قانون بیمه و جبران خسارت

قانون بیمه شاخه ای از حقوق است که مقررات حقوقی مربوط به معاملات بیمه را پوشش می دهد. قانون بیمه موضوعاتی مانند قراردادهای بیمه، پذیره نویسی، حق بیمه، مسئولیت های بیمه شده و مسئولیت های شرکت های بیمه را در بر می گیرد. قانون بیمه تضمین می کند که افراد و مؤسسات در ازای دریافت هزینه معین، با مقررات قانونی اعمال شده در معاملات بیمه، ریسک خاصی را متوجه شرکت های بیمه می کنند. حقوق بیمه از زیرشاخه های حقوق خصوصی محسوب می شود و تضمین کننده اجرای مقررات قانونی در خصوص معاملات بیمه است.

از سوی دیگر، قانون جبران خسارت ، شاخه ای از قانون است که برای جبران خسارت وارده به شخص دیگری اعمال می شود. قانون جبران خسارت، ترتیبات قانونی انجام شده برای جبران خسارت شخص آسیب دیده را پوشش می دهد. قانون جبران خسارت به عنوان زیرشاخه حقوق خصوصی تلقی می شود و تضمین کننده اجرای مقررات قانونی اعمال شده برای جبران خسارت زیان دیده می باشد.

تفاوت اصلی بین قانون بیمه و جبران خسارت این است که قانون بیمه مقررات قانونی مربوط به معاملات بیمه را پوشش می دهد، در حالی که قانون جبران خسارت مقررات قانونی اعمال شده برای جبران خسارت وارده به شخص دیگری را پوشش می دهد.

غرامت مادی و معنوی ناشی از سانحه رانندگی

حق جبران مادی و معنوی ناشی از حوادث رانندگی حافظ حقوق افرادی است که در حوادث رانندگی آسیب دیده اند. حق غرامت مادی، مقررات قانونی است که برای جبران خسارات جسمی و خسارات مالی ناشی از حادثه رانندگی اعمال می شود. این حق غرامت در مورد غرامت جراحت، فوت یا ضرر مالی شخص آسیب دیده اعمال می شود.

حق جبران معنوی، مقررات قانونی است که برای جبران خسارات روحی ناشی از حادثه رانندگی اعمال می شود. این حق غرامت در مورد جبران ناراحتی روانی مصدوم ناشی از حادثه رانندگی اعمال می شود. حق دریافت غرامت مادی و معنوی ناشی از حوادث رانندگی در محدوده قانون جبران خسارت ارزیابی می شود و از حقوق شخص آسیب دیده حمایت می کند.

غرامت مادی و معنوی ناشی از تخلف

حق جبران خسارات مادی و غیر مادی ناشی از ظلم، مقررات قانونی است که برای جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به شخص در اثر اقدام قهری اعمال می شود. جرم حالتی است که در آن شخص عمداً و داوطلبانه به دیگری صدمه می زند یا حقوق دیگری را تضییع می کند. حق غرامت مادی ناشی از جرم برای جبران خسارات جسمی و خسارات مالی ناشی از جرم اعمال می شود. حق غرامت غیر مادی ناشی از جرم برای جبران ناراحتی روانی متحمل شده به دلیل عمل ظالمانه اعمال می شود. حق خسارت مادی و غیر مادی ناشی از تخلف در محدوده قانون جبران خسارت ارزیابی می شود.

جبران عدم حمایت

غرامت محرومیت از حمایت یک ترتیب قانونی است که برای جبران حمایت از دست رفته توسط شخص به دلیل فوت دیگری اعمال می شود. غرامت از دست دادن حمایت در محدوده قانون جبران خسارت ارزیابی می شود و غرامتی است که به اعضای خانواده شخص متوفی داده می شود.

ادعای غرامت برای نقض تمامیت بدنی

دعاوی جبران خسارت ناشی از نقض تمامیت بدنی، دعاویی است که برای جبران خسارات وارده به شخص در اثر نقض تمامیت بدنی مطرح می شود. نقض یکپارچگی بدن حالتی از زوال یا آسیب به بدن فرد به عنوان یک کل است. پرونده های جبران خسارت ناشی از نقض تمامیت بدنی در محدوده قانون جبران خسارت ارزیابی و برای جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض تمامیت بدنی تشکیل می شود.

زیان کار ناشی از حادثه کار، غرامت مادی و معنوی

از دست دادن تلاش در اثر حوادث کار یک مقررات قانونی است که برای جبران خسارات وارده به فرد در اثر حوادث کار اعمال می شود. حوادث شغلی شامل حوادث یا صدماتی است که فرد در محیط کار یا خارج از محل کار در طول ارتباط با محل کار متحمل می شود. از دست دادن تلاش ناشی از حوادث کار، مقررات قانونی است که برای جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده به شخص در اثر حادثه کار اعمال می شود.

تهیه گزارش تخصصی ویژه، حساب اکچوئری

گزارش كارشناسي خصوصي سندي است كه توسط كارشناس مخصوص منصوب براي رسيدگي و گزارش موضوع دعوي از طرفي كه شخص يا مؤسسه اي طرف دعوي است تهيه مي شود. گزارش کارشناس خصوصی در نتیجه بررسی و ارزیابی دقیق موضوعات موضوع دعوی تنظیم می شود. گزارش کارشناس خصوصی در نتیجه بررسی و ارزیابی دقیق موضوعات پرونده تهیه می شود و حاوی اطلاعات عینی در مورد موضوعات پرونده است.

حساب اکچوئری فرآیند محاسبه حق بیمه پرداختی بیمه شده به شرکت های بیمه است. حساب اکچوئری فرآیند محاسبه نحوه توزیع حق بیمه پرداختی بیمه شده به شرکت های بیمه و با چه نرخ هایی است. حساب اکچوئری تضمین می کند که حق بیمه پرداختی بیمه شده به شرکت های بیمه به درستی توزیع و پرداخت شده است.

مزایای قانون بیمه و جبران خسارت چیست؟

قانون بیمه شاخه‌ای از حقوق است که مقررات قانونی مربوط به معاملات بیمه‌ای را پوشش می‌دهد و تضمین می‌کند که بیمه‌گذار در ازای پرداخت هزینه‌ای، ریسک معینی را متوجه شرکت‌های بیمه می‌کند. به همین دلیل تضمین می کند که بیمه شدگان تحت پوشش مقررات قانونی اعمال شده در معاملات بیمه ای قرار می گیرند.

از سوی دیگر، قانون جبران خسارت، شاخه‌ای از قانون است که برای جبران خسارت وارده به دیگری اعمال می‌شود و ترتیبات قانونی انجام شده برای جبران خسارت شخص آسیب دیده را در بر می‌گیرد. قانون جبران خسارت از حقوق شخص آسیب دیده حمایت می کند و اجرای مقررات قانونی اعمال شده برای جبران خسارت را تضمین می کند. و بنابراین عدالت را در زندگی روزمره تضمین می کند.

Şişli/İstanbul
+90 546 971 14 84
info@esraaslanlaw.com

Bizi Takip Edin:

Copyright © Turkuvazsoft Seo Hizmeti 2022