RaýatlykSoňra Türk raýatlygyny almak

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turk-vatandasliginin-sonradan-kazanilmasi-1280x720.png

Soňra türk raýatlygyny almak baradaky makalamyzda kazyýetiň karary bilen türk raýatlygyny soňraky edinmek bilen baglanyşykly göz öňünde tutulan ýagdaýlar ara alnyp maslahatlaşylar. Türk raýatlygy Türk raýatlygy kanuny, Halkara hususy we prosessual hukuklar baradaky kanun, Türk raýat kodeksi we türk kanunçylygynyň çägindäki beýleki kanunlar we halkara şertnamalar dogluş ýa-da soňraky döwürde gazanylyp bilner. Soňraky raýatlygy almak we doktrinada ygtyýarly edaranyň karary bilen türk raýatlygyny almak bilen baglanyşykly şertler we netijeler şu makalada gözden geçirildi.

Soňra türk raýatlygyny almak näme?

Soňra türk raýatlygyny almak Türk raýatlygy kanuny 9-njy madda(1) Soňra alnan Türk raýatlygy ygtyýarly edaranyň karary ýa-da ogullyga ýa-da saýlanmak hukugyndan peýdalanýar. “ Formada ýerleşdirildi.

Ygtyýarly edaranyň karary bilen Türk raýatlygyny almak

Ygtyýarly edaranyň karary bilen Türk raýatlygyny almak, degişli adamyň islegi we ygtyýarly edaranyň karary bilen soňraky gazanylmagyny aňladýar. Jikme-jiklik sebäpli Şu ýerden Baglanyşykly makalamyza baryp bilersiňiz.

Ogullyga almak arkaly türk raýatlygyny almak

Ogullyga almak arkaly türk raýatlygyny alýan edara Türk raýatlygy kanuny 17-nji madda ” (1) Türk raýaty tarapyndan ogullyga alnan kämillik ýaşyna ýetmedik, milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi babatynda päsgelçilik döredip biljek ýagdaý bolmasa, karar kabul edilen gününden başlap türk raýatlygyny alyp biler. Formada ýerleşdirildi.

Saýlamak hukugy arkaly türk raýatlygyny almak

Saýlamak hukugy arkaly türk raýatlygyny alýan edara Türk raýatlygy kanuny 21-nji madda (1) 27-nji madda laýyklykda, ene-atasy sebäpli türk raýatlygyny ýitiren çagalar, ululykdan üç ýyl içinde saýlamak hukugyny ulanyp, türk raýatlygyny alyp bilerler. “ Formada ýerleşdirildi.

TRNC raýatlary tarapyndan türk raýatlygyny almak

TRNC raýatlarynyň türk raýatlygyny almagy üçin edara Türk raýatlygy kanuny 42-nji madda “(1) Türk raýatlygyny almak üçin ýüz tutan Demirgazyk Kipr Türk Respublikasynyň raýatlary, türk raýaty bolmak isleýändiklerini ýazmaça yglan etseler, türk raýatlygyny alýarlar.

(2) 11-nji maddada görkezilen düzgünler soňra Demirgazyk Kipr Türkiýe Respublikasynyň raýatlygyny alanlara degişlidir. “ Formada ýerleşdirildi.

Ygtyýarly edaranyň karary bilen türk raýatlygyny almak näme?

Ygtyýarly edaranyň karary bilen Türk raýatlygyny almak, degişli adamyň islegi we ygtyýarly edaranyň karary bilen amala aşyrylan indiki gazanyşyklary aňladýar. Türkiýäniň raýatlygyny kabul etmek, döwletiň öz raýatyny bellemek hukugyna esaslanýan döwletiň öz ýurduna bolan howandarlyk we özygtyýarlylyk hukugy bilen baglanyşyklydyr. Bu meselede administrasiýa kabul etmek we ýerine ýetirmek meselesinde öz ygtyýaryna eýe. kanunda göz öňünde tutulan şertler adamyň türk raýatlygyna kabul edilmegini üpjün etmeýär.

Ygtyýarly edaranyň karary bilen Türk raýatlygyny ulanmak üçin haýsy talaplar bar?

Arza bermegiň şertleri Türk raýatlygy kanuny 11-nji madda bilen düzgünleşdirilýär;

“(1) Türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlular üçin;

 1. a) kämillik ýaşyna ýeten we öz milli kanunlaryna görä tapawutlandyryp bilýän ýa-da raýatlygy bolmadyk bolsa, türk kanunlaryna laýyklykda,
 2. b) Türkiýede ýüz tutan senesinden yzly-yzyna bäş ýyl ýaşamak,
 3. ç) Özüni alyp barşyny tassyklap, Türkiýede ýerleşmek kararyna gelendigini,

ç) umumy saglyga howp salýan kesel bolmazlygy,

 1. d) gowy ahlakly bolmak, e) Türkçe ýeterlik derejede gürläp bilmek,
 2. ä) Türkiýede özüni we garaşlylaryny üpjün etjek girdeji ýa-da hünär almak,
 3. g) Milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi taýdan päsgelçilik döredýän ýagdaýa düşmezlik üçin şertler gözlenýär. “

Ondan soň türk raýatlygyny almakda aýratyn ýagdaýlar haýsylar?

