Uncategorized @tmBeýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2024/05/yabancilar-hukuku-1280x731.webp

Daşary ýurtlularyň kanuny onlaýn maslahat näme?

Türkiýede ýaşaýan beýleki ýurtlylar bilen baglanyşykly ähli hukukly meseleleriň çözülmesi boýunça yönlendirilmäge yardam etmek.

Yabancı hukukta çevrimiçi danışmanlık kapsamına girecek hizmetleri sıralayacak olursak;

 • Daşary ýurtlular Türkiýede ýaşaýan onlaýn maslahat beriş kanuny daşary ýurtlular üçin ýaşamak üçin rugsatnamaHaýsy administratiw merkezlere ýüz tutmalydygyny we yzarlamalydygyny habar berýär. Daşary ýurtlular üçin kanuny onlaýn maslahat beriş, administratiw edaralar tarapyndan ýaşamak üçin rugsatnama ret edilen halatynda ulanylmaly kanuny gorag serişdeleri, zerur garşylyklar we kazyýet işi barada maglumat berýär.
 • Daşary ýurtlular baradaky onlaýn onlaýn maslahat, Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlulara iş rugsady bilen ýüz tutmak üçin ýol görkezýär. Beýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat, iş görkezme izniň ilgili ministrlik tarapyndan red ediljän halda dörediljän döwletler we etirazlar barada maglumat berýär.
 • Beýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat, uzak muddetli we gysga muddetli ýaşaýyş üçin gerekli hujumlar, alýnmaly bolan randewular, ýüzlenmeli süretler we dolandyryşlar barada maglumat berýär.
 • Beýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat, Türkiýede sekiz ýyl döremde ýaşaýan beýleki ýurtlylar barada maglumat berýär.
  Süresiz ikamet başvurusu için gerekli başvuru ve işlemler hakkında bilgilendirme sağlar.
 • Beýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat, istisnai görnüşde ýa-da ikamet usulyny ulanyp milliýtlik hoquqy gazanýan beýleki ýurtlylaryň, milliýtlik üçin nüfusçylyk edaralarynaýapjaklary başwurular, gerekli hujumlar we ähli dolandyryşlar barada maglumat berýär.
 • Daşary ýurtlular deportasiýa edilen daşary ýurtlular barada onlaýn maslahat, Türkiýede giriş gadaganlygy
  ýasaňyň ýokarlanmagy näme ýoldan berilýär, barada maglumat berýär.
 • Daşary ýurtlular onlaýn maslahat beriş kanuny Immigrant kontrabanda merkezi tarapyndan deportasiýa karary Gaýtaryş MerkeziDaşary ýurtlynyň garşysyna çykarylmaly deportasiýa kararyny ýatyrmak we gözegçilik karary berlen daşary ýurtlularyň parahatçylyk jenaýat kazyýetlerine garşy edilmeli garşylyklar beýan edilýär.

Beýleki ýurtlylar hukugy onlaýn maslahat” şeklinde ifade edilebilir. interpol gözlegi Tapylan ýabancynyň ýerine ýetirilmeli işleri we Fransa-da ilgili görnüşdeki ykamalara ugradyş prosesini aňlatýar

Türkiýede Beýleki Ýurtlylar Hukuku

Türkiýe, strategiki ýerleşimi we taryhy mirasy bilen köp beýleki ýurtlylary çeken bir ýurdur. Bu çekicilik, hem turistik hem de iş maksatly ziyaretçileri içerir. Türkiýede beýleki ýurtlylar hukugu, uluslararası talyplylar, iş işleýjiler, çäräjiler we göçmenler, şeýle hem-de yatyrýjylar gelen-de, ýurtly ýurtçylyklaryň ýurdagira, ýerleşýär we işleşme haklaryny bellemek üçin eden kanunlar jemgyýetidir. Bu makale, Türkiýede beýleki ýurtlylar hukugunun esasy ýönlerini we amallaryny ele alýar.

1. Daşary ýurtlularyň Türkiýä girmegi

Türkiýe girme şertleri, beýleki ýurtlylaryň milletine we girijiň maksadyna görä üýtgeşýär. Birnäçe ýurtların raýatlary, syýahat etmek üçin wizasyz Türkiýä gire bilýärler. Emma, uzak muddetli ýagdaýlar, aýratyn işleyş we öwrenmek maksatly bolanlar, ulanmaly bolan wiza we ýaşaýyş maslahatyny almak zorunda bolar.

2. İdenceaşaýyş rugsady

Türkiýede uzak muddetli ýaşaýaýan beýleki ýurtlylar üçin käbir ýaşaýyş maslahatlary bar. Bunlar arasında gysga muddetli ýaşaýyş maslahaty, aýal maslahaty, okuwçy maslahaty, uzak muddetli ýaşaýyş maslahaty we medeniy ýaşaýyş maslahaty gabatlary bar. Ikamet maslahatynyň ugruklary, şahsyyetinin durumyna laýyk senagatlar bilen birlikde Göç Hududlar Geňel Döwlet Direktorligine ýapylýar.

3. Iş rugsady

Türkiýede beýleki ýurtlylaryň işläp bilýän döwürler üçin iş görkezme hujumyny almak gerek. Iş görkezme hujumy, Türkiýede bir iş berýän tarapyndan işe alnan beýleki ýurtlylar üçin iş berýänin etjek goşaryna görä berilýär. Şertleri tamamlayan bellekişe ýatyrýjylar üçin bagyrşyk iş görkezme hujumy hem bar.

4. Gozgalmaýan emläk almak we maýa goýum mümkinçilikleri

Türkiýe, beýleki ýurtlylaryň mülki etmäge garşy hasaplanan siýasatda oldukça liberaldir. Beýleki ýurtlylar, käbir kısıtlamalar ýaly Türkiýede emlak satyn alýarlar. Belirli bir mukdarda ýatyrýjy yatyrýan beýleki ýurtlylara Türk milliýtligi berýän ýatyrýjy milliýtlik programy da bar.

5. Kazyýet we hukuk goldawy

Türkiýede beýleki ýurtlylar, kanunlaryň işlänmäge edenlerde denşik haklara eýe. Beýleki milliýetli şahsylar, Türk mahkemelerinde dava aça bilýär we davalara tarap bolup bilerler. Aýratyn, hukuk yardam we ýardam üçin käbir çeşme-çapul we adwokatlyk bürolary tarapyndan hyzmatlar berilýär.

Türkiýedeki beýleki ýurtlylar hukugu, halkara yglanlar we Türkiýeň kendi kanun gurnamalary belliginde döredilýär we döwürleşdirilýär. Ülkeye gelen beýleki ýurtlular, Türkiýeň mysafirperwerligini we açyk toplum görnüşini yansyran şeýle goralan haklaryny saklanýarlar. Her beýleki ýurtly şahsy we obaýtly düzgünlük bazarýnda hem kişisel hem-de obaýtly duýgudaşlyk açysyndan Türkiýedeki kanunlar we gerekçilerini iyi okamalydyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022