň kanuny meselelerini çözmek üçin zerur bilimlere we tejribelere eýe bolmalydyrlar.
 • Yabancıların ihtiyaçlarını anlamak:Yabancılar hukuku avukatları, yabancıların ülkeye giriş, çıkış, vatandaşlık, çalışma izinleri, yerleşim izinleri, sığınma başvuruları gibi konularda ihtiyaçlarını anlamalıdır.Nätanyşlaryň zerurlyklaryna düşünmek:
 • Adalatly we bitarap bolmak:Daşary ýurtly hukukçylar daşary ýurtlularyň hukuk meselelerini adalatly we bitarap çözmeli.
 • Döwrebap maglumatlara eýe bolmak:Daşary ýurtlularyň kanuny pudagyndaky kanun üýtgäp biler, şonuň üçin daşary ýurtlularyň aklawçylary häzirki zaman bilimlerine eýe bolmalydyrlar.
 • Duýgudaş we düşünişmek: Daşary ýurtlularyň aklawçylary daşary ýurtlularyň kanuny meselelerini çözmek üçin duýgudaş we düşünişmeli.
 • Şahsy durmuşy gora:Daşary ýurtlularyň hukuk aklawçylary daşary ýurtlularyň şahsy maglumatlaryny gizlin saklamaly we gizlinlik ýörelgelerini goramaly.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022