Uncategorized @tmMawy karta ýüz tutmak prosesi: artykmaçlyklary nädip gazanmaly

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/05/mavi-kart-aslan-demir-hukuk-1280x1223.jpg

Mawy kartoçka, daşary ýurtlular tarapyndan uzak wagtlap Türkiýede galmak we käbir artykmaçlyklardan peýdalanmak üçin edilen programma. Türkiýede işlemek üçin rugsatnamasy ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolan Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlular, Mawy kartoçka bilen ýüz tutup, türk raýatlaryna meňzeş hukuklara eýe bolup bilerler. Bu makalada, Mawy kartoçka anketasy barada jikme-jik maglumat bereris.

1. Gök kartoçka näme?

Gök kartoçka, Daşary ýurtlulara Türkiýede ýaşamak, işlemek, bilim we saglyk ýaly dürli hukuklary berýän şahsyýetnama. Bu kartoçka, türk raýatlaryna meňzeş hukuklary bolan daşary ýurtlularyň ýagdaýyny resminamalaşdyrmak üçin ulanylýar. Mawy kartoçka eýeleri Türkiýede has uzak wagtlap ýaşamaga mümkinçilik alýarlar we käbir artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler.

2. Gök kartoçka nädip ýüz tutmaly?

Mawy kartoçka üçin ýüz tutmak üçin käbir şertler berjaý edilmelidir. Arza bermek prosesi aşakdaky ädimlerden ybarat:

a) Zerur resminamalary taýýarlamak

Mawy kartoçka üçin zerur resminamalary taýýarlamak möhümdir. Adatça aşakdaky resminamalar soralýar:

 • Pasportyň ýa-da şahsyýet resminamasynyň göçürmesi
 • Residenceaşamak üçin rugsatnamanyň göçürmesi
 • Şahsyýetnamanyň göçürmesi
 • pasport suraty

Bu resminamalaryň doly we takyk taýýarlanmagy möhümdir.

b) Gök kartoçka merkezine ýüz tutmak

Resminamalar taýýarlanylandan soň, Mawy kartoçka üçin degişli anketa ýüz tutmaly. Arza merkezi, adatça, welaýat migrasiýa dolandyryş müdirligi bolup durýar. Arza merkezine baryp, anketany tabşyrmaly we resminamalary tabşyrmaly.

ç) Arza netijesine garaşmak

Arza bereninden soň, arzanyň netijesine garaşmaly. Programmany gözden geçirmek üçin birnäçe wagt gerek bolup biler. Programmanyň netijesi baradaky maglumatlar anketa merkezi tarapyndan ýazmaça habar berilýär. Programmanyň netijesi oňyn bolsa, gök kartoçka almaga hukugy bar.

3. Gök kartoçka üçin talaplar nämeler?

Mawy kartoçka üçin ýüz tutmak üçin aşakdaky şertler ýerine ýetirilmeli:

 • Iň azyndan 8 ýyl Türkiýede üznüksiz ýaşady
 • Türkiýede işlemek üçin rugsat ýa-da ýaşamak üçin rugsatnama
 • Türkiýede hemişelik ýaşaýan bolmak
 • Türkiýede sosial üpjünçilik tölegini tölän
 • Türk dilini bilmek

Bu şertler Mawy kartoçka almak isleýän daşary ýurtlular üçin güýje girýär. Anketanyň dowamynda resminamalaryň dogry we doly tabşyrylmagy möhümdir.

4. Gök kartoçka bilen üpjün edilýän ýeňillikler

Mawy kartoçkalar Türkiýede dürli artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler. Bular öz içine alýar:

 • Iş rugsady bolmazdan Türkiýede işlemek mümkinçiligi
 • Türkiýede özbaşdak işlemek bilen meşgullanmak mümkinçiligi
 • Türkiýede bilim almak hukugy
 • Türkiýedäki saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligi
 • Türkiýede sosial üpjünçilige eýe bolmak mümkinçiligi

Mawy kartoçka, daşary ýurtlulara has uzak wagtlap Türkiýede galmaga we dürli hukuklardan peýdalanmaga mümkinçilik berýän möhüm şahsyýetnama.

Netije

Mawy kartoçka anketasy daşary ýurtlular üçin uzak wagtlap Türkiýede bolmak we dürli hukuklardan peýdalanmak üçin möhüm ädimdir. Anketanyň dowamynda zerur resminamalar taýýarlanylmaly we anketa degişli merkeze berilmelidir. Mawy kartoçka arzasy kabul edilende, daşary ýurtlularyň türk raýatlaryna meňzeş hukuklary bar. Mawy kartoçka üçin ýüz tutmak isleseňiz, Aslan Demir Hukuk Habarlaşyp bilersiňiz Professional hukukçylarymyz bu işde size goldaw bererler.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

 1. Mawy kartoçka üçin haýsy resminamalar gerek?
  • Mawy kartoçka almak üçin pasportyň ýa-da şahsyýet resminamasynyň göçürmesi, ýaşamak üçin rugsatnamanyň göçürmesi, şahsyýetnamanyň göçürme nusgasy we pasport suraty talap edilýär.
 2. Gök kartoçka almak üçin näçe wagt gerek?
  • Mawy kartoçkanyň gutarnykly bolmagy üçin birneme wagt gerek bolup biler. Programmanyň gözden geçirilmegi we netije habarnamasy üçin birnäçe hepde garaşmak zerur bolup biler.
 3. Mawy kartoçkalar haýsy artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler?
  • Mawy kartoçkalar, Türkiýede iş rugsady bolmazdan işlemek, bilim almak we saglyk hyzmatlaryndan peýdalanmak ýaly artykmaçlyklardan peýdalanyp bilerler.
 4. Mawy kartoçka üçin türk dilini bilmek zerurmy?
  • Hawa, “Blue Card” programmasy üçin türk dilini bilmek zerur. Anketanyň dowamynda türk dilinde synag geçirip bilersiňiz.
 5. Mawy kartoçka arzasy ret edilse näme edip bolar?
  • Mawy kartoçka arzasy ret edilende, ýüz tutujynyň şikaýat etmäge hukugy bar. Şikaýat kazyýet işi üçin kanuny goldaw almak möhümdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022