Uncategorized @tmResaşaýyş rugsady

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/03/oturma-izni-img.jpg

Resaşaýyş rugsady näme?

Residenceaşamak üçin rugsat, daşary ýurtlunyň Türkiye Respublikasynda galmagy üçin berlen rugsatdyr. Ygtyýarly edaralar tarapyndan berlen bu rugsat daşary ýurtlulara belli bir döwürde ýurduň belli bir böleginde ýaşamak hukugyny berýär. Jemgyýet tertibini üpjün etmek we goramak nukdaýnazaryndan möhüm bolan ýaşamak üçin rugsatnama; Daşary ýurtly haýyş bilen ýüz tutsa, zerur resminamalar bilen ýüz tutsa we ýaşamak üçin rugsatnamanyň görnüşiniň şertlerine laýyk gelse düzgünleşdirilýär.

Resaşaýyş rugsady, Türkiýede galmak isleýän daşary ýurtlulara berlen rugsat. Countryurdumyzda togsan günden gowrak wagtlap ýa-da wiza ýa-da wizadan boşadylan döwürde ýaşaýan daşary ýurtlular, e-ýaşaýyş ulgamy arkaly şertlere laýyk gelýär öýdýän, ýaşamak üçin ygtyýarnama görnüşine ýüz tutmalydyrlar.

Residenceaşamak üçin rugsatnama bilen baglanyşykly kanuny düzgünler Daşary ýurtlular baradaky kanuna we daşary ýurtlularyň Türkiýede ýaşamagy we syýahat etmegi baradaky 5683 belgili kanuna girýär.

3-nji madda – Türkiýede bir aýdan gowrak wagt galjak daşary ýurtlular, bu möhlet gutarmanka ýaşamak üçin rugsatnama almak üçin zerur beýannamany doldurmak üçin ygtyýarly polisiýa edaralaryna şahsy ýa-da ulag bilen ýüz tutmalydyrlar. . Bu beýannama haýsydyr bir ýygym ýa-da ýygym alynmaýar. Iş tapmak maksady bilen Türkiýä gelen daşary ýurtlular, gelen gününden başlap bir aýyň içinde we islendik ýagdaýda işe başlamazdan ozal ýaşamak üçin rugsat almaly.

Resaşaýyş jaýy (ýaşamak) rugsady nädip almaly?

Residenceaşamak üçin rugsatnama almak prosesi häzirki wagtda internet arkaly aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner. Residenceaşamak üçin rugsat almak isleýän daşary ýurtlular elektron ýaşaýyş ulgamy arkaly ýüz tutup bilerler.

Sahypa gireniňizden soň, “Ilkinji gezek ýaşamak üçin ýüz tutýaryn” düwmesine basyp, “Täze programma etmek isleýärin” düwmesine basyp, zerur maglumatlary ýazyp bilersiňiz. Programmany surata goşmak hökmanydyr. Geleşigiňiziň tassyklanmagy ýa-da uzaldylmagy üçin iberjek suratyňyz size laýyk bolmaly. Surat ulanmak üçin zerurdyr.

Anketany dolduranyňyzdan soň, Saýtdan onlaýn alyp bolýan welaýat Migrasiýa Dolandyryş Müdirliginden bellemeli.

Procedureshli proseduralary tamamlandan soň, doldurylan blankany çap etmeli, gol çekmeli we ýaşamak üçin rugsatnama almak üçin zerur resminamalar bilen birlikde welaýat migrasiýa dolandyryş müdirligine tabşyrmaly. Arza iň soňky 90 günüň içinde jogap berilýär. Residenceaşamak üçin ygtyýarnama gutarandan soň ýüz tutan bolsa, anketany çap edip, bellenen gününe çenli kanuny ýaşamak üçin rugsatnama berýär. Şonuň üçin, ýaşamak üçin rugsat almak üçin ýüz tutandan soň hökman çap edilmeli.

Resaşaýyş rugsady almak üçin zerur resminamalar

Resaşaýyş rugsady üçin zerur resminamalar:

 • Immigrasiýa Dolandyryşy onlaýn anketa
 • Gülgüne bukja.
 • Pasport (asyl)
 • Pasportyň göçürmesi (ähli işlenen sahypalar).
 • Dört biometrik surat.
 • Residenceaşamak üçin anketa (anketa gol çekilmeli).
 • Kärende şertnamasy kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanylmaly. (Maşgala ýaşaýyş ýerleri taýýarlanok).
 • Daşary ýurt saglyk ätiýaçlandyryşy. (Maşgala ýaşaýyş ýerleri taýýarlanok).
 • Bank hasabaty (7ylda 7000 dollar bank hasabaty).

