RaýatlykNika arkaly türk raýatlygyny almak

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turk-vatandasliginin-evlenme-ile-kazanilmasi.jpg

Türk raýatlygy Türk raýatlygy kanuny, , Halkara hususy we prosessual hukuklar baradaky kanun, Türk raýat kodeksi we türk kanunçylygynyň çägindäki beýleki kanunlar we halkara şertnamalar dogluş ýa-da soňraky döwürde gazanylyp bilner. Raýatlyk, tebigy şahs bilen döwletiň arasynda syýasy we kanuny baglanyşyk gurmakdan ybarat. Her bir ýurt halkara konwensiýalaryna we öz içerki kanunçylygyna laýyklykda belli bir şertlerde raýatlygy almagy ýa-da ýitirilmegini üpjün edýär. Nika arkaly türk raýatlygyny almak, ygtyýarly edaranyň karary bilen alnan raýatlygyň bir görnüşidir. Baglanyşykly makalamyzda nikalaşmak arkaly bu türk raýatlygyny almak we oňa degişli şertler gözden geçiriler.

Türk raýatlygy näme?

Türkiýäniň raýatlygy Türkiye Respublikasynyň konstitusiýasynda.Raýatlygy bilen Türkiýe döwletine bagly bolanlaryň hemmesi türkdir..” hökmünde kesgitlenildi. Bu at sebäpli bir türk raýaty, Türkiýe Respublikasynyň konstitusiýasy we kanunlary tarapyndan ykrar edilen hukuklardan peýdalanmak bilen, garaşylýan borçnamalary hem ýerine ýetirer. Bir türk raýaty, halkara hukugyny bozmak bilen daşary ýurtlar tarapyndan sezewar edilýän gynamalara we amallara garşy bolsa, bu at esasynda Türkiýe Respublikasyndan diplomatik gorag talap edip biler.

Türk raýatlygyny almak näme?

Türkiýäniň raýatlygy 5901 adam Türk raýatlygy kanuny Türk raýatlygyny almak meselesi iki esasy topara bölünýär. Kanuna görä, türk raýatlygyny dogluş ýa-da soňrak alyp bolýar.

5-nji madda: “Türk raýatlygy dogluş ýa-da soňrak alynýar.

Türk raýatlygy, dogluş arkaly alnan nesil ýa-da doglan ýeri boýunça awtomatiki ýagdaýda ýüze çykýan raýatlykdyr. Doglan pursatyndan başlap hereket edýär. Kanun boýunça öz-özünden raýatlyk, bu islendik adamyň islegine ýa-da islegine bagly däl. Asyl raýatlyk diýilýär.

Alnan raýatlyk, ygtyýarly edaranyň karary, ogullyga ýa-da saýlamak hukugynyň ulanylmagy bilen alynýar. Ygtyýarly edaranyň karary bilen alnan Türk raýatlygy, karar kabul edilen gününden, karar kabul edilen gününden we saýlamak hukugyny ulanmakda bu hukugy ulanmak baradaky kararyň kabul edilen gününden güýje girýär. Raýatlygyň bu görnüşine, gazanylan raýatlyk hem diýilýär.

Nika arkaly türk raýatlygyny almak näme?

Nika arkaly türk raýatlygyny almak, ygtyýarly edaranyň karary bilen alnan raýatlygyň bir görnüşidir. Bir daşary ýurtlunyň türk raýaty bilen durmuş gurmagy oňa awtomatiki usulda türk raýatlygyny bermeýär. Erkek ýa-da aýal bolsun, bir türk raýatyna öýlenen daşary ýurtly tarapyndan türk raýatlygyny almak, Içeri işler ministrliginiň käbir şertleriň berjaý edilýändigine ýa-da ýokdugyna baglylykda Içeri işler ministrliginiň kararyna baglydyr.

Nika arkaly türk raýatlygyny almak üçin nähili şertler bar?

Daşary ýurtlunyň türk raýaty bilen nikalaşmagy sebäpli türk raýatlygyny almagy üçin dört şert talap edilýär;

  • Daşary ýurtly, azyndan 3 ýyl türk raýaty bilen nikalaşmaly. Bu nikanyň dowam etmegi, Içeri işler ministrliginiň daşary ýurtlunyň türk raýatlygy baradaky karary kabul edilen gününde hökmanydyr. Arza bereninden soň türk raýatynyň ýanýoldaşynyň ölümi sebäpli nika gutarsa, bu şert gözlenmeýär. Türk raýatlygyny almak isleýän daşary ýurtlunyň türk raýaty, soňundan türk raýatlygyny alan bolsa, üç ýyllyk döwri hasaplamak üçin esas hökmünde türk raýatlygyny alan senesi alynýar.
  • Maşgala agzybirliginde durmuş üç ýyl dowam eden bolmaly. Türk raýatyna öýlenen bir daşary ýurtlunyň türk raýatlygyny almagy üçin, olaryň nikasynyň azyndan 3 ýyl dowam etmegi ýeterlik däl we bu nikada “maşgala agzybirliginde ýaşamak” şerti hem kynçylykdan başga ýagdaýlarda berjaý edilmelidir. .
  • Daşary ýurtly, nika birleşigine gabat gelmeýän bir iş bilen meşgullanmaly däldir. Nika birleşigine gabat gelmeýän işler gaty düşnükli bolmasa-da, aýrylyşmaga sebäp boljak daşary ýurtlunyň hereketleri we özüni alyp barşy diýmekdir.
  • Daşary ýurtly, milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi taýdan päsgelçilik döredýän ýagdaýda bolmaly däldir.