Soňra türk raýatlygyny almakda aýratyn ýagdaýlar Türk raýatlygy kanuny 12-nji madda bilen düzgünleşdirilýär;

“(1) Aşakdaky daşary ýurtlular, milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi taýdan päsgelçilik döredip biljek ýagdaý bolmasa, respublikanyň prezidentiniň karary bilen Türk raýatlygyny alyp bilerler.

2 a) Türkiýä senagat desgalaryny getirýän ýa-da ylmy, tehnologiki, ykdysady, durmuş, sport, medeni we sungat ugurlarynda adatdan daşary hyzmatlardan geçen ýa-da garaşylýan we degişli ministrlikler tarapyndan dogry teklip edilen adamlar.

 1. b) 2013-nji ýylyň 4/4/2013 belgili we 6458 belgili daşary ýurtlular we halkara gorag kanunynyň 31-nji maddasynyň birinji bölüminiň (j) kiçi bölümine laýyklykda ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan daşary ýurtlular we firuzeli kartoçkasy bolan daşary ýurtlular we daşary ýurtly är-aýallary, kämillik ýaşyna ýetmedikler ýa-da özleriniň we ýanýoldaşlarynyň garaşly daşary ýurt çagalary.
 2. ç) şahsyýetleşdirilmegi zerur hasaplanýan adamlar.
 3. d) immigrant hasaplanýan adamlar.

(2) Döwletde bolanlaryň milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi babatynda päsgelçilik döretmek baradaky haýyşlary ministrlik tarapyndan ret edilýär. “

Aýratyn ýagdaýlarda türk raýatlygy alnan ýagdaýlarda, türk raýatlygyny umumy almak üçin şertler gözlenmez. Bu adamlaryň milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi nukdaýnazaryndan türk raýatlygyny almagyna päsgel berýän ýagdaýyň bolmazlygy ýeterlik we zerur hasaplandy.

Ondan soň türk raýatlygyny almak üçin näçe wagt gerek?

Kazyýetdäki maksat möhletleri Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenildi. Bu döwürler işiň mowzugyna we häsiýetine laýyklykda kesgitlenýär we bu döwürde Apellyasiýa we kazyýet kazyýetine baha berilmeýär. Amaly amaly göz öňünde tutmak;

 • Haýyşlaryň doly we dolulygyna
 • Döwürlere üns beriň
 • Degişli edaralaryň we guramalaryň makalalary
 • Şaýatlary diňlemek ýaly amallar, bar bolsa, işiň mazmunyna, işine we geleşigine görä üýtgeýär.

Umumy ortaça görkezijileri göz öňünde tutsak, raýatlyk işleri, geleşikler we kazyýet işleriniň ortaça 1 ýyldan 2 ýyla çenli tamamlanýandygyny aýdyp bolar. Kazyýetde şikaýat etaplary we birinji kazyýet kararyndan soň başlanan Courtokary Kazyýet hasaplanylanda 2-3 ýyla çenli uzaldylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir arzanyň ýa-da kazyýet işiniň gysga wagtda tamamlanmagy faýlyň ýakyndan yzarlanmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Gowy faýl yzarlamak, işiň we amallaryň gereksiz uzalmagynyň öňüni alýar.

Iň gowy raýatlyk aklawçysyny nädip tapmaly?

Raýatlyk hukugy boýunça ýöriteleşen aklawçy Jedelleri çözmekde müşderisine ähli zerur hukuk goldawyny berýär. Görkezilen jedeliň çäginde aklawçynyň borjy, wekilçilik edýän adamyň hukuklaryny ýitirmezligi we oňyn netijelerine laýyklykda hereket etmegi üçin zerur işleri faýlyň çäginde ýerine ýetirmekdir. ýagdaýlar. Şol sebäpli yzyna gaýtaryp bolmajak we öwezini dolup bolmajak zyýanyň öňüni almak we hünärmenleriň mirasy boýunça aklawçy bilen işlemek siziň peýdasyna bolar we ähli düzgünleriň ulanyljakdygyna şübhe döretmez.

Türkiýäniň raýatlygy baradaky arzada aklawçynyň ähmiýeti näme?

Aklawçyňyz, zerur resminamalary almak we arzaňyz üçin kanuny ýol kartasyny çyzmak nokadynda hukuk maslahat beriş we wagyz-nesihat hyzmatlaryny berer we maksada iň çalt we tygşytly ýol bilen ýetmäge mümkinçilik berer.

Raýatlyk aklawçysynyň tölegi näçe?

Aklawçynyň aklawçylyk tölegi size garşy gozgaljak kazyýet işlerine we kazyýet işlerine esaslanýar. Bilşiňiz ýaly, her ýyl Türkiye bar birleşigi “Aklawçy iň pes aýlyk nyrhy” tarapyndan taýýarlandy Aklawçynyň aklawçylyk tölegi, raýatlyk kanunlarynyň çäginde göz öňünde tutulan halatlarda bu nyrhda görkezilen ýygymdan pes mukdar hökmünde kesgitlenip bilinmez. Şonuň üçin raýatlyk aklawçysynyň aklawçy tölegi hemişe kesgitlenmeýär we belli däl. Şeýle-de bolsa, adwokatlar tölegini aklawçylar birleşigi tarapyndan kesgitlenen iň pes aýlyk nyrhyndan ýokary bellemek mümkin. (2024-nji ýyl tertibi üçin basyň.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022