Административдик укук

Административдик укук, Бул мамлекеттик институттарды башкарууну жана ишин жөнгө салуучу укук тармагы, ошондуктан маанилүү. Административдик укук мамлекеттик органдарды башкарууну жана ишин жөнгө салат. Маселен, административдик укук мамлекеттик органдардын кандай иш алып барарын, алар акчаны кантип коротууну, кызматкерлерди кантип тандоону жана кандай иш алып барарын жөнгө салат. Мына ушундай жол менен мамлекеттик институттардын ишмердүүлүгү таза жана ирээттүү жүргүзүлүүдө.

Административдик укук,Ал укуктун маанилүү тармагы болуп саналат жана мамлекеттик мекемелердин башкаруу жана ишин жөнгө салат. Административдик укук мамлекеттик органдардын бүтүмдөрдүн мыйзамдуулугун да көзөмөлдөйт, эгерде бүтүм мыйзамсыз болсо, аны мыйзамдуу кылууга аракет кылат. Мына ушундай жол менен мамлекеттик институттардын ишмердүүлүгү таза жана ирээттүү жүргүзүлүп, укуктук тартип жана адилеттүүлүк камсыздалат.

Административдик укуктун өзгөчөлүктөрү

Административдик укук – мамлекеттик институттарды башкарууну жана ишин жөнгө салуучу укук тармагы, ошондуктан маанилүү. Административдик укук – бул кээ бир өзгөчөлүктөрү бар укук тармагы жана бул белгилер төмөнкүдөй:

 • Жеке укук менен бөлүнгөн. Административдик укук жеке укуктан бөлүнүп, мамлекеттик органдардын башкаруусун жана ишин жөнгө салат. Жеке укук, экинчи жагынан, жеке адамдардын ортосундагы юридикалык бүтүмдөрдү жөнгө салат.
 • Ыңгайлаштыруу жок. Администрациялык укукту жеке укук сыяктуу менчиктештирүүгө болбойт. Жеке укуктагыдай эле, административдик укук маселелеринде жеке укук ченемдерин колдонууга болбойт.
 • Жеке укук ченемдерин колдонуу. Административдик укук жеке укук ченемдерин камтыйт, ошондуктан жеке укук ченемдери да административдик укуктун чөйрөсүнө кирет.
 • Административдик укук – бул укуктун өз алдынча тармагы.
 • Административдик укуктун максаты – коомдук кызыкчылыкты коргоо.
 • Бул укук тармагы теңсиздикке негизделген.

Административдик укук ресурстары

Административдик укук – мамлекеттик институттарды башкарууну жана ишин жөнгө салуучу укук тармагы, ошондуктан маанилүү. Административдик укук – бул кээ бир ресурстарга ээ болгон укук тармагы жана бул ресурстар төмөнкүдөй:

 1. Конституция: Конституция административдик укуктун эң маанилүү булагы болуп саналат жана административдик укук маселелеринде конституциялык жоболор колдонулат.
 2. Мыйзамдар:Мыйзамдар административдик укуктун маанилүү булактары болуп саналат жана административдик укук маселелеринде укуктук жоболор колдонулат.
 3. Регламент: Ченемдик актылар административдик укуктун маанилүү булактары болуп саналат жана административдик укук маселелеринде жөнгө салуу жоболору колдонулат.
 4. Жобо: Мыйзамдар административдик укуктун маанилүү булактары болуп саналат жана мыйзам алдындагы актылардын жоболору административдик укук маселелеринде колдонулат.
 5. Администрациялык соттук чечимдер: Административдик соттук чечимдер административдик укуктун маанилүү булактары болуп саналат жана административдик соттук чечимдер административдик укук маселелеринде колдонулат.
 6. Эл аралык келишимдер: Uluslararası anlaşmalar, idare hukuku için önemli kaynaklardır ve idare hukuku konularında uluslararası anlaşmalar uygulanır.
 7. Администрациялык укук боюнча адабияттар: Административдик укук адабияттары административдик укуктун маанилүү булагы болуп саналат жана административдик укук боюнча адабияттар административдик укук маселелеринде колдонулат.

Бул булактар ​​административдик укуктун маанилүү булактары болуп саналат.

Администрациялык укук боюнча адвокат

Административдик укук боюнча адвокат, Ал административдик укук маселелери боюнча консультация жана коргоо кызматтарын көрсөткөн юрист. Адвокат административдик укук маселелери боюнча мамлекеттик органдарга консультациялык кызматтарды көрсөтөт. Мына ушундай жол менен мамлекеттик институттар административдик укук маселелери боюнча туура чечимдерди кабыл алып, мыйзам чегинде иш алып барышат. Административдик укук коргоочу административдик укук маселелери боюнча да коргоо кызматтарын көрсөтөт. Мисалы, административдик укук коргоочу административдик укук маселелери боюнча соттук иштер боюнча коргоо кызматтарын көрсөтөт. Мына ушундай жол менен административдик укук маселелери боюнча соттук иштер боюнча адилеттүү натыйжа алынат.

Административдик юрисдикциядагы сот иштеринин түрлөрү

Администрациялык инстанциядагы иштердин түрлөрү административдик инстанцияда козголгон сот иштеринин түрлөрүн аныктайт. Администрациялык юстициядагы иштердин түрлөрү:

 • Администрациялык өндүрүштү жокко чыгаруу жөнүндө иш-аракет: Администрациялык аракеттерди жокко чыгаруу жөнүндө доо-аракет администрациянын аракеттеринин мыйзамга ылайыктуулугу текшерилүүчү иш болуп саналат. Эгерде администрация тарабынан жасалган бүтүм мыйзамга ылайык келбесе, бул бүтүм жокко чыгарылат.
 • Укук коргоо иши: Администрациянын аракеттеринин мыйзамга ылайык келер-келбеши текшерилүүчү соттук санкциялык иш. Эгерде администрация тарабынан көрүлгөн чара мыйзамга ылайык келбесе, бул аракетке санкция берилет.
 • Администрациялык айып салуу иши:

Администрациялык соттун чечиминин системасы кандай?

Административдик сот – административдик укук маселелери боюнча соттук иштерди караган сот органы.

Администрациялык соттун чечимдеринин системасы төмөнкүдөй:

 1. Доо коюлду: Административдик укук маселелери боюнча доо коюлуп, бул доо административдик сотко жиберилет.
 2. Иштин материалдары каралат: Иштин материалдары административдик сот тарабынан каралып, тараптардын баш коргоо чарасы кабыл алынат.
 3. Сот чечет: Администрациялык сот иш боюнча чечим чыгарат жана бул чечим тараптарга билдирилет.
 4. Чечим даттанылышы мүмкүн: Административдик соттун чечими Мамлекеттик кеңешке, административдик соттун жогорку чечимине даттанылышы мүмкүн.

Административдик соттун чечими системасы – административдик укук маселелери боюнча соттук иштерди караган сот органы, ал эми иш козголот, материалдар каралат, Сот чечим кабыл алат жана чечим даттанылышы мүмкүн. Бул сот системасынын аркасында административдик укук маселелеринде адилеттүү соттук териштирүү жүргүзүлүп, адилеттүүлүк камсыздалууда.

Административдик чара көрүүнүн элементтери кайсылар?

Административдик чара – бул администрация тарабынан көрүлгөн мыйзамдуу аракет жана административдик аракеттердин мыйзамга ылайык келүүсү текшерилет. Административдик чара төмөнкү элементтерди камтыйт:

 1. Башкармалыктын курулушу: Административдик чара – бул администрация тарабынан аткарылуучу мыйзамдуу аракет. Маселен, муниципалитеттин тыюу салуу жөнүндө билдирүүсү административдик чара болуп саналат.
 2. Юридикалык мүнөзү: Административдик иш-аракет юридикалык мүнөзгө ээ, ошондуктан анын мыйзамга ылайыктуулугу текшерилет.
 3. Регламент: Административдик иш-аракеттер ченемдик укуктук актылардын алкагында жүргүзүлөт жана бул ченемдер мыйзамга ылайык келүүгө тийиш.
 4. Регламент: Административдик иш-чара колдонууга тыюу салуудан операция жүргүзүүгө тийиш.
 5. Укуктук база: Административдик аракеттер мыйзамдык базанын алкагында жүргүзүлөт.