Uncategorized @tmGök kartoçka näme? Türkiýede Mawy kartoçka bilen berilýän artykmaçlyklar we hukuklar

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/05/Istanbul-Vatandaslik-Avukati-Vatandaslik-Surecinde-Profesyonel-Rehberlik-icerik-aslandemirhukuk-2.jpg

Mavi Kart, Bu, Türkiýe Respublikasynyň raýatlygyndan ýüz öwüren, ýöne Türkiýe bilen gatnaşyklaryny dowam etdirmek isleýän adamlara berlen status resminamasy. Bu kartoçka eýelerine Türkiýede dürli hukuklar we artykmaçlyklar berýär. Mawy kartoçka barada has giňişleýin öwrenmek üçin okaň.

Mawy kartyň taryhy

Mawy kartoçka arzasy 2010-njy ýylda Türkiýedäki kanuny düzgünler bilen başlandy. Bu düzgünler esasanam daşary ýurtlaryň raýatlarynyň hukuklaryny goramaga gönükdirildi. Bu maksat bilen, Gök kartoçka raýatlyk hukuklaryndan ýüz öwüren, ýöne Türkiýe bilen gatnaşyklaryny dowam etdirmek isleýän adamlar üçin çözgüt hökmünde ýüze çykdy.

Gök kartoçka bilen üpjün edilen hukuklar

Mawy kartoçkalar Türkiýedäki köp hukuklardan peýdalanyp bilerler. Ine, şu hukuklaryň käbiri:

  • Türkiýede ýaşamak hukugy
  • Jemgyýetçilik hyzmatlaryndan peýdalanmak hukugy
  • Türkiýede işlemek hukugy
  • Türkiýedäki saglyk we bilim hyzmatlaryndan peýdalanmak hukugy

Şeýle-de bolsa, “Blue Card” eýeleri harby gullukdan boşadylmaýarlar we saýlawlarda ses bermäge hukugy ýok.

Mawy kartyň artykmaçlyklary

Mawy kartyň eýeleri üçin köp artykmaçlygy bar. Iş mümkinçiliklerine we Türkiýedäki saglyk we bilim hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligi bu artykmaçlyklaryň diňe käbiri. Mundan başga-da, “Blue Card” eýeleri Türkiýä wizasyz syýahat edip bilerler, bu esasanam daşary ýurtlarda ýaşaýan we ýygy-ýygydan Türkiýä syýahat edýänler üçin gaty amatly.

Gök kartoçka nädip ýüz tutmaly?

Mawy kartoçka arzalary Türkiýe Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň resmi web sahypasy arkaly berilýär. Arza bermek prosesi gaty ýönekeý we ähli resminamalar dolulygyna doldurylmalydyr. Başvuru yapmadan önce, detaylı bilgi almak için bir vatandaşlık avukatı Adatça gürleşmek iň gowusydyr

Mawy kartoçkada aklawçy goldawy

Mawy kartoçka amaly wagtynda amallar çalt we rahat amala aşyrylýar. etmekvatandaşlık avukatının goldaw möhümdir. Aklawçy zerur resminamalary ýygnamakda, anketany doldurmakda we arzany yzarlamakda kömek edip biler.

Mawy kartyň geljegi

Türkiýe daşary ýurtdaky raýatlaryna garşy alyp barýan syýasatlaryny yzygiderli täzeleýär. Bu nukdaýnazardan, Mawy kartoçka programmasynyň geljekde hasam ösmegine we eýelerine has köp hukuklaryň we artykmaçlyklaryň berilmegine garaşylýar.

Netije

Sözümiň ahyrynda, Mawy kartoçka, Türkiýe bilen gatnaşyklaryny dowam etdirmek isleýänlere birnäçe ýeňillikleri hödürleýän status resminamasydyr. Bu artykmaçlyklar, Türkiýede iş mümkinçiligini, saglyk we bilim hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkinçiligini we wizasyz Türkiýä syýahat etmek hukugyny öz içine alýar. Mawy kartoçka amaly wagtynda amallar çalt we rahat amala aşyrylýar. etmekvatandaşlık avukatının goldaw möhümdir. Anketanyň dowamynda jikme-jik maglumat we goldaw üçin buradan Habarlaşyp bilersiňiz.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Gök kartoçka üçin haýsy resminamalara ýüz tutmaly? Mawy kartoçka üçin zerur resminamalar, arza berijiniň ýagdaýyna baglylykda üýtgäp biler. Şonuň üçin jikme-jik maglumat almak üçin raýatlyk aklawçysy bilen gürleşmek iň gowusydyr.

2. Mawy kartoçka programmasy näçe wagt alýar? Mawy kartoçkanyň netijesi, anketa we arza berijiniň ýagdaýyna baglydyr. Adatça, anketany doldurmak üçin birnäçe hepde gerek bolup biler.

3. Mawy kartoçkalar Türkiýede işläp bilermi? Hawa, “Blue Card” eýeleri Türkiýede işläp bilerler.

4. Mawy kartoçka eýeleri Türkiýedäki saglyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilermi? Hawa, “Blue Card” eýeleri Türkiýedäki saglyk hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

5. Mawy kartoçkalar wizasyz Türkiýä gidip bilermi? Hawa, “Blue Card” eýeleri wizasyz Türkiýä gidip bilerler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022