коммерциялык укук

Коммерциялык укук – коммерциялык операцияларды жөнгө салуучу укук тармагы.

Бул макалада биз коммерциялык укук маселелерине, соода укугу боюнча адвокаттын жана коммерциялык укуктун өзгөчөлүктөрүнө токтолобуз.

Коммерциялык укук темалары төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Соода компаниялары:Соода мыйзамдары соода компанияларына байланыштуу маселелерди жөнгө салат. Мисалы, акционердик коом, кооператив сыяктуу коммерциялык коомдор коммерциялык укуктун субъекттери болуп саналат.
  • Соода келишими: Коммерциялык укук коммерциялык келишимдерге байланыштуу маселелерди жөнгө салат. Мисалы, соода-сатык келишими, сатып алуу келишими сыяктуу коммерциялык келишимдер коммерциялык укуктун предмети болуп саналат.
  • Соода режими:Коммерциялык укук коммерциялык режимге байланышкан маселелерди жөнгө салат. Мисалы, сооданы либералдаштыруу жана сооданы жөнгө салуу сыяктуу соода режиминин маселелери коммерциялык укуктун субъекттери болуп саналат.
  • Сооданы жөнгө салуу: Соода укугу сооданы жөнгө салууга байланышкан маселелерди жөнгө салат. Мисалы, сооданын алдын алуу жана сооданы кыскартуу сыяктуу сооданы жөнгө салуу маселелери коммерциялык укуктун предмети болуп саналат.

Коммерциялык укук,Бул бизнес операцияларын жөнгө салуучу жана соода компаниялары, коммерциялык келишимдер, соода режими жана сооданы жөнгө салуу сыяктуу маселелерди жөнгө салуучу укук тармагы. Ошентип чарбалык операциялар мыйзам чегинде жүргүзүлүп, адилеттүүлүк камсыздалат.

Коммерциялык укуктун өзгөчөлүктөрү

Коммерциялык укуктун өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөрдү камтыйт:

  1. Коммерцияны жөнгө салуучу укук тармагы

Коммерциялык укук – бул коммерциялык операцияларды жөнгө салуучу, демек, сооданы жөнгө салуучу укук тармагы.

  1. Ишкердик операцияларды камтыйт

Коммерциялык укук коммерциялык бүтүмдөрдү камтыйт жана ошондуктан коммерциялык бүтүмдөр менен байланышкан маселелерди жөнгө салат.

  1. жеке укук тармагы

Соода укугу жеке укуктун бир тармагы, ошондуктан ал жеке укуктун ченемдерине ылайык жөнгө салынат.

  1. Соода компанияларына тиешелүү

Соода мыйзамдары соода компанияларына карата колдонулат, ошондуктан соода компанияларына тиешелүү маселелерди жөнгө салат.

  1. Соода келишимдерине карата колдонулат

Коммерциялык укук, Ал соода келишимдерине карата колдонулат жана ошондуктан соода келишиминин маселелерин жөнгө салат.

Коммерциялык укук сооданы, коммерциялык операцияларды, соода компанияларын жана коммерциялык келишимдерди жөнгө салат. Бул өзгөчөлүктөрдүн аркасында коммерциялык укук коммерциялык бүтүмдөрдү мыйзамга ылайык жөнгө салып, адилеттүүлүктү камсыздайт.

Коммерциялык укук боюнча адвокат

Cоода укугу боюнча адвокат, Ал соода укугу маселелери боюнча юридикалык консультацияларды жана коргоону камсыз кылган юрист. Адвокат соода компаниялары, коммерциялык келишимдер, соода режими жана сооданы жөнгө салуу сыяктуу маселелер боюнча кеңеш берүү менен соодадагы калыстыкты жана тартипти камсыздайт. Ошондуктан бул абдан маанилүү.

Коммерциялык укуктун кээ бир темалары:

Коммерциялык бизнес мыйзамы

Коммерциялык бизнес укугу – бул өлкөдөгү бизнес ишканалардын ишмердүүлүгүнө тиешелүү мыйзамдарды камтыган укук тармагы. Коммерциялык бизнес укугу соода компаниялары, кооперативдер жана жамааттык ишканалар сыяктуу соода ишканаларынын укуктук түзүлүшүн жана укуктук ченемдерин камтыйт. Мындан тышкары, коммерциялык ишканаларды башкаруу, соода ишканаларынын ортосундагы бүтүмдөр, соода ишканаларынын кызматкерлерине тиешелүү укуктук ченемдер жана коммерциялык ишканалардын ар кандай милдеттенмелери, ошондой эле соода ишканалары жөнүндөгү мыйзамдын алкагында каралат. Коммерциялык бизнес укугу жеке укуктун бир тармагы болуп эсептелет. Коммерциялык бизнес мыйзамы өлкөдөгү бизнес ишканалардын натыйжалуу иштөөсүнө жана алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо менен экономикалык өнүгүүгө салым кошууга мүмкүндүк берет.

Деңиз мыйзамы

Деңиз укугу – деңиз транспортун жана деңиз соодасына байланышкан укуктук ченемдерди камтыган укук тармагы. Деңиз укугу деңиз транспортун жүргүзгөн кемелердин түзүлүшү, коопсуздугу, иштөө шарттары жана жоопкерчиликтери сыяктуу маселелерди камтыйт. Мындан тышкары, деңиз соодасында колдонулган келишимдер, транспорттук келишимдер, камсыздандыруу жана деңиз соодасына байланыштуу башка мыйзам ченемдери да деңиз соодасы мыйзамынын алкагында каралат. Деңиз соодасы укугу эл аралык укуктун бир тармагы болуп эсептелет жана деңиз транспортуна жана деңиз соодасына байланыштуу укуктук ченемдердин аткарылышын камсыз кылат. Деңиз укугу деңиз транспорту жана деңиз соодасы боюнча ар кандай эл аралык конвенциялар жана макулдашуулар менен жөнгө салынат. Бул келишимдердин ичинен эң маанилүүсү Деңиз соода укугу келишими.

Камсыздандыруу мыйзамы

Камсыздандыруу укугу – камсыздандыруу операцияларына тиешелүү укуктук ченемдерди камтыган укук тармагы. Камсыздандыруу мыйзамы камсыздандыруу келишимдери, андеррайтинг, камсыздандыруу төгүмдөрү, камсыздандырылуучунун жоопкерчилиги жана камсыздандыруу компанияларынын жоопкерчилиги сыяктуу темаларды камтыйт. Камсыздандыруу мыйзамы жеке адамдардын жана мекемелердин камсыздандыруу операцияларында колдонулган мыйзам ченемдери менен белгилүү бир акы үчүн камсыздандыруу компанияларына белгилүү бир тобокелдикке дуушар болушун камсыздайт. Камсыздандыруу укугу жеке укуктун бир тармагы болуп эсептелет жана камсыздандыруу операцияларына карата укуктук ченемдердин аткарылышын камсыз кылат. камсыздандыруу операцияларынын ишенимдүү жана адилеттүү жүргүзүлүшүн камсыздайт, ошондой эле камсыздандыруу операцияларында тараптардын ортосунда келип чыгышы мүмкүн болгон талаш-тартыштарды чечүүдө роль ойнойт.

Келишимдик документтер мыйзамы

Жүргүзүлүүчү кагаздар укугу – жүгүртүү кагаздарынын укуктук ченемдерин камтыган укук тармагы. Келишимдик документтер – белгилүү бир баалуулукка ээ болгон жана ар кандай укуктарды билдирген документтер. Келишимдик документтерге акциялар, облигациялар жана векселдер, кредиттик жана дебеттик карталар, чектер, вексельдер жана мүлктүк документтер кирет. Долбоордук инструменттердин мыйзамы жүгүртүү кагаздарын чыгаруу, берүү, чыгаруу, өзгөртүү жана төлөө сыяктуу маселелерди камтыйт. Мындан тышкары, баалуу кагаздар боюнча укуктарды коргоо жана өткөрүп берүү, баалуу кагаздарды уурдоо жана банкроттук мыйзамы сыяктуу маселелер да баалуу кагаздар мыйзамынын алкагында бааланат.

Корпоративдик укук

kорпоративдик укук, Бул өлкөдөгү компаниялардын укуктук түзүлүшүн жана ишмердүүлүгүн камтыган укук тармагы.