RaýatlykTurkuaz kartoçkasy

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2023/01/turkuaz-kart.jpg

Turkuaz kartoçkasy, daşary ýurtlularyň iş rugsady bilen baglanyşykly Türkiýäniň getiren täzeliklerinden biridir. 6735 belgili Halkara Zähmet Kanuny bilen, ýurdumyzyň ykdysadyýetine we iş üpjünçiligine oňyn goşant goşjak ökde daşary ýurtlular üçin firuza kartoçkasy bilen täze iş rugsady ulgamy girizildi. Bu makalada firuzeli kartoçka, ony nädip we kimden alyp bolýandygyny, firuza kartoçkasynyň hukuklary we borçlary öwrenilýär. Turkuaz kartoçkasyna berlen hukuklaryň iň möhümi, adatdan daşary usulda türk raýatlygyny almakdyr.

Türk raýatlygy kanuny, Halkara hususy we prosessual hukuklar baradaky kanun, Türk raýat kodeksi

Turkuaz kartoçkasy näme?

Turkuaz kartoçkasy, daşary ýurtlulara adaty proseduralardan çykyp, käbir artykmaç hukuklary bolan ýurtda işlemäge mümkinçilik berýär. Tejribeli zähmet bilen işlemek üçin göz öňünde tutulan firuzeli kartoçka, Halkara Zähmet Kanuny bilen durmuşymyza giren täze programma.

Daşary ýurtlularyň Türkiýede işlemegi

Daşary ýurtly, Halkara Zähmet Kanunyna laýyklykda “Türkiýe Respublikasy döwleti bilen raýatlyk baglanyşygy bolmadyk adam” hökmünde kesgitlenilýär. Bu nukdaýnazardan, daşary ýurtly başga bir döwletiň raýaty, şeýle hem halkara goragynyň eýesi ýa-da watansyz bolup biler.

Iş rugsady ýörelgeleri

Türkiýede işlemek isleýän daşary ýurtlular UIK laýyklykda iş rugsady almaly. Kanunda, käbir iş ugurlary üçin razyçylygyňyzy almak göz öňünde tutulýar.

Kanunda görkezilen iş rugsatlarynyň görnüşleri; Wagtlaýyn iş rugsady, näbelli iş rugsady, garaşsyz iş rugsady, firuzeli kartoçka, ajaýyp iş rugsady. Bu makalada firuzeli kartany gözden geçireris.

firuzeli kartoçka Halkara zähmet hukugy 11-nji madda kesgitlenendir:

“(1) Halkara zähmet syýasatyna laýyklykda; Turkuaz kartoçkasy, bilim derejesi, hünär tejribesi, ylym we tehnologiýa goşandy, işjeňliginiň ýa-da Türkiýedäki maýa goýumlarynyň ýurduň ykdysadyýetine we işine täsiri, Halkara Zähmet Syýasaty Geňeşiniň teklipleri boýunça tassyklanan daşary ýurtlulara berilýär. we ministrlik tarapyndan kesgitlenen proseduralar we ýörelgeler.

(2) Turkuaz kartoçkasy, ilkinji üç ýyl geçiş döwri bolan ýagdaýynda berilýär. Ministrlik geçiş döwründe iş berijiden ýa-da daşary ýurtlydan alyp barýan işleri bilen baglanyşykly maglumatlary we resminamalary sorap biler. Geçiş döwrüniň 15-nji maddasyna laýyklykda ýatyrylmaýan firuz kartoçkasynda geçiş döwri hasaba alynmagy, daşary ýurtlunyň arzasy bilen ýatyrylýar we firuzeli kartoçkasy belli bir möhlet bilen berilýär. Bu programma, geçiş döwri gutarmanka ýüz segsen günden başlap islendik ýagdaýda geçiş döwri gutarmanka edilýär. Bu möhlet gutarandan soň, geçiş döwri üçin hasaba alynmagy ýatyrmak baradaky ýüztutma ret edilýär we firuz kartoçkasy hakyky däl.

(3) Kanunçylygyň düzgünlerine laýyklykda firuzeli kartoçkasy bolan daşary ýurtlunyň aýaly we garaşly çagalary Turkuaz kartoçkasynyň garyndaşydygyny we ýaşamak üçin rugsatnamanyň ýerini görkezýän resminama berilýär.

(4) Turkuaz kartoçkasynyň eýesi, şu Kanunda düzgünleşdirilmedik iş rugsady bilen göz öňünde tutulan hukuklardan peýdalanýar.

(5) Turkuaz kartoçkasynda; Ylmy ugurda halkara derejesinde bilim alanlar, ylym, senagat we tehnologiýa boýunça biziň ýurdumyz üçin strategiki hasaplanýan ugurda öňe çykanlar ýa-da milli goşant goşýan ýa-da garaşylýanlar; eksport, iş ýa-da maýa goýum mümkinçilikleri taýdan ykdysadyýet ökde daşary ýurtlylar hasaplanýar.

(6) Bu maddanyň düzgünleri wagtlaýyn gorag astyndaky daşary ýurtlulara degişli däldir. “

Turkuaz kartoçkasyny almak üçin nähili şertler bar?

Turkuaz kartoçkasyna ýüz tutmak üçin ýerine ýetirilmeli şertleri gözden geçirmek zerur bolsa;

 • Wagtlaýyn gorag eýeleri firuzeli kartoçka bolup bilmezler. Bosgunlar, şertli bosgunlar, kömekçi gorag eýeleri we raýatlygy bolmadyk adamlar firuzeli kartoçkalara eýe bolup bilerler.
 • Turkuaz kartoçkasy, kanunda kesgitlenişi ýaly “ökde daşary ýurtly” hasaplanýan adamlara berilip bilner.
 • Turkuaz kartoçkasy, firuz kartoçkasynyň düzgünnamasynyň 8-nji maddasyndaky resminamalar bilen berilmelidir.
 • Turkuaz kartoçkalary, baş müdirlik tarapyndan kesgitlenen bal ulgamyna laýyklykda baha berler.

Turkuaz kartoçkasyna ýüz tutanyňyzda zerur resminamalar haýsylar?

Turkuaz kartoçkasyna ýüz tutanyňyzda zerur resminamalarTurkuaz kartoçkasy 8-nji maddada düzgünleşdirilýär;

(1) Programma wagtynda sistema aşakdaky resminamalar ýüklenýär:

 1. a) Arza arzasy,
 2. b) Daşary ýurtlunyň pasporty ýa-da pasportyň ornuny tutýan resminamanyň göçürmesi,
 3. ç) degişli döwlet edarasyndan we guramasyndan alnan laýyklyk kepilnamasy, bar bolsa,

ç) şu Düzgünnamanyň bäşinji maddasynda görkezilen daşary ýurtlular babatynda;

1) Diplom, iş şertnamasy, okuw meýilnamasy, iş ýa-da tabşyryş haty, hünär tejribesi, ene dilinden başga daşary ýurt dillerini görkezýän we hünärli işçi güýji hasaplanýan daşary ýurtlular üçin şuňa meňzeş halkara derejesinde kabul edilen resminamalar,

2) Ökde maýa goýujy hasaplanýan daşary ýurtly üçin maýa goýumynyň göwrümini, iş derejesini, eksport mukdaryny, maliýe ýeterlikliligini, sebitini, pudagyny we işini görkezýän resminamalar we ş.m.

3) Alym ýa-da gözlegçi, diplom, akademiki karýerasy we ady, akademiki okuw ýa-da ygtyýarnama, söwda belligi ýa-da patent resminamalary we şuňa meňzeşler üçin,

4) Medeni, çeperçilik ýa-da sport çäreleri boýunça milli ýa-da halkara derejesinde üstünlik gazanan daşary ýurtly üçin, üstünlik gazanandygyny we meňzeşligini görkezýän resminamalar,

5) Türkiýäniň ýa-da türk medeniýetiniň ykrar edilmegine ýa-da ösdürilmegine goşant goşýan daşary ýurtlular üçin: Turkuaz meýletinçisi hökmünde halkara derejesinde alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly resminamalar, intellektual we çeper eserler, dowamlylygy, dowamlylygy ýaly maglumatlary öz içine alýan mahabat çäreleri bilen baglanyşykly resminamalar, dowamlylygy we täsir meýdany we şuňa meňzeş,

Resminamalaryň arasynda Baş müdirlik tarapyndan kesgitlenen we Baş müdirligiň resmi web sahypasynda çap edilen resminamalar.

(2) Baş müdirlik, 5-nji maddada görkezilen daşary ýurtlular nukdaýnazaryndan her bir daşary ýurt topary üçin zerur resminamalary aýratyn kesgitlemäge, täze resminamalary goşmaga ýa-da bu resminamalary üýtgetmäge ygtyýarlydyr. Bu kontekstde düzülen düzgünler Baş müdirligiň resmi web sahypasynda çap edildi.

(3) Türkiýede kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtlularyň içerki arzalary üçin hakyky ýaşamak üçin rugsatnama talap edilmeýär. “

Turkuaz kartoçkasynyň netijeleri nähili?

Turkuaz kartoçkasy bolan daşary ýurtlularyň peýdalanyp biljek hukuklaryna göz aýlamaly bolsak;

 • Turkuaz kartoçkalary, näbelli iş rugsady bilen berlen hukuklardan peýdalanarlar.
 • Türkiýede harby gullugyny ýerine ýetirmek borjundan boşadyldy.
 • Saýlamak we saýlamak, jemgyýetçilik wezipesini ýerine ýetirmek hukugyndan peýdalanyp bilmeýärler.
 • Durmuş üpjünçiligi babatynda alnan hukuklar goralandyr we bu hukuklary ulanmakda degişli kanunçylygyň düzgünlerine tabyn edilýär.
 • Bu adamlaryň ýaşaýyş, syýahat, iş, maýa goýum, täjirçilik işi, miras almak, gozgalýan we gozgalmaýan emläkleri edinmek we ondan ýüz öwürmek ýaly meseleler boýunça geleşikleri, degişli edaralar we guramalar tarapyndan türk raýatlaryna ulanylýan kanunlara laýyklykda amala aşyrylýar.
 • Türk raýaty bolmak şerti, bu hukuklary we borçlary ulanmakda ýörite kanunlarda gözlenýän bolsa, firuzeli kartoçkasy bolan adamlar bu hukuklardan peýdalanyp biljekdigini aýdyp bilmeýärler.
 • 25/9/2009 belgili we 5901 belgili Türk raýatlygy kanunynyň 12-nji maddasynyň birinji bölüminiň (b) kiçi bölüminiň çäginde, firuzeli kartoçkanyň eýesi we garyndaşy üçin päsgelçilik döredýän ýagdaý ýok. Milli howpsuzlyk we jemgyýetçilik tertibi we ministrlik tarapyndan teklip edilen halatynda geçiş döwrüniň hasaba alynmagy ýatyrylýar. Ol türk raýatlygyny alyp biler.

Turkuaz kartasyny almak üçin näçe wagt gerek?

Kazyýetdäki maksat möhletleri Adalat ministrligi tarapyndan kesgitlenildi. Bu döwürler işiň mowzugyna we häsiýetine laýyklykda kesgitlenýär we bu döwürde Apellyasiýa we kazyýet kazyýetine baha berilmeýär. Amaly amaly göz öňünde tutmak;

 • Haýyşlaryň doly we dolulygyna
 • Döwürlere üns beriň
 • Degişli edaralaryň we guramalaryň makalalary
 • Şaýatlary diňlemek ýaly amallar, bar bolsa, işiň mazmunyna, işine we geleşigine görä üýtgeýär.

Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir arzanyň ýa-da kazyýet işiniň gysga wagtda tamamlanmagy faýlyň ýakyndan yzarlanmagy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Gowy faýl yzarlamak, işiň we amallaryň gereksiz uzalmagynyň öňüni alýar.

Immigrasiýa kanuny boýunça iň oňat aklawçyny nädip tapmaly?

Raýatlyk hukugy boýunça ýöriteleşen aklawçy Jedelleri çözmekde müşderisine ähli zerur hukuk goldawyny berýär. Görwiň gören döwründe akw k borjy, wekarak roluny ýerine ýetiren adam, kanuna we kýonanyň Gaýesine laýyklykda hereket etmek üçin asylly işlerini ýerine ýetirmeli. olar hiç ýerde däl. Şol sebäpli yzyna gaýtaryp bolmajak we öwezini dolup bolmajak zyýanyň öňüni almak we hünärmenleriň mirasy boýunça aklawçy bilen işlemek siziň peýdasyna bolar we ähli düzgünleriň ulanyljakdygyna şübhe döretmez.

Türkiýäniň raýatlygy baradaky arzada aklawçynyň ähmiýeti näme?

Aklawçyňyz, zerur resminamalary almak we arzaňyz üçin kanuny ýol kartasyny çyzmak nokadynda hukuk maslahat beriş we wagyz-nesihat hyzmatlaryny berer we maksada iň çalt we tygşytly ýol bilen ýetmäge mümkinçilik berer.

Emigrasiýa aklawçysynyň aklawçy tölegi näçe?

Aklawçynyň aklawçylyk tölegi size garşy gozgaljak kazyýet işlerine we kazyýet işlerine esaslanýar. Bilşiňiz ýaly, her ýyl Türkiye bar birleşigi “Aklawçy iň pes aýlyk nyrhy” tarapyndan taýýarlandy Aklawçynyň aklawçylyk tölegi, raýatlyk kanunlarynyň çäginde göz öňünde tutulan halatlarda bu nyrhda görkezilen ýygymdan pes mukdar hökmünde kesgitlenip bilinmez. Şonuň üçin raýatlyk aklawçysynyň aklawçy tölegi hemişe kesgitlenmeýär we belli däl. Şeýle-de bolsa, adwokatlar tölegini aklawçylar birleşigi tarapyndan kesgitlenen iň pes aýlyk nyrhyndan ýokary bellemek mümkin. (2024-nji ýyl tertibi üçin basyň.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Yzarla:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hyzmaty 2022