RaýatlykDaşary ýurtlularyň Türkiýeden jaý we ýer satyn almagy üçin şertler

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/arazi.jpg

Türkiýede daşary ýurtlular tarapyndan jaý we ýer satyn almak bilen baglanyşykly kanunlar bar. Daşary ýurtlular Türkiýede ýaşaýan hasaplanýar we edil Türkiýäniň ýaşaýjysy ýaly jaý we ýer satyn alyp biler. Şeýle-de bolsa, daşary ýurtlularyň Türkiýede ýer we jaý satyn almagy üçin käbir çäklendirmeler bar. Mysal üçin, daşary ýurtlularyň Türkiýede ýer satyn alyp biljek sebitleri kesgitlenýär we daşary ýurtlular Türkiýede ýer satyn almak üçin rugsat almaly. Mundan başga-da, daşary ýurtlularyň Türkiýede ýer we jaý satyn almak meselesinde salgyt borçlary bar.

 

Daşary ýurtlulara emläk satmak barada umumy maglumat

 

Daşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede jaý ýa-da ýer satyn almak, adatça, edil şonuň ýaly edilýär. Daşary ýurtlular Türkiýede ýaşaýan ýa-da Türkiýede iş açýan şertlerinde jaý ýa-da ýer satyn alyp bilerler.

Mundan başga-da, daşary ýurtlular Türkiýede içerki maýadarlar bilen deň şertlerde amallar geçirmeli we içerki maýadarlar bilen deň salgyt tölemeli. Türkiýede jaý ýa-da ýer satyn alanyňda, daşary ýurtlulardan türk kazyýetlerinde jedelleriň çözülmegi üçin kazyýete ýüz tutmagy talap edilýär we türk kanunlarynyň güýji bar.

Daşary ýurtlularyň Türkiýede jaý ýa-da ýer satyn almagy üçin Lander bellige alyş we kadastr baş müdirliginiň rugsady talap edilýär. Mundan başga-da, daşary ýurtlularyň Türkiýede hasaba alnandyklaryny we hakyky pasportynyň bardygyny görkezýän şahsyýetnamasy bolmaly. Şeýle hem daşary ýurtlularyň Türkiýede jaý ýa-da ýer satyn almagyna çäklendirmeler bar.

 

Daşary ýurtlular Türkiýede emläk satyn alanda üns bermeli zatlary

 

Daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn alanda üns bermeli möhüm taraplary:

 • Daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin ilki bilen Türkiýede ýaşamaly ýa-da Türkiýede bir kärhana açmaly.
 • Lander bellige alyş we kadastr baş müdirligi tarapyndan daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin rugsat gerek.
 • Daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin içerki maýadarlar ýaly şertlerde hereket etmeli.
 • Daşary ýurtlular Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn alanda içerki maýadarlar bilen deň salgyt stawkalaryny tölemeli.
 • Daşary ýurtlular Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn alanda, türk kanuny güýje girýär we türk kazyýetlerinde jedelleriň çözülmegi üçin kazyýete ýüz tutmaly bolýarlar.
 • Daşary ýurtlular üçin Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almak üçin türk dilini bilmek peýdalydyr.

Mundan başga-dadaşary ýurtlular Türkiýede kompaniýa döredýärlerWe daşary ýurt aklawçysy Mazmunymyza göz aýlap bilersiňiz.

Daşary ýurtlular üçin Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almak üçin zerur resminamalar

 

Daşary ýurtlular üçin Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almak üçin zerur resminamalar aşakdakylar:

 • Pasport: Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almak üçin daşary ýurtlularyň hakyky pasporty bolmaly.
 • Şahsyýetnama: Daşary ýurtlularyň Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin, Türkiýede hasaba alnandygyny görkezýän şahsyýetnamasy bolmaly.
 • Lander bellige alyş we kadastr baş müdirliginden rugsat: Registerer bellige alyş we kadastr baş müdirliginiň daşary ýurtlular üçin Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almagy üçin rugsat gerek.
 • Salgyt belgisi: Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn almak üçin daşary ýurtlularyň Türkiýede dogry salgyt belgisi bolmaly.
 • Ynanç haty: Daşary ýurtly bir adam, Türkiýede gozgalmaýan emläk satyn alýan mahaly bir türk raýatyny öz wekili hökmünde ulanjak bolsa, kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanan ynanç haty talap edilýär.
 • Şahsyýetnamanyň fotokopiýasy: Gozgalmaýan emläk satyn alanyňda daşary ýurtlulardan şahsyýetnamalarynyň nusgalary bolmaly.

Bellik: Bu resminamalaryň sanawy, häzirki kanunçylyga we türk kanunçylygyndaky amallara laýyklykda üýtgäp biler ýa-da goşmaça resminamalar soralyp bilner. Esasy zat, daşary ýurtlularyň türk kanunlarynda hereket edýän kanunçylyga laýyk resminamalary bolmagydyr.

 

Daşary ýurtlular tarapyndan Türkiýede jaý we ýer satyn almakdaky çäklendirmeler

 

Daşary ýurtlularyň Türkiýede jaý we ýer satyn almagyna çäklendirmeler aşakdakylar:

 1. Milletçilik: Daşary ýurtlular üçin Türkiýede jaý ýa-da ýer satyn almak üçin türk milletçiligi talap edilýär.
 2. Milletçilik ýerine ýetirilmese, ýer bellige alyş we kadastr baş müdirliginiň rugsady talap edilýär.
 3. Serhet sebitleri: Daşary ýurtlular Türkiýäniň käbir sebitlerinde jaý ýa-da ýer satyn alyp bilmeýärler. Bu sebitlere harby zolaklar, milli seýilgähler, goralýan ýerler we möhüm taryhy ýerler girýär.
 4. Lander almak çäkleri: Daşary ýurtlular Türkiýede belli bir sebite eýe bolup bilmeýärler. Bu çäk adatça 30 gektar meýdany eýeleýär.
 5. Salgyt stawkalary: Daşary ýurtlular Türkiýedäki içerki maýadarlar bilen deň salgyt stawkalaryny tölemeli.
 6. Kanun: Daşary ýurtlular Türkiýede içerki maýadarlar bilen deň hukuk şertlerinde amallar etmeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022