Residenceaşamak üçin rugsatnama almak üçin pasportym näçe wagt bolmaly?

Residenceaşamak üçin rugsatnama almak üçin azyndan 60 günüň dowamynda pasportyň ornuny tutýan pasportyňyz ýa-da resminamaňyz bolmaly.

Resaşaýyş rugsady nireden almaly?

Residenceaşamak üçin rugsatnama deslapky anketany doldurandan soň bellenmek arkaly welaýat Migrasiýa Dolandyryş Müdirliginden alynýar. Emigrasiýa Dolandyryşynyň müdiri, degişli edaralar bilen maslahatlaşandan soň 90 günüň içinde oňyn ýa-da otrisatel jogap berer.

Programma ret edilse haýsy ýollar ulanylýar?

Arzaňyz ret edilende, aklawçyňyza habar beriler. Şeýle hem habarnamada daşary ýurtlunyň bu ýagdaýa garşy ulanyp boljak usullary bar. Bu prosesi iň oňat usulda yzarlamak we islenýän netijäni gazanmak üçin iň täsirli usul, hünärmen aklawçy bilen işlemekdir.

Resaşaýyş rugsady almak üçin zerur resminamalar (ýaşamak üçin rugsat)

Resaşaýyş rugsady almak üçin elektron ýaşaýyş jaýyndan anketany dolduranyňyzdan soň, belleniş bilen welaýat Migrasiýa Dolandyryş Müdirligine gidýärsiňiz we zerur resminamalar we anketalar berilýär.

Gysga möhletli ýaşamaga rugsat almak üçin zerur resminamalar

 • Anketa
 • Pasportyň ýa-da şoňa meňzeş resminamanyň asyl nusgasy
 • 4 biometrik surat
 • Residenceaşaýyş rugsadynyň dowamlylygy üçin ýeterlik maliýe serişdeleri barada hasabat
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy

Talyplaryň ýaşamagyna rugsat almak üçin zerur resminamalar

 • Anketa
 • Pasportyň ýa-da şoňa meňzeş resminamanyň asyl nusgasy
 • 4 sany biometrik ýylgyryş
 • Residenceaşaýyş rugsady boýunça ulanyljak maliýe mümkinçilikleriniň beýany
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy
 • Işjeň talyp şahadatnamasy
 • Requiredagdaý zerur bolsa goşmaça resminamalar

Uzak möhletli ýaşamaga rugsat almak üçin zerur resminamalar

 • Anketa
 • Pasportyň ýa-da şoňa meňzeş resminamanyň asyl nusgasy
 • 4 sany biometrik ýylgyryş
 • Residenceaşaýyş rugsadynyň dowamlylygy üçin maliýe serişdeleriniň deklarasiýasy
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy
 • Asyl gol çekilen ýa-da möhürlenen resminama, soňky 3 ýylda hiç hili sosial kömegiň alynmandygyny görkezýär.
 • Salgylary hasaba alyş ulgamynda hasaba alnandygyny görkezýän resminama. Raýat bellige alyş bölümlerinden alyp bilersiňiz.
 • Requiredagdaý zerur bolsa goşmaça resminamalar

Maşgalada ýaşamak üçin rugsatnama üçin zerur resminamalar

Residentaşaýjy tarapyndan berilmeli resminamalar:

 • Anketa
 • Pasport ýa-da şoňa meňzeş çalyşmak üçin gol çekilen ýa-da elektron gol çekilen resminama.
 • 4 sany biometrik ýylgyryş
 • Requiredagdaý zerur bolsa goşmaça resminamalar

Berilmeli resminamalar:

 • Pasport ýa-da şoňa meňzeş çalyşmak üçin gol çekilen ýa-da elektron gol çekilen resminama.
 • Dogluş şahadatnamasynyň asyl nusgasy we göçürmesi.
 • Maliýe deklarasiýasy dowamlylygy üçin ýeterlikdir
 • Arza beren ähli maşgala agzalary üçin saglyk ätiýaçlandyryşy
 • Residenceaşamak üçin rugsatnamanyň asyl nusgasy ýa-da şoňa meňzeş resminama.
 • jenaýat ýazgysy
 • Salgylary hasaba alyş ulgamynda hasaba alnandygyňyzy tassyklaýan resminama. Raýat bellige alyş bölümlerinden alyp bilersiňiz.

Resaşaýyş rugsady (ýaşamak üçin rugsat) tölegleri

Resaşaýyş rugsady tölegleri şu ýyldan (2023) her ýyl täzelenýär:

 • Residenceaşamak üçin rugsat kartoçkasy üçin 160 TL,
 • Residenceaşamak üçin rugsat tölegi üçin 1040 TL,
 • Rugsat almak üçin ýüz tutan daşary ýurtlunyň ýaşyna görä üýtgese-de, saglyk ätiýaçlandyryşy tölegi (500 TL bilen 1750 TL arasynda üýtgeýär. Altmyş bäş ýaşa çenli adamlar üçin hökmany),
 • Notarius we terjime çykdajylary üçin ortaça 450 TL,
 • Zerur bolsa, resullary tassyklamak üçin her sahypada 89,23 TL,
 • Zeur köp bolsa, resullary suratlandyrmak üçin bir eýesine 89,23 TL,

Theaşamak üçin rugsat tölegini tölemekden boşadylan ýurtlaryň raýatlary:

Daniýanyň, Irlandiýanyň, Kosowanyň, Nepalyň, Şri-Lankanyň, Türkmenistanyň we Siriýanyň raýatlary 1040 TL tölegini tölemeli däldir.

Residenceaşamak üçin rugsat almak üçin 1 ýyl, 2 ýyl we saglyk ätiýaçlandyryşynyň umumy bahalary

Ageaş 1-nji ýyl baýragy 2-nji ýyl baýragy Jemi
0-5 1.700 TL 2.550 TL 4.250 TL
6-17 1.700 TL 2.550 TL 4.250 TL
18-25 980 TL 1.470 TL 2.450 TL
26-30 1.000 TL 1.500 TL 2.500 TL
31-35 1.000 TL 1.500 TL 2.500 TL
36-40 1.450 TL 2.175 TL 3.625 TL
41-45 1.450 TL 2.175 TL 3.625 TL
46-50 1.800 TL 2.700 TL 4.500 TL
51-55 1.800 TL 2.700 TL 4.500 TL
56-60 2.500 TL 3.750 TL 6.250 TL
61-64 3.000 TL 4.500 TL 7.500 TL
65-70 6.000 TL 9.000 TL 15.000 TL

 

Resaşaýyş rugsadynyň uzaldylmagy (ýaşamak üçin rugsat)

Resaşaýyş rugsady daşary ýurtlulara Türkiýa Respublikasynda belli bir döwürde ýaşamak hukugyny berýär. Bu döwri uzaltmak islesek, şahsy maglumatlarda üýtgeşiklik bolmasa, ýaşamak möhletimiz gutarmanka 60 gün öň elektron rezidensiýadan edip bilersiňiz. Residenceaşaýyş möhleti gutaran adamlar bu anketa ýüz tutup bilmeýärler. Residenceaşaýyş möhletiňiz gutaran bolsa, ýene ýaşamak üçin rugsatnama almaly.

Aaşaýyş rugsadyny uzaltmak üçin zerur resminamalar

Residenceaşamak üçin ygtyýarnamasyny uzaltmak isleýän adamlar aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

 • Anketa
 • Pasportyň ýa-da şoňa meňzeş resminamanyň göçürmesi (kepillendiriş edarasy tarapyndan tassyklanmaly)
 • 4 surat
 • Maliýe hasabaty, galmagyň dowamlylygy üçin ýeterlikdir
 • Saglyk ätiýaçlandyryşy

Residenceaşaýyş rugsadynyň görnüşine laýyklykda berilmeli goşmaça resminamalar aşakdakylar:

 • Gysga möhletli ýaşamak üçin rugsatnama uzaltmak üçin, gysga möhletli ýaşamak üçin rugsatnama bilen Türkiýede galmak maksady bilen degişli edaralardan ýa-da guramalardan gol çekilen ýa-da möhürlenen resminama.
 • Talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnamasy üçin işjeň okuwçydygyňyzy tassyklaýan, möhürlenen ýa-da möhürlenen resminama.
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsatnama üçin ilkinji anketalar täzelenen ýaly goşulmalydyr.

Aboveokardaky resminamalar, e-ýaşaýyş sahypasyndaky “Men ýaşamaga rugsatnamany uzaltmak üçin ýüz tutýaryn” düwmesine basylar we “Giňeltmek üçin ýüz tutmak isleýärin” opsiýasyny saýlar we zerur maglumatlary girizer.

Applicationshli anketalary etdik, olary nireden yzarlap bileris?

Residenceaşaýyş rugsady baradaky arzany ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamany uzaltmak baradaky arzany elektron rezidensiýadan onlaýn yzarlap bilersiňiz. Netije 90 günüň içinde belli bolsa, elektroniki ýaşaýyş jaýy barada sorap bilersiňiz we netijäňizi öwrenip bilersiňiz.

Iş rugsady esasynda ýaşamak üçin rugsat

Residenceaşaýyş rugsady oňa belli bir ýerde daşary ýurtda belli bir wagt ýaşamak hukugyny berýär, ýöne bu işlemek hukugyny öz içine almaýar. Residenceaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan daşary ýurtly Türkiýe Respublikasynda işläp bilmeýär, ýöne iş rugsady bolan daşary ýurtly ýaşamak üçin rugsat alyp biler.

Nika sebäpli ýaşamak üçin rugsat

Nikalaşmak üçin ýaşamak üçin rugsat, daşary ýurtlunyň Türkiýe Respublikasynyň raýatyna durmuşa çykmagy netijesinde elektron rezidensiýasy arkaly ýüz tutup biler. Nika bütewiligi däl bir zat bir öýde bolmaly. Bu nukdaýnazardan, daşary ýurtly elektron rezidensiýadan ýüz tutup 90 günüň içinde ýaşamak üçin rugsat alar.

Resaşaýyş rugsadynyň ýatyrylmagy

Resaşaýyş rugsadyny nädip almaly? Makalamyzda belläp geçişimiz ýaly, degişli proseduralary tabşyrýan we ýerine ýetirýänler welaýat migrasiýa dolandyryş müdirliginiň karary bilen ýaşamak üçin rugsat alyp ýa-da alyp bilmezler. Residenceaşamak üçin ygtyýarnamanyň ýatyrylmagy üçin, ýüz tutan wagtyňyz güýji ýok bolanda bolup geçýär. Işi has anyklaşdyrmak üçin, anketa wagtynda ýalan maglumat bermek, ýaşamak üçin rugsatnamanyň ýatyrylmagy üçin ýeterlikdir. Residenceaşamak üçin rugsatnama almak onuň ýatyrylyp bilinmejekdigini aňlatmaýar. Adamlaryň gündelik durmuşda jemgyýete ters gelýän negatiw hereketleri, ýaşamak üçin rugsatnamalaryň ýatyrylmagyna sebäp bolup biler. Bar bolan ýaşamak üçin rugsatnama ýatyrylyp ýa-da ýaşamak üçin rugsatnama aşakdaky sebäplere görä ýatyrylyp bilner:

Maşgalada ýaşamak üçin rugsatnamanyň ýatyrylmagynyň ýa-da ret edilmeginiň sebäpleri:

 • Daşary ýurt raýatlary üçin deportasiýa karary ýa-da ýurda girmegi gadagan etmek.
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsatnamanyň nädogry ulanylmagy.
 • Maşgala ýaşamak üçin rugsatnama talaplaryny ýerine ýetirmezlik.

Talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnamasynyň ýatyrylmagynyň ýa-da ret edilmeginiň sebäpleri:

 • Talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnama talaplaryny ýerine ýetirmezlik.
 • Talyplaryň ýaşamak üçin rugsatnamasynyň nädogry ulanylmagy.
 • Öwrenmegi dowam etdirmek mümkin däl.
 • Deportasiýa karary ýa-da ýurda girmegi gadagan etmek.

Uzak möhletli ýaşamak üçin rugsatnamanyň ýatyrylmagynyň ýa-da ret edilmeginiň sebäpleri:

 • Daşary ýurt raýatyny jemgyýetçilik tertibi taýdan howply görmek.
 • Ygtybarly sebäplere ähmiýet berilmese, Türkiýäniň daşynda 1 ýyl ýa-da ondanam köp wagt galmak.

Gysga möhletli ýaşamak üçin rugsatnamanyň ýatyrylmagynyň ýa-da ret edilmeginiň sebäpleri:

 • Daşary ýurt raýatlary üçin deportasiýa karary.
 • Daşary ýurtda uzak wagtlap bolandygy sebäpli düzgüni bozmak karary ýa-da ýurda girmegi gadagan etmek.
 • Gysga möhletli rugsat bermek maksadyndan başga çäreleri ýerine ýetirmek.
 • Gysga möhletli ýaşamak üçin rugsat talaplaryny ýerine ýetirmezlik.

Gumanitar ýaşaýyş rugsadyndan ýüz öwürmegiň ýa-da ýatyrmagyň sebäpleri:

 • Rugsatnamanyň sebäbi bolan hökmany ynsanperwerlik sebäpleriniň ýitmegi bilen gumanitar ýaşamak üçin ygtyýarnama ýatyrylýar.

Adam söwdasynyň pidalary üçin ýaşamak üçin rugsatnamanyň ret edilmeginiň ýa-da ýatyrylmagynyň sebäpleri:

 • Daşary ýurt raýatynyň adam söwdasynyň hakyky pidasy däldigini kesgitlemek.
 • Theaşaýyş rugsady bilen talap edilýän borçnamalary ýerine ýetirmezlik.
 • Adamyň adam söwdasyny edenler bilen haýsydyr bir baglanyşygy bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022