Bu şertleri ýerine ýetiren daşary ýurtly, türk raýatlygyny almak üçin ýüz tutup biler. 16. Makaladaky şertleriň ýerine ýetirilmegi, bir türk raýatyna öýlenen daşary ýurtlulara türk raýatlygyny almaga hukuk bermeýär. Makaladaky şertleriň ýerine ýetirilmegi, bir türk raýatyna öýlenen daşary ýurtlulara türk raýatlygyny almaga hukuk bermeýär. Laýyk hasap edilmeýän daşary ýurtlularyň arzalary ministrlik tarapyndan ret ediler. Conditionagdaýyň nämäni aňladýandygy belli däl. Degişli düzgün, daşary ýurtlunyň haýsydyr bir jenaýat üçin sud edilmegini ýa-da iş kesilmegini ýa-da tussag edilmegini, nika birleşiginde ýaşamazlygy ýa-da jelepçilik bilen meşgullanmagy ýa-da jelepçilige araçylyk etmegini ýerlikli hasaplamaýar. nika birleşigi.

Nika arkaly türk raýatlygyny almak näçe wagt alýar?

Kazyýetdäki maksat möhletleri Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenildi. Bu döwürler işiň mowzugyna we häsiýetine laýyklykda kesgitlenýär we bu döwürde Apellyasiýa we kazyýet kazyýetine baha berilmeýär. Amaly amaly göz öňünde tutmak;

  • Haýyşlaryň doly we dolulygyna
  • Döwürlere üns beriň
  • Degişli edaralaryň we guramalaryň makalalary
  • Şaýatlary diňlemek ýaly amallar, bar bolsa, işiň mazmunyna, işine we geleşigine görä üýtgeýär.

Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir arzanyň ýa-da kazyýet işiniň gysga wagtda tamamlanmagy faýlyň ýakyndan yzarlanmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Gowy faýl yzarlamak, işiň we amallaryň gereksiz uzalmagynyň öňüni alýar.

Daşary ýurtly aklawçyny nädip tapmaly?

Daşary ýurtlularyň hukugy boýunça ýöriteleşen aklawçy Jedelleri çözmekde müşderisine ähli zerur hukuk goldawyny berýär. Görwiň gören döwründe akw k borjy, wekarak roluny ýerine ýetiren adam, kanuna we kýonanyň Gaýesine laýyklykda hereket etmek üçin asylly işlerini ýerine ýetirmeli. olar hiç ýerde däl. Şol sebäpli yzyna gaýtaryp bolmajak we öwezini dolup bolmajak zyýanyň öňüni almak we hünärmenleriň mirasy boýunça aklawçy bilen işlemek siziň peýdasyna bolar we ähli düzgünleriň ulanyljakdygyna şübhe döretmez.

Türkiýäniň raýatlygy baradaky arzada aklawçynyň ähmiýeti näme?

Aklawçyňyz, zerur resminamalary almak we arzaňyz üçin kanuny ýol kartasyny çyzmak nokadynda hukuk maslahat beriş we wagyz-nesihat hyzmatlaryny berer we maksada iň çalt we tygşytly ýol bilen ýetmäge mümkinçilik berer.

Daşary ýurtly aklawçynyň aklawçy tölegi näçe?

Aklawçynyň aklawçylyk tölegi size garşy gozgaljak kazyýet işlerine we kazyýet işlerine esaslanýar. Bilşiňiz ýaly, her ýyl Türkiye bar birleşigi “Aklawçy iň pes aýlyk nyrhy” tarapyndan taýýarlandy Aklawçynyň aklawçylyk tölegi, raýatlyk kanunlarynyň çäginde göz öňünde tutulan halatlarda bu nyrhda görkezilen ýygymdan pes mukdar hökmünde kesgitlenip bilinmez. Şonuň üçin raýatlyk aklawçysynyň aklawçy tölegi hemişe kesgitlenmeýär we belli däl. Şeýle-de bolsa, adwokatlar tölegini aklawçylar birleşigi tarapyndan kesgitlenen iň pes aýlyk nyrhyndan ýokary bellemek mümkin. (2024-nji ýyl tertibi üçin basyň.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022