Vatandaşlıkİkamet Yoluyla Vatandaşlık Kazanma

https://esraaslanlaw.com/wp-content/uploads/2022/12/ikamet-yoluyla-vatandaslik-kazanma.jpg

Türk vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin resmi kimlik belgesine pasaportuna ve Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin sunduğu imkanlara sahip olmaktır . Türkiye ‘ de yaşamak için oturma iznine ya da Türk vatandaşlığına sahip olmak kolaylık sağlar. Türk vatandaşlığı almak için birden fazla yol bulunmaktadır. Bunlardan biri ikamet yoluyla Türk Vatandaşlığı ‘ dır.İkamet etmek Türkçe ‘ de bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturmak , eğleşmek gibi anlamlara gelir. İkamet yoluyla Türk vatandaşlığı da temel olarak bir süre Türkiye ‘ de aralıksız olarak oturmayı kapsar; temel şartı budur .

İKAMET YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI HANGİ KANUNDA DÜZENLENMİŞTİR

Vatandaşlık diğer adıyla yurttaşlık ilk olarak Anayasa ‘ da düzenlenmiştir. Anayasa’ nın dördüncü bölümü madde 66′ ya göre vatandaşlık ancak kanunen düzenlenen şartların varlığı halinde kazanılmaktadır.

Anayasa Madde 66 Türk Vatandaşlığı

Madde 66-

Türk Devleti ‘ ne vatandaşlık bağı ile bağlanan herkes Türk’ tür

Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’ tür.

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan  çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

5901 Türk Vatandaşlığı Kanunu’ na göre Türk vatandaşlığının kazanılmasında ya da kaybına ilişkin hizmetler yurt içinde İç İşleri  Bakanlığı , yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

5901 Türk Vatandaşlığı Kanunu’ na göre ikamet yoluyla vatandaşlık kazanma şartları ve kanun maddesi :

Başvuru için aranan şartlar :

Madde 11 -(1) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda

  1. a) Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,

b)Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye ‘ de kesintisiz 5 yıl ikamet etmek ,

c)Türkiye ‘ de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,

ç)Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak ,

  1. d) İyi ahlak sahibi olmak
  2. e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek ,

f)Türkiye ‘ de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak ,

g)Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak

5901 Türk vatandaşlığı kanununun 11. Maddesinde ikamet yoluyla diğer adıyla ikamet izni ile aranan şartlar yukarda belirtildiği şekildedir. Bu şartlardan herhangi birinin eksik olması halinde başvuru dilekçesi reddedilir. Bazen de tüm şartları sağlasa da idare red kararı verebilir. Şartları doğru tespit edip sunmak adına hukuki sürecin doğru yürütülmesi gerekir.

İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreci

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların başvurularını , yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine , yurt dışında ise dış temsilciliklere yapması gerekmektedir.

İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvuru Belgeleri

Sonradan ve yetkili makam karari ile Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılardan 12 adet evrak istenmektedir. Yine kanun maddesini uygulayan yönetmeliğe göre evraklar:

  1. a) İsteği belirten başvuru formu / dilekçesi

b)Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge

  1. c) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge ,
  2. d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği

e)Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair usül ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş sağlık raporu

  1. f) Türkiye ‘ de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına dair gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası , taahhütname veya benzeri belge

g)başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye ‘ de kesintisiz beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösterir belge

ğ)Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi

  1. h) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylanmış örneği

ı)Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge , belgenin temin edilememesi halinde ise Nüfus Hizmetleri Kanunun’ nun 39 . Maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı

i)Hizmet bedelinin maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz

İkamet yoluyla Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar yukarda saydığımız belgelerle birlikte başvurularını bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin bir özel vekaletname ile yapabilirler.

İKAMET YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU SONRASI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme süreci soruşturma, inceleme/araştırma ve karar olmak üzere farklı aşamalarda gerçekleşir.

İçişleri Bakanlığı tarafından türk vatandaşlığı kazanan yabancılara ve makamlarına bu yöndeki karar tebliğ olunur .

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. * İşaretli Alanlar Zorunludur.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022