RaýatlykMaşgala ýaşamak üçin rugsat

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkiye-aile-ikamet-izni.png

Maşgalada ýaşamak üçin rugsat, bir ýurduň raýatyna, aýaly ýa-da çagalary ýaly maşgalasy bilen ýaşamak üçin ýurda girmek we galmak üçin rugsatdyr. Bu rugsat maşgala agzalarynyň arasyndaky baglanyşygy berkitmek we maşgala agzalarynyň bilelikde ýaşamagyna mümkinçilik bermek üçin berilýär. Maşgalada ýaşamak üçin rugsatnamalar adatça raýatyň aýaly ýa-da çagalary üçin berilýär, ýöne käbir ýurtlaryň beýleki maşgala agzalary üçin hem berlip bilner. Bu rugsat, adatça belli bir wagt üçin berilýär we soň täzelenip bilner. Maşgala ýaşamak üçin rugsat almak üçin zerur resminamalar we şertler ýurtlara görä üýtgäp biler. Maşgalada ýaşamak üçin rugsat almak üçin zerur resminamalarda raýatlyk şahadatnamasy, pasport, nika şahadatnamasy ýa-da çagalar üçin dogluş şahadatnamasy ýaly resminamalar bolup biler.

Bu makalada maşgala ýaşamak üçin näçe ýyl rugsat berilendigini, maşgala ýaşamak üçin rugsatnama üçin zerur resminamalary we maşgala ýaşamak üçin rugsatnamanyň ret edilmeginiň sebäplerini öwreneris. Okamagy dowam etdirip bilersiňiz.

Maşgala ýaşamak üçin kime rugsat berilip bilner?

 

Türkiýe Respublikasynyň raýatlary ýa-da Türkiýede ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan bosgunlar:

 1. daşary ýurtly är-aýal
 2. 18 ýaşa çenli är-aýal ýa-da çagalary
 3. Spouser-aýalyň ýa-da garaşly daşary ýurtly çagasy

Maşgala ýaşamak üçin rugsatnama berilip bilner.

 

Maşgala ýaşamaga näçe ýyl rugsat berilýär?

 

Maşgalada ýaşamak üçin ygtyýarnama ýurt boýunça üýtgäp biler. Adatça maşgalada ýaşamak üçin rugsat belli bir wagt üçin berilýär we soň täzelenip bilner. Käbir ýurtlarda raýatyň ýanýoldaşyna ýa-da çagalaryna girmek üçin maşgalada ýaşamak üçin rugsatnamalar berilýär, ýöne beýleki ýurtlarda has uzyn rugsatlar berilip bilner. Mysal üçin, bir ýurtda maşgala ýaşamak üçin rugsatnama adatça 1 ýyl, beýleki ýurtda bolsa 2 ýyl ýa-da ondanam köp ýyl berilip bilner.

Türkiýede maşgala ýaşamak üçin rugsatnama iň köp 3 ýyl berilýär. Mundan başga-da, ýurtlardan tapawutlylykda maşgalada ýaşamak üçin rugsatnama berlende göz öňünde tutulýan faktorlar hem üýtgäp biler. Mysal üçin, maşgalada ýaşamak üçin rugsat almak üçin zerur resminamalar we şertler, är-aýalyň ýa-da ýurtda raýat bolan çagalaryň iş ýagdaýy, bilim ýagdaýy we ýurtda galjak ýeri ýaly faktorlar üýtgäp biler.

 

Türkiye maşgalasynda ýaşamak üçin rugsat almak üçin talap edilýän resminamalar haýsylar?

 

Türkiýede maşgala ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutmak üçin zerur şertler ýurtlara görä üýtgäp biler. Umuman aýdylanda, maşgalada ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutmak üçin talaplar aşakdakylary öz içine alyp biler:

 • Raýatlyk şahadatnamasy: Arza berilmeli ýurduň raýaty bolmak.
 • Pasport: Arza bereniňizde hakyky pasporty görkezmeli.
 • Nika şahadatnamasy: spouseoldaşyňyza durmuşa çykandygyňyzy tassyklamak üçin nika şahadatnamasyny görkezmeli.
 • Çagalar üçin dogluş şahadatnamasy: Çagalaryňyzyň dogluş şahadatnamalaryny görkezmeli.
 • Iş rugsady: spouseoldaşyňyz ýurtda işleýän bolsa ýa-da iş rugsady aljak bolsa, bu rugsatnamanyň resminamasyny görkezmeli.
 • Bilim şahadatnamasy: spouseoldaşyňyz ýa-da çagalaryňyz ýurtda okaýan bolsa, bilim şahadatnamasy
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy: intourda gireniňizde saglyk ätiýaçlandyryşy talap edilip bilner
 • Salgysynyň subutnamasy: inurtda galmak üçin salgynyň subutnamasy
 • Şahsyýeti hasaba almagyň nusgasy: spouseoldaşyňyzyň ýa-da raýatlaryňyz bolan çagalaryň şahsyýetini hasaba alyş nusgalary
 • Girdeji barada hasabat: spouseoldaşyňyzyň ýa-da çagalaryňyzyň girdeji hasabatyny tabşyrmak zerur bolup biler.

 

 

Maşgala ýaşamak rugsadyndan ýüz öwürmegiň sebäpleri?

 

 • Arza berijiniň maşgalada ýaşamak üçin rugsady üçin zerur hasaplanýan şertleri ýok ýa-da indi şertlere laýyk gelmeýär.
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsatnamanyň maksadynyň daşynda ulanyljakdygyny göz öňünde tutsak
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutan adam deportasiýa edildi ýa-da ýüz tutan ýurduna girmek gadagan edildi.

Şeýle ýagdaýlarda maşgalada ýaşamak üçin rugsat berilmeýär. Berlen rugsat ýatyrylyp bilner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022