RaýatlykGök kartoçka näme? Nädip ýüz Tutmaly?

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/mavi-kart.png

Mawy kartoçka, dogluşy bilen türk raýaty bolan, emma çykyş rugsady bilen raýatlygyndan ýüz öwüren adamlar üçin Türkiýede ýerleşmek üçin rugsatdyr. Mawy kartoçka daşary ýurtlunyň Türkiýede işlemegine, öwrenmegine ýa-da işini açmagyna mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, “Blue Card” eýeleri Türkiýede saglyk ätiýaçlandyryşyndan we beýleki sosial hukuklardan peýdalanyp bilerler.

Türk raýatlygyny terk etmegiň netijeleri

 

Türk raýatlygyndan ýüz öwürmek, Türkiýe Respublikasynyň konstitusiýasyna we Türk raýat kodeksine laýyklykda hereket edýän kanuny kadalaryň çäginde amala aşyrylyp bilner. Türk raýatlygyndan ýüz öwürmek haýyş edilse, türk raýatlygyndan ýüz öwürmek üçin Türkiýäniň ýaşaýjysy bolmaly.

Türk raýatlygyndan çekilmegiň netijeleriniň arasynda, eger Türkiýede ýaşamaýan bolsaňyz, Türkiýe raýatlygyndan ýüz öwürmek dogry bolmaz, Türkiýe raýatlygyndan ýüz öwüreniňizden soň Türkiýede ýaşamak ýa-da söwda etmek size kyn bolar. Türkiýede saglyk ätiýaçlandyryşyndan peýdalanyp bilmek, Türk raýatlygyny aýyrmak, daşary ýurtda ýaşamagyňyzy aňsatlaşdyrmaz we türk raýatlygyndan ýüz öwüreniňizden soň daşary ýurt kärhanalarynyň Türkiýede işlemek ýa-da işlemek üçin netijeleri bolup biler.

Gök kartoçkalara berlen hukuklar

 

Mawy kartoçkalaryň Türkiýede işlemäge, öwrenmäge we işewürlik etmäge hukugy bar. Mundan başga-da, Türkiýede saglyk ätiýaçlandyryşyndan peýdalanyp bilerler. Mawy kartoçkalar, Türkiýede ýaşamak ýa-da işlemek üçin rugsat alan daşary ýurtlular hasaplanýar we şonuň üçin Türkiýede kanuny hasaplanýar.

Mawy kartoçkalary Türkiýede sosial üpjünçilik üpjün edip biler. Şeýle hem, kanuny taýdan Türkiýede ýaşaýan hasaplanýar. Mawy kartoçkalaryň Türkiýede okamaga hukugy bar. Mawy kartoçkalaryň eýeleri Türkiýede iş açmaga ýa-da döretmäge haklydyr.

Gök kartoçka nädip ýüz tutmaly?

 

Mawy kartoçkany Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlular alyp bilerler. Arza bermek üçin zerur resminamalaryň arasynda:

 • Pasportyň ýa-da wizanyň göçürmesi
 • 2 surat
 • Talaby görkezýän haýyş
 • Soňky iki aýyň içinde alnan salgy resminamasy (mysal üçin, hasap-faktura, kärende şertnamasy we ş.m.) we Türkiýede salgy.
 • Iş rugsady
 • Soňky iki ýylda salgyt deklarasiýalary
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy
 • Arza bermek üçin zerur beýleki resminamalar

Bu resminamalaryň asyl nusgasy we göçürme nusgasy bilen bilelikde degişli şäherçäniň ilat müdirligine ýa-da degişli häkimlige ýüz tutmaly. Programmanyň baha beriş döwri, adatça, birnäçe hepde dowam edip biler.

Bellik: Bu maglumatlar wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler ýa-da goşmaça şertler goşulyp biler, şonuň üçin Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlularyň iň täze maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyny maslahat berýäris.

Gök kartoçka nädip almaly?

 

Gök kartoçka almak üçin käbir şertler berjaý edilmeli we dürli kanuny amallar ýerine ýetirilmeli. Mawy kartoçka, zerur arzalary bereninden we häzirki raýatlygyndan çykmak üçin rugsat alandan soň, dogluşy bilen türk raýaty bolan adamlara berler. Mawy kartoçka üçin talaplar aşakdakylar:

 • Gök kartoçka üçin ýüz tutýan adam Türkiýede dogulmaly ýa-da ejesi ýa-da kakasy türk raýatlary bolmaly.
 • Zerur ýüz tutandan we Içeri işler ministrliginden rugsat alandan soň, türk raýatlygyndan ýüz öwürmeli. Bu möhümdir, sebäbi haýsydyr bir sebäbe görä raýatlykdan ýüz öwüren adamyň Mawy kartoçka almak üçin ýüz tutmagy mümkin däl. Mysal üçin, raýatlygyndan mahrum edilen adama mysal bolup biler.

Mawy kartyň artykmaçlyklary näme?

 

Mawy kartoçkalaryň Türkiýede işlemäge, öwrenmäge we işewürlik etmäge hukugy bar. Mundan başga-da, olaryň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

 • Türkiýede saglyk ätiýaçlandyryşyndan peýdalanyp bilerler
 • Gozgalmaýan emläk satyn alyp we satyp bilerler
 • Türkiýede awtoulag edinip bilerler
 • Türkiýede bank hasaby açyp biler
 • Türkiýä maýa goýup bilerler
 • Olary Türkiýede sosial üpjünçilik gurşap biler.
 • Türkiýede okamaga hukugy bar.
 • Türkiýede kanuny taýdan kabul edildi we bu Türk raýatlygyna geçişde artykmaçlyk berýär.

Bellik: Bu maglumatlar wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler ýa-da goşmaça şertler goşulyp biler.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022