RaýatlykDaşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede kompaniýa döretmek

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/bina-1280x960.webp

Daşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede bir kompaniýa döretmek, adatça, Türk Söwda Kodeksi we Türkiýede daşary ýurt maýa goýumlaryna degişli kanunlar we düzgünleriň çäginde amala aşyrylýar.

Daşary ýurtlularyň Türkiýede kompaniýa açmagy üçin ilki bilen Türkiýede ýaşaýyş jaýyny ýa-da wekilhanasyny açmaly. Soňra Türk Söwda Kodeksine laýyklykda kompaniýa döretmek proseduralaryny berjaý etmeli. Bu amallar, kompaniýanyň adyny hasaba almak, maýa goýumlary, geňeş agzalaryny bellemek we kompaniýanyň birleşme şahadatnamasyny almak ýaly ädimleri öz içine alýar.

Daşary ýurtlularyň Türkiýede kompaniýa açanda ýüze çykyp biljek käbir çäklendirmeleri daşary ýurt maýadarlarynyň Türkiýede maýa goýumlary, daşary ýurtlularyň Türkiýede döredip biljek kompaniýalarynyň görnüşleri we daşary ýurtlularyň Türkiýede hasaplaşyk açmagy baradaky düzgünleri öz içine alýar.

Arza berjek ýeri Söwda palatasy ýa-da Senagat palatasy ýa-da degişli edaralar bolup biler.

 

Daşary ýurtlular Türkiýede haýsy kompaniýalary döredip bilerler?

 

Türkiýedäki daşary ýurtlular Türkiýäniň Söwda kodeksiniň we Türkiýede daşary ýurt maýa goýumlary üçin ulanylýan kanunlaryň we düzgünleriň çäginde aşakdaky kompaniýalary döredip bilerler:

 1. Paýdarlar jemgyýeti (A.Ş.): Kompaniýanyň bu görnüşi, iň köp döredilen kompaniýa görnüşidir. A.Ş-daky maýa paýnamalaryny ökde maýadarlar satyn alyp bilerler we maýa goýumlary umuman ýokarydyr.
 2. Çäklendirilen kompaniýa (Ltd. Şti): Kompaniýanyň bu görnüşi, maýa goýumlary az we resmi dälligi talap edýän kompaniýanyň bir görnüşidir.
 3. Kollektiw kompaniýa: Kompaniýanyň bu görnüşi hyzmatdaşlar tarapyndan bilelikde alnyp barylýan iş we hyzmatdaşlar diňe işiň girdejisine / ýitgisine gatnaşýarlar.
 4. Buýruk kompaniýasy: Bu görnüşli kompaniýa, çäkli hyzmatdaşlar tarapyndan dolandyrylýan iş. Çäklendirilen hyzmatdaşlar diňe işiň hasabyna gatnaşýarlar.
 5. Özbaşdak işleýän kompaniýa: Kompaniýanyň bu görnüşi, özbaşdak işleýän adamlar tarapyndan döredilen iş.
 6. Aýry-aýry iş: Bu görnüşdäki kompaniýa, bir adam tarapyndan dolandyrylýan iş.

Mundan başga-daDaşary ýurtlularyň Türkiýede jaý we ýer satyn almagy üçin şertler Mazmunymyza göz aýlap bilersiňiz.

Daşary ýurtlularyň kompaniýa döretmek tapgyrlary

 

Daşary ýurtlularyň Türkiýede kompaniýa guranda görmeli ädimleri aşakdakylar:

 1. Hasaplaşyk ýa-da wekilhana açmak: Daşary ýurtlular ilki bilen Türkiýede ilatly nokat ýa-da wekilhana açmaly. Bu amallar üçin zerur resminamalar we resminamalar Söwda palatasyna ýa-da Senagat palatasyna tabşyrylmalydyr.
 2. Kompaniýanyň adyny hasaba almak: Kompaniýany döretmek üçin bir at saýlanmaly we ady Söwda palatasy ýa-da Senagat palatasy tarapyndan hasaba alynmaly.
 3. Maýa goýumlary: Kompaniýa döretmek üçin kesgitlenen kapitalyň mukdary maýa goýulmalydyr.
 4. Dolandyryjylar geňeşi: Kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň agzalary kesgitlenmeli.
 5. Dörediş şahadatnamasy: Bu amallaryň hemmesi tamamlanandan soň kompaniýanyň döredilmegi barada şahadatnama alynmaly.
 6. Salgyt belgisi we SGK hasaba alynmagy: Salgyt belgisi we döredilen kompaniýanyň SGK belligi bolmaly.
 7. Iş ygtyýarnamasy: Kompaniýanyň işe başlamagy üçin iş ygtyýarnamasy alynmaly.
 8. Beýleki zerur resminamalar: Kompaniýanyň işine başlamagy üçin beýleki zerur resminamalar we resminamalar alynmalydyr.

 

Daşary ýurt maýasy bolan kompaniýa döretmek üçin zerur resminamalar

 

Daşary ýurt kompaniýasyny döretmekde tabşyryljak resminamalaryň arasynda aşakdakylar bolup biler:

 • kompaniýa şertnamasy
 • Pasportlar ýa-da raýatlyk resminamalary: Daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň pasportlary ýa-da raýatlyk resminamalary hökmanydyr.
 • Goluň tegelegi: Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň notarius tarapyndan tassyklanan tegelegi hökmanydyr.
 • Gurulmagyny tassyklaýan ygtyýarly edaralaryň resminamalary
 • Daşary ýurtly hyzmatdaşlar Türkiýede däldigi sebäpli öz wekillerini ibermeli bolsa, kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanan ygtyýarnama resminamasy talap edilýär.
 • Şahsyýetnamalary: Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň şahsyýetnamalary hökmanydyr.
 • Salgy deklarasiýasy: Daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň salgy deklarasiýalary hökmanydyr.
 • Maýa deklarasiýalary: Kompaniýanyň döredilmegi üçin maýa goýuljak resminamalar talap edilýär.
 • Söwda sanawyny hasaba almak: Daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň başga bir kompaniýasy bar bolsa, şol kompaniýanyň söwda belligi hökmanydyr.
 • Söwda palatasy ýa-da Senagat palatasy hasaba alyş şahadatnamasy